Živobytí

02.10.2020 09:30

Páteční kázání 2. 10. 2020 (15. safar 1442 H), Dr. Usama al-Diri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláh sám sebe nazývá tím, kdo má hodně prostředků a poskytuje obživu. On je tím, kdo posílá anděla do lůna matky, aby vdechl duši plodu, a má přikázáno zapsat čtyři věci: jeho obživu, věk, kterého se dožije, práci a jestli bude šťastným či nešťastným.

Imám Muslim traduje ve své sbírce správných hadísů Zajda bin Wahb, který vyprávěl podle Abdulláha (radhia lláhu anhu), že jim Posel Alláhův (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), který je pravdomluvný a důvěryhodný, řekl: „Stvoření člověka v lůně matky trvá čtyřicet dní, pak se stává ‚zavěšenou věcí‘ (embryem ve stadiu alaqa) po stejnou dobu a po té ‚žvýkanou substancí‘ (embryem ve stadiu mudgha). Pak je poslán anděl, který do něho vdechne duši a má přikázáno zapsat čtyři věci: jeho obživu, věk, kterého se dožije, práci a jestli bude šťastným či nešťastným. Přísahám při Tom, jenž je Jediným Bohem, nějaký člověk se chová tak, jak se chovají ti, kdo přijdou do Ráje, a už mu zbývá jen kousek, aby se do něj dostal, když tu se vyplní, co bylo předurčeno, a začne konat to, co konají ti, kdo přijdou do Pekla, a dostane se do Pekla. Jiný koná věci, které dělají ti, kdo přijdou do Pekla, až se ocitne jen kousek od něho, když tu se vyplní to, co bylo předurčeno, a vykoná něco, co dělají ti, kdo přijdou do Ráje, a dostane se do Ráje.“

Obživa je daná a známá. Jakmile člověk vyjde z lůna své matky, nedostane se mu v životě ani více, ani méně než to, co bylo předurčeno.

Zamyslete se se mnou nad slovy Mocného a Vznešeného Alláha ze súry Húd: „A není na světě zvířete jediného, jehož obživa by od Alláha nezávisela; a On zná spočinutí jeho i složení jeho a to vše je v Knize zjevné zapsáno.“ (11:6) Tento verš nám dokazuje, že obživa i délka života je daná od Alláha, tento vznešený verš je ujištěním pro rozumného a moudrého člověka, že může plně důvěřovat a být zcela přesvědčen o tom, že jeho obživa, kterou mu Všemohoucí Alláh již dávno předurčil a přidělil mu ji ještě před tím, než přišel na svět, mu nemůže být odebrána ani zčásti. Pojďme přejít k příčinám toho, proč dostáváme obživu od Pána nebes i Země. Získávání obživy zaměstnalo mnoho lidí. Někteří se uchýlili k různým pokrouceným a zakázaným cestám, jak získat obživu. Nevěděli, že zakázané věci vymažou požehnání. Ignorovali zákonné způsoby, kterými získají obživu a díky kterým se jim dostane požehnání nebes. První věcí je žádost o odpuštění a pokání. Všemohoucí Alláh praví: „… a pravil jsem jim: ‚Proste Pána svého za odpuštění, vždyť On věru je odpouštějící! On sešle na vás nebe deštěm hojným a rozmnoží vám majetky a syny a připraví pro vás zahrady a řeky.‘“ (71:11) Imám al-Qurtubí ve svém výkladu k tomuto verši říká: „Tento verš je důkazem toho, že pomocí prosby o odpuštění je možné získat obživu a přivolat déšť.“ Ibn Kathír říká: „Když se budete kát a budete prosit o odpuštění, budete poslušni svého Pána, bude vám dopřáno více obživy.“

Cestou k obživě je také spoléhání se na Alláha. Umar bin al-Chattáb (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Budete-li se skutečně spoléhat na Alláha, dostane se vám obživy, jako se jí dostává ptákům, kteří ráno vylétají hladoví a večer se vrací s plnými břichy.“ (podle Ahmeda)

Další cestou k obživě je naprostá oddanost Alláhovi. Abú Hurajra (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Všemohoucí Alláh praví: ‚Ó člověče! Oddej se uctívání Mně! Naplním tvou hruď bohatstvím a vysvobodím tě z chudoby. Když to neuděláš, budeš mít spoustu starostí a nezbavím tě chudoby.“ (podle at-Tirmídhího a Ibn Mádži)

Další věcí je udržování vztahů s příbuznými. Díky tomu také člověk dostává obživu. Na toto odkazuje řada hadísů, z nichž můžeme citovat například Abú Hurajru, který vyprávěl, že slyšel Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) říkat: „Kdo si přeje rozmnožit svůj majetek, nebo prodloužit svůj život, nechť udržuje příbuzenské vztahy.“ (podle al-Buchárího) Anas bin Málik vyprávěl, že Posel Alláhův (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Kdo by chtěl rozmnožit svůj majetek či prodloužit svůj život, nechť udržuje příbuzenské vztahy.“ (podle al-Buchárího)

Poslední věcí je chovat se dobře ke slabším. Prorok ukázal, že Alláh rozmnožuje majetek svých služebníků, když se chovají pěkně ke slabším. Mus’ab bin Sa’ad řekl, že Sa’ad si myslí, že je mu dopřáváno více než jiným. Posel Alláhův řekl: „Vítězství dosáhnete a obživu získáte jen díky slabším z vás.“ (podle al-Buchárího)

Každý muslim musí být zcela ujištěn o tom a zcela důvěřovat tomu, že jeho obživa a délka jeho života jsou jedině v rukách Alláhových a nejsou v rukách nikoho jiného.

Ó Alláhu, pomoz nám, abychom se napravili, abychom napravili své rodiny, dej, ať patříme mezi ty, kdo jsou zbožní a kdo se zasazují o nápravu. Ámen.

 

—————

Zpět