Způsoby, jak dosáhnout štěstí

23.02.2018 14:42

Páteční kázání 23. 2. 2018, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Řekli jsme si minulý pátek, že islám ustanovil pravidla a objasnil zásady toho, co člověku zajistí štěstí na tomto i na Onom světě, přičemž platí, že život na tomto světě je pouhou cestou k životu na Onom světě. Skutečný život, o který by měl člověk usilovat, je život na Onom světě, protože je to život věčný. Přesto však nezanedbává aspekt štěstí na tomto světě v rámci pravidel stanovených Všemohoucím Alláhem. Služebníci Alláhovi, ptáte se, jak dojít ke štěstí, a já odpovídám, že je řada cest a způsobů, jak dosáhnout štěstí – dá-li Alláh – které zmiňuje islámská legislativa a můžeme je shrnout do těchto bodů:

1) Víra v Alláha a konání zbožných skutků. Všemohoucí Alláh pravil: „Kdokoliv zbožné skutky koná, ať muž či žena, a je věřící, toho vzkřísíme k životu překrásnému a věru je odměníme odměnou podle toho nejlepšího, co učinili.“  (Včely, 16:97) Dále Všemohoucí pravil: „A ten, kdo následovat je  bude (správné vedení), nezbloudí ani nebude nešťastný.“ (Táhá, 20:123) Proto naši zbožní předkové, když měli velké starosti a trápení, uchýlili se k modlitbě a odevzdali se do rukou svého Pána. A tu jim přišla na tomto světě nějaká úleva. Vypráví se, že Prorok (sAs) řekl: „Vstávej, Bilále, a ulev nám modlitbou.“ (Abú Dáwúd)

2) Připomínání si Alláha a čtení Koránu s plným soustředěním. Díky tomuto se duše nejlépe otevře a upokojí a odejde trápení a starosti. Všemohoucí pravil: „Jak jinak než vzpomínkou na Alláha se mohou srdce uklidnit?“ (Hrom, 13:28)

Hassan al-Basrí – nechť je k němu Alláh milostivý – řekl: „Hledejte dobrotu ve třech věcech: v modlitbě, v připomínání si Alláha a ve čtení Koránu. Kéž najdete! Nenajdete-li, vězte, že dveře jsou zavřené!“

3) Prosebná modlitba: Proste Alláha, aby vás učinil šťastnými a aby vás neučinil těmi, kdo se trápí.

4) Dobrá volba manželky nebo manžela, místa k bydlení, souseda a prostředku:

Saad bin Abí Waqqás (rAa) vyprávěl, že Posel Alláhův (sAs) řekl: „Čtyři věci vedou ke štěstí: zbožná manželka, prostorné bydlení, zbožný soused a dobrý kůň. Čtyři věci vedou k trápení: špatný soused, špatná žena, malý dům a špatný kůň.“ (upraveno al-Albáním). Štěstím se zde má na mysli štěstí na tomto světě, pohodlí pro tělo a dobré poměry, trápením se má na mysli potíže na tomto světě, zátěž, kterou působí, a z toho plynoucí neklid a nespavost, dobrým koněm se má na mysli jednoduchý prostředek, kterým se snadno dostaneme na místo, kam chceme, bez únavy a bez potíží. Je-li dobrá volba manželky štěstím, je také dobrá volba manžela štěstím pro manželku.

5) Dobře se chovat k lidem: Pěkné chování k lidem je cestou ke štěstí pro toho, kdo se tak chová i ke komu se tak chová. Zeptali se: „Kdo je nejšťastnější?“ Prorok (sAs) odpověděl: „Alláhovi je nejmilejší ten, kdo je nejužitečnější.“

6) Aby se člověk podíval, kdo je na tom na tomto světě hůře než on. Toto nás naučil Prorok (sAs), když řekl: „Podívejte se, kdo je na tom hůře (materiálně) než vy. Ale nedívejte se na toho, kdo je na tom lépe. To vám zabrání znevažovat dobrodiní, kterého se vám dostává od Alláha.“ Podíváte-li se na toho, kdo je na tom hůře, budete spokojenější, posílí se vaše přesvědčení a budete šťastnější. Jste-li chudí, jsou lidé, kteří jsou ještě chudší než vy! Jste-li nemocní, jsou lidé, kteří jsou více nemocní! Jste-li slabí, jsou lidé, kteří jsou ještě slabší. To se týká záležitostí tohoto světa. Co se týká posmrtného života, má se člověk dívat na toho, kdo je lepší (v chování a uctívání), aby se snažil být více poslušný Alláhovi a nenechal se svést.

7) Spokojenost s tím, co předurčil Alláh: Prorok (sAs) řekl: „Jak úžasné je být věřícím. Pro něho je ve všem dobro a toto se týká pouze věřícího. Když prospívá, vyjadřuje svou vděčnost Alláhovi a to je pro něho dobré. Když ho postihne něco nemilého, trpělivě to snáší a to je pro něho ještě lepší.“ (podle Muslima)

8) Práce a volný čas zaplnit tím, co uspokojuje Alláha: Je třeba, abychom věděli, že štěstí neznamená odpočinek. Někdy jsou obtíže zdrojem štěstí. Ar-Ráfií – nechť je k němu Alláh milostivý – k tomu krásně říká: „Štěstí neznamená odpočinek a volný čas. Štěstí spočívá v námaze, těžké práci a obtížích, když se jednoho dne změní na odpočinek a volný čas.“

Toto je velmi důležité pro novou generaci. Někteří si myslí, že štěstí spočívá v odpočinku, chtějí se opírat o zeď lenosti, nedělají nic dobrého, nic nebudují, mrhají svým životem a časem v zábavě a hrách. Tito lidé jsou nejvíce vzdáleni od štěstí. Neznají význam života, jeho hodnotu, ani jeho cíl, kvůli kterému nás Alláh stvořil. Muslimové, cesta ke štěstí od vás vyžaduje práci, úsilí a trpělivost. Tuto námahu před námi podstoupili proroci a zbožní lidé. Milí bratři a sestry, toto jsou způsoby, jak dosáhnout štěstí. Držte se jich tedy, ať jste šťastní na tomto i na Onom světě, dá-li Všemohoucí Alláh.

—————

Zpět