Zemětřesení jako jedno ze znamení Alláha

10.02.2023 13:52

Datum: 10. 2. 2023 (19. radžab 1444 h), dr. Usama al-Deiri, Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Jedním z velkolepých darů Všemohoucího Alláha, kterými obdaroval Své služebníky, který mnozí opomíjejí, je stabilita Země, jak praví Alláh – chvála Mu: „Alláh je ten, jenž pro vás Zemi příbytkem stálým učinil a nebesa nad vámi budovou…“ (40:64)

Alláh – chvála Mu – zkouší Své služebníky zemětřesením a vulkány, aby jim připomněl, jakým darem je stabilita Země, kterou rozprostřel, urovnal a nachystal tak, aby se na ní mohla usadit všechna stvoření, aby mohla mít užitek z veškerého dobrodiní: „Což Zemi jsme jako lože nerozprostřeli a hory jejími podpěrami neučinili?“ (78:6-7) Ibn al-Qajjim – nechť je k němu Alláh milostivý – řekl: „Zamyslete se nad tím, jak byla stvořena Země, v klidu stojící, aby byla ložem, stabilním pro živočichy, rostliny a věci.“

Mezi menší znamení Soudného dne patří četnější zemětřesení, jak řekl Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam: „Před Soudným dnem zmizí veškeré (náboženské) vědění (smrtí náboženských učenců), zemětřesení bude četnější, čas bude rychle ubíhat, objeví se rozbroje, zvýší se počet vražd a bohatství bude přetékat.“

Zemětřesení na tomto světě nás upomínají na Soudný den a hrůzy Onoho světa. Všemohoucí Alláh praví: „Lidé, bojte se Pána svého, neboť otřesy Hodiny budou věcí nesmírnou. V onen den, až ji spatříte, každá kojící opustí dítě, jež kojila, a každá těhotná potratí plod svůj; tehdy uvidíš lidi jako opilé, aniž se opili. Avšak trest Alláhův bude strašný.“ (22:1-2)

Služebníci Alláhovi, zemětřesení mají své důvody a je v nich ukryta moudrost, příčina a moudrost nejsou protichůdné. Kdo má vnímavou duši, nemísí je navzájem, materiální důvody ho neodvádí od božské moudrosti, jak praví Alláh – chvála Mu: „Znají jen vnější stránky života pozemského, zatímco k životu budoucímu jsou lhostejní.“ (30:7)

Moudrostí skrytou v zemětřeseních, vulkánech, bouřích a povodních je to, že jsou to znamení, kterými Alláh děsí Své služebníky, aby se k Němu navrátili, aby se káli, aby se oprostili od hříchů a chyb. Všemohoucí Alláh praví: „A My znamení Svá jen pro postrašení sesíláme.“ (17:59) Qatáda – nechť je k němu Alláh milostivý – řekl: „Alláh straší lidi Svými znameními, jak si zamane, abyste si z toho vzali ponaučení, abyste si Ho připomínali a navrátili se.“

Jednou z příčin zemětřesení, o které nás učí geologové, je slabá zemská kůra v místě zemětřesení, nebo stlačení páry v hlubinách Země, a když se přiblíží k povrchu, dojde k otřesům. Tyto příčiny nepopírají to, že zemětřesení jsou znameními, kterými Alláh straší Své služebníky. Jsou to znamení, která je možné předvídat, jak se o tom zmiňují astronomové, což neodporuje tomu, že jde o Alláhovu výstrahu, kterou chce Své služebníky vystrašit a varovat. Právě Všemohoucí Alláh – budiž požehnán – uvádí tato znamení do chodu, On přichystal jejich příčiny, stejně jako vychází a zapadá Slunce, Měsíc a hvězdy v určitý čas.

Muslimové, zemětřesení postihují muslimy i nemuslimy. Zničující zemětřesení a podobné katastrofy, které postihují muslimské země, jsou možná zkouškami, kterými Alláh očišťuje od špatností, pozvedá Své služebníky na vyšší stupně, jak praví – chvála Mu: „Budeme vás zkoušet trochu strachem a hladem a ztrátou na majetku i lidech a plodech – avšak oznam zvěst radostnou trpělivým…“ (2:155) Je možné, že je to trest za neposlušnost, jak praví Všemohoucí: „A nepostihne vás neštěstí žádné, leda za to, co ruce vaše si vysloužily, však On mnohé odpouští.“ (42:30) Když došlo k zemětřesení za vlády Umara – radija lláhu anhu – tak, že se rozmazaly všechny obrysy, promluvil Umar k lidem: „Provedli jste něco špatného? To jste si pospíšili! Přísahám, že jestli se vrátí, nebudu se k vám již hlásit.“

K milosrdenstvím Alláha – chvála Mu – při zemětřesení patří to, že si při něm vyvolí mučedníky. Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Je pět druhů mučedníků: kdo zemře na mor, kdo zemře na nějaké vnitřní onemocnění, kdo se utopí, kdo zemře pod troskami svého domu a kdo zemře na cestě Alláhově.“

Při zemětřesení a jiných velkých znameních je doporučováno být pokorný vůči Všemohoucímu, plně se na Něho spolehnout, přestat s neposlušností, začít s pokáním, prosbami o odpuštění, pronášet k Němu úpěnlivé prosby, připomínat si Ho, dávat dobročinné dary a konat další činy ve snaze odvrátit trest a odplatu. Alláh – chvála Mu – praví: „… ani nechce být Alláh vykonavatelem jich potrestání, dokud budou prosit o slitování.“ (8:33)

Ó Alláhu, buď milostivý k zemřelým a uchraň lidstvo od neštěstí.

—————

Zpět