Ztracené požehnání

20.05.2022 00:16

Datum: 20. květen 2022 (19. šawwál 1443 h), imám: Dr. Usama al-Deiri, mešita v Teplicích

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Dnešní páteční promluva bude o věci, kterou potřebujeme pro vše v našem životě: pro trvání našeho života a naši obživu, naše děti a manžele a manželky, jídlo a pití, vědění a práci, koupi a prodej, je to věc, bez které se v ničem z pozemských věcí neobejdeme – je to požehnání.

Služebníci Alláhovi, když se člověk zamyslí nad tím, jak se daří lidem v dnešní době, nepochybně si všimne, že mnohým se ztratilo požehnání, přestože o něj příležitostně prosí při modlitbách i jindy. Největší neštěstí je, že si lidé ani nevšimnou, že o něj přišli, nesmutní po něm, natož aby dělali něco, aby se o něj zasloužili. Kdybychom si v duchu promítli, jak na tom dnes jsme, když jsme přišli o požehnání, objevili bychom něco, co je politováníhodné:

Náš život ubíhá, rok, dva, deset… a člověk je pořád na stejném místě v uctívání Alláha, ve vědění, v memorování Koránu, ve vzdělávání se v náboženství, a pokud učiní nějaký pokrok, tak je jen malý. Člověk žije šedesát, sedmdesát let a přitom se třeba nenaučí nic z Koránu. Proč? Protože mu nebylo požehnáno v životě. Co je ještě vážnější, služebníci Alláhovi, že budeme dotázáni, co jsme vykonali v životě, jak jsme ho prožili. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Člověk se v Den zmrtvýchvstání nepohne, dokud se nezodpoví z toho, jak prožil svůj život.“ Zbavení člověka požehnání má mnoho příčin, z nichž nejdůležitější jsou:

První příčina: častá neposlušnost vůči příkazům Alláha. Neposlušnost má velký vliv na nárok na požehnání. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Člověk může být zbaven obživy pro hřích, kterého se dopustil.“ Ibn al-Qajjim – ať je k němu Alláh milostivý – řekl: „Trestem za neposlušnost je mimo jiné zbavení člověka požehnání v životě, v obživě, ve vědění, v práci, v poslušnosti, obecně zbavení člověka požehnání ve víře i v životě pozemském. V žití, náboženství i pozemském světě člověka, který byl neposlušný vůči Alláhovi, se nenajde sebemenší požehnání. Požehnání mizí z tohoto světa jedině kvůli neposlušnosti lidí.“

Druhá příčina: používání zakázaných finančních zdrojů ve všech podobách ve svůj prospěch a obživu. Nejhorším a nejzávažnějším činem v této oblasti je lichva. A kolik je těch, kdo využívají lichvu v této době! Všemohoucí Alláh – chvála Mu – praví: „Alláh zničí lichvu, avšak zúročí almužny.“ (2:276)

Třetí příčina: neoprávněné obohacování se na úkor jiných – například obchodování se zakázanými věcmi. Nebo v případě někoho, komu byla svěřena nějaká věc jako dědictví, závěť, zplnomocnění, věc nebo záležitost člověku svěřená nebo daná do úschovy apod. Nebo se člověk dopustí nějakého prohřešku ve své práci nebo v zaměstnání. Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo si vezme majetek, na který má nárok, bude mu požehnáno, kdo si vezme majetek, na který nemá nárok, bude jako ten, kdo jí a stále nemá dost.“

Čtvrtá příčina: chtivost, hrabivost, pachtění se po pozemských věcech, člověk má kvůli nim různá přání, miluje pro ně a nenávidí kvůli nim, dopouští se kvůli nim věcí, které Alláh zakázal, znepřátelí si kvůli nim dokonce i své nejbližší. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl Hakímovi ibn Hizám: „Hakíme, toto bohatství je lákavé a krásné. Kdo ho získá bez chamtivosti, bude mu požehnáno, kdo ho získá s nenasytností, nebude mu požehnáno, bude jako ten, kdo jí a stále nemá dost. Horní ruka je lepší než dolní.“

Pátá příčina: zadržování almužny, nezaplacení almužny nebo škudlení s almužnou, anebo její zaplacení neochotně nebo pokoušení se vyhnout jejímu zaplacení do té míry, že se vám zdá, že jedná s jiným člověkem, ale zapomíná, že jedná s Tím, který zná vše a ví, co je skryté.

Šestá příčina: lakomství a škudlení. Lakomce proklínají andělé každý den a přejí mu zatracení a naopak tomu, kdo vynakládá prostředky, přejí, aby po sobě něco zanechal. Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Každý den, když člověk vstane, sestoupí dva andělé a jeden z nich řekne: ‚Ó Alláhu, dopřej tomu, kdo vynakládá prostředky, ať po sobě něco zanechá.‘ Druhý řekne: ‚Ó Alláhu, ať je zničen ten, kdo je lakomý.‘“

Služebníci Alláhovi, toto jsou nejvážnější příčiny ztracení požehnání, ale jak se z toho dostat? Jak získat požehnání? Co máme dělat, abychom požehnání získali, abychom byli šťastní za to, čím nás obdařil Alláh?

Za prvé je třeba být bohabojní. Všemohoucí Alláh praví: „Kdyby byli obyvatelé měst těchto uvěřili a bohabojní byli, byli bychom pro ně zajisté požehnání nebes i země otevřeli.“ (7:96)

Za druhé je třeba věnovat se Koránu, mít ho jako prioritu k učení sebe sama a učení druhých. Všemohoucí praví: „A také toto Písmo, jež seslali jsme nyní, je požehnané; následujte je a buďte bohabojní – snad dosáhnete milosti!“ (6:155) Požehnání je v jeho čtení, v učení se Koránu, v tom, že se jím člověk řídí, požehnání je i v okamžicích, kdy podle něj pracujeme.

Za třetí je třeba udržovat dobré vztahy s příbuznými a dobré mravy. Toto jsou dvě nejvýznamnější věci, díky kterým získáme požehnání v životě, bude nám dopřána hojnost živobytí. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Udržování dobrých vztahů s příbuznými, dobré mravy a dobré sousedské vztahy – vybudují dům a prodlouží život.“

Za čtvrté začínat s veškerou prací časně, neboť kdo chce požehnání a úspěch v práci i živobytí, musí začít pracovat časně zrána s touhou po požehnání časného ranního času, využít plně cenného času a pracovat podle doporučení Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – který řekl: „Nechť je požehnáno mému lidu za to, že vše dělá časně.“

Za páté je třeba vše dělat opravdově a upřímně. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Prodejce a kupec mají právo si věc ponechat nebo vrátit, dokud od sebe neodejdou. Mluví-li pravdu a sdělí-li si případné nedostatky, které zboží má, bude jejich obchodu požehnáno. Pokud něco zamlčí, nebo pokud o něčem zalžou, bude požehnání z jejich obchodu ztraceno.“

Ó Alláhu, požehnej nám v našich životech, práci, našich manželkách a manželech, našich potomcích, našem majetku a čase, našem zdraví a prosperitě.

—————

Zpět