Zvyklosti týkající se vítězství

27.10.2023 05:57

Datum: 27. 10. 2023 (14. rabí´ath-thání 1445 H), Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Všemohoucí Alláh má na tomto světě zvyklosti, které jsou platné od nepaměti. Všemohoucí Alláh praví: „… podle zvyklosti Alláhovy vůči těm, kdož již předtím byli. A nenalezneš ve zvyklosti Alláhově změnu žádnou.“ (33:62) Mezi tyto zvyklosti patří i ty, týkající se vítězství a jeho důvodů, co se týče Alláhových proroků a Jeho blízkých, těch, kteří Ho milují, a Jeho věřících služebníků. Všemohoucí Alláh praví: „… a povinností Naší je, abychom pomohli (‚nechali zvítězit‘) věřícím.“ (30:47) Vítězství Všemohoucího Alláha přichází s náboženstvím Pravdy, když Všemohoucí Alláh praví: „A On je ten, jenž seslal posla Svého se správným vedením i s náboženstvím pravdivým, aby zvítězilo nad všemi náboženstvími, i když se to protiví modloslužebníkům.“ (61:9) A to se právě stalo s islámem, který se rozšířil po celém světě, a jeho příslušníci tvoří již více než jednu čtvrtinu obyvatel planety. Islám je nejrychleji se rozvíjející a rozšiřující náboženství na světě, muslimové jsou ze všech služebníků svého Pána ti, kdo jsou nejzbožnější a nejvíce dodržují Jeho pravidla. Jsou jediní, kdo se modlí pětkrát denně, jsou jediní, kdo se učí Jeho Knize zpaměti. Mezi muslimy je více než dvacet miliónů těch, kdo znají Korán nazpaměť. Toto je vítězství islámu a muslimů.

Vítězství nemusí znamenat evidentní vítězství v každém boji. Muslimové nezvítězili v bitvě u Uhudu v pravém smyslu přemožení nepřítele v boji. Zvítězili tím, že byli pevní ve své víře, trpěliví a drželi při svém Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam – čímž položili základy šíření výzvy k připojení se k islámu a toho, aby se jeho učení dostalo ke všem lidem. Všemohoucí Alláh praví: „A když jim lidé řekli: ‚Lidé se proti vám shromáždili, bojte se jich!‘, tu zvětšila se ještě víra jejich a zvolali: ‚Nám postačí Alláh, a jak výtečný On je ochránce!‘ A tak se vrátili díky přízni a laskavosti Alláhově a nestalo se jim nic zlého. A usilovali o to, co se líbí Alláhovi, a Alláh pánem je laskavosti nesmírné.“ (3:173-174) Všemohoucí Alláh – chvála Mu – nazval střet u Hudajbíje „zřetelným úspěchem“, i když tehdy nedošlo k boji. Všemohoucí Alláh praví: „Věru jsme ti dali dosáhnout úspěchu zřetelného…“ (48:1) Vítězství nepřichází jako odpuštění, ani nahodile, čirou náhodou. Vítězství má své zákonitosti a podmínky, aby je Jeho služebníci poznali a dokázali s nimi pracovat podle jejich důležitosti.

Za prvé je to víra ve Všemohoucího Alláha. Náš Mocný a Vznešený Pán přislíbil věřícím vítězství a neřekl ‚muslimům‘: „…abychom pomohli (‚nechali zvítězit‘) věřícím“. Čím silnější je víra, tím blíže jsou muslimové k vítězství, posilování víry pro ně znamená vítězství. Mezi další důvody vítězství patří trpělivost, která je z těch nejdůležitějších. Všemohoucí Alláh praví: „Bude-li mezi vámi dvacet vytrvalých mužů, porazí dvě stě, bude-li mezi vámi sto, porazí tisíc nevěřících, neboť to jsou lidé nechápaví.“ Třetím je bohabojnost, kdy Všemohoucí Alláh praví: „Ba ano! Budete-li vytrvalí a bohabojní, pak až nepřítel na vás prudce zaútočí, Pán váš vás podpoří pěti tisíci andělů, kteří označují známkami.“ (3:125) Dalším je držet se pevně cesty Alláhovy – Všemohoucí Alláh praví: „Vy, kteří věříte! Buďte neochvějní a povzbuzujte se k neochvějnosti! Buďte pevní a bojte se Alláha – snad budete blažení!“ (3:200) Dalším je pokora vůči Alláhovi – Všemohoucí Alláh praví: „Alláh vám již vskutku pomohl u Badru, když jste byli ještě nepatrní. Bojte se Alláha, snad Mu budete vděčni.“ (3:123) Pokora znamená nepovyšovat se na Zemi, nepovyšovat se na lidi. Všemohoucí Alláh praví: „… kteří budou pokorní vůči věřícím a přísní vůči nevěřícím…“ (5:54) Dále neustálé připomínání si Alláha – Všemohoucí Alláh praví: „Vy, kteří věříte! Kdykoliv střetnete se s nějakým oddílem, vytrvejte pevně a vzývejte často Alláha – snad dosáhnete úspěchu!“ (8:45)

Dále je to jednota muslimů, aby se nerozdělovali – Všemohoucí Alláh praví: „Přidržujte se pevně provazu Alláhova všichni a nerozdělujte se! Pomněte dobrodiní Alláhova k vám, když byli jste nepřáteli a On opět sblížil srdce vaše a stali jste se – díky milosti Jeho – bratry; a byli jste již na okraji propasti ohnivé a On vás před ní spasil. A takto vám Alláh objasňuje Svá znamení – snad budete správně vedeni.“ (3:103)

Tohoto lze dosáhnout přípravou duše, zbavením jí hříchů a neposlušnosti a také prosbami k Alláhovi. Všemohoucí Alláh praví: „Když se tě zeptají služebníci Moji na Mne, věz, že jsem blízko a že odpovím na prosbu prosícího, když mne poprosí. Nechť však na výzvu Mou odpoví a nechť ve Mne věří – snad půjdou cestou správnou!“ (2:186) A dále poskytování veškeré pomoci a podpory těm, kterým je křivděno.

Proroci se v těžkých chvílích obraceli k Alláhu s prosbami a často si Ho připomínali. Například prorok Ibráhím – alajhi as-salám – řekl: „…když byl vhozen do ohně: ‚Stačí nám Alláh, neboť On je výtečný ochránce.‘“ Řekl to také Muhammad – salla lláhu alajhi wa sallam – když řekli: „A když jim lidé řekli: ‚Lidé se proti vám shromáždili, bojte se jich!‘, tu zvětšila se ještě víra jejich a zvolali: ‚Nám postačí Alláh, a jak výtečný On je ochránce!‘“ (3:173) (podle al-Buchárího) Traduje se, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – v těžkých chvílích prosil Alláha těmito slovy: „Není boha kromě Alláha, Velkého, Laskavého, není boha kromě Alláha, Pána vznešeného trůnu, není boha kromě Alláha Pána nebes a velkého trůnu.“ (podle al-Buchárího)

—————

Zpět