Zázraky spojené s osobou Proroka (sAs)

15.12.2017 22:47

Páteční kázání 15. 12. 2017 (27.3.1439), šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Zázraků Proroka (sAs) je celá řada, někteří učenci je počítali a došli k číslu přes jeden tisíc, jak uvádí učenec Ibn al-Qajjim – nechť k němu Alláh milostivý. Některé z těchto zázraků se staly a skončily, některé zůstávají, až si bude Všemohoucí Alláh přát, On je tím největším zázrakem. Tím největším zázrakem a znamením o proroctví Proroka (sAs) je velkolepý Korán, trvalé, zůstávající znamení, které nezasáhnou žádné změny ani proměny. Je zázrakem z mnoha hledisek. Jak z hlediska jeho formy, tak z hlediska obsahu. Alláh vyzval arabské vzdělance, aby vytvořili nějakou podobnou súru, a nebyli toho schopni.

Je zázrakem, protože jsou v něm některé zprávy o budoucnosti, které se staly právě tak, jak bylo řečeno, jako např. tato slova Všemohoucího: „Alif lám mím! Poraženi byli Byzantinci v nejbližší zemi, však po porážce své zase zvítězí v několika letech.“ (Byzantinci, 30:1-3) Tato předpověď se přesně vyplnila. Korán je zázrakem také z hlediska dokonalých ustanovení, celé lidstvo nemá žádná podobná, kterými by se řídilo. Je zázrakem také z hlediska informací o vědách a tajích tohoto světa, které obsahuje a které moderní věda postupně odhaluje.

Co se týče zázraků, které se staly a skončily, je jich mnoho, jak jsme uvedli, a ty nejznámější z nich jsou:

1) zázrak Muhammadovy (sAs) Noční cesty a cesty do nebes. Korán se jasně zmiňuje o Noční cestě a je v něm odkaz na cestu do nebes. Hadísy ze správné a detailní sunny hovoří o cestě do nebes, a co se při ní událo.

2) zázrak rozpůlení Měsíce, je uveden v Koránu, je opakovaně zmiňován v sunně, jak potvrzuje Ibn al-Kathír – nechť je k němu Všemohoucí Alláh milostivý – a muslimové se v tomto shodují.

3) malé množství jídla se v rukách Proroka (sAs) znásobilo, až se z něho najedlo vojsko, které bylo s ním, a ještě nějaké jídlo zůstalo. Hadísů na toto téma je v obou sbírkách správných hadísů i v jiných sbírkách mnoho.

4) voda tekoucí mezi prsty Proroka (sAs), znásobení množství vody, aby se mohlo napít celé vojsko a ještě se rituálně omyli. Hadísy na toto téma jsou také v obou sbírkách správných hadísů.

5) Prorok (sAs) hovořil o neznámých věcech z budoucnosti, které se pak staly, jak řekl. Z toho, o čem hovořil, se stalo mnohé a stále vidíme, že se dějí věci, o kterých nám řekl Prorok (sAs).

6) stesk kmene jednoho stromu po Prorokovi (sAs), když ho opustil a šel na minbar. Tento hadís je také ve sbírce správných hadísů al-Buchárího.

7) pozdrav kamene, když byl Prorok (sAs) v Mekce, jak je popsáno v hadísu podle Muslima.

8) uzdravení nemocných, hadísů na toto téma je mnoho v obou sbírkách správných hadísů i jiných.

Jak jsme řekli, zázraků je mnoho, toto je jen zlomek z nich. Nechť Alláh žehná a dá mír našemu proroku Muhammadovi, jeho rodu a druhům.

 

—————

Zpět