Zastavení na cestě muslimské rodiny

18.08.2023 06:44

Datum: 18. 8. 2023 (2. safar 1445 H), Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Hlava rodiny má vůči ní obrovskou odpovědnost, ke které patří odpovědnost týkající se víry, kdy členům rodiny přikazuje, aby věřili v jedinost a jedinečnost Alláha a uctívali Ho s upřímnou oddaností. Všemohoucí Alláh praví: „Pravil Luqmán synu svému napomínaje jej: ‚Synáčku, nepřidružuj nic k Alláhovi, vždyť přidružování je věru křivda nesmírná.‘“ (31:13) Hlava rodiny se má také u své rodiny zajímat o samo uctívání a přikazovat jim, aby se modlili, působit tak, aby u nich probudil touhu po modlitbě, nabádat je k ní, učit je, jak ji vykonávat a jak se očistit před modlitbou. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Přikazujte svým dětem modlitbu, když dosáhnou věku sedmi let.“ Také má nabádat k tomu, aby chodili do mešity a účastnili se jejích aktivit.

Co se týče budování základů uctívání u dětí, má je rodič učit nést odpovědnost vůči své víře a přesvědčení a od dětství uchovávat svoji identitu, aby si na to zvykly a byla to pro ně běžná věc, jak činili druhové Proroka – ridwán Alláh alajhim – se svými dětmi s půstem. Hlava rodiny má také vštěpovat svým dětem lásku k dávání almužny a pomáhání potřebným. Jednou z povinností otců a matek je vštěpování dobrých mravů svým dětem. V jednom hadísu se říká: „Nic není na vahách těžší než dobré mravy. Ten, kdo má dobré mravy, dosáhne na stupně toho, kdo se postí a modlí.“

Dále je třeba, aby rodiče vychovávali děti k tomu, aby říkaly pravdu. Abdulláh ibn Ámir – radija lláhu anhu – vyprávěl: „Matka mě jednou pozvala, když byl u nás Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – a řekla: ‚Pojď, něco ti dám.‘ Prorok se jí zeptal: ‚Co jsi mu chtěla dát?‘ Odpověděla: ‚Chtěla jsem mu dát datli.‘ Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – jí na to řekl: ‚Kdybys mu nic nedala, počítalo by se ti to jako lež.‘“ Také aby je vychovávali k tomu, aby druhým přály dobré. Anas ibn Málik – radija lláhu anhu – vyprávěl, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Nejste věřícími, pokud svému bratrovi nepřejete to, co sami sobě.“ Rodič má také vychovávat k úctě ke starším. Ibn Abbás – nechť je pozvednut k Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam – tradoval, že Prorok řekl: „Nepatří k nám ten, kdo nemá slitování s dítětem a neuznává právo starších.“ Dále má vychovávat k udržování příbuzenských vztahů. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Alláh praví: ‚Jsem Milostivý, a to je odvozeno od milosti. Odvodil jsem toto slovo od Svého jména. Kdo se k němu připojí, připojím se k němu i Já. Kdo se od něj odtrhne, odtrhnu se od něj i Já.‘“ Dále je učí rodič tomu, aby se chovaly pěkně k sousedům. Podle Abú Hurajry se traduje, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Do Ráje nevstoupí nikdo, před nímž se jeho soused necítí v bezpečí.“

Je třeba, aby rodiče učili své děti hospodařit. Děti by se měly učit odpovědnosti, aby věděly, co je povolené a co zakázané ve věcích financí a majetku a že bohatství je v bohatství duše. Měly by se učit pracovat a obstarávat si živobytí, spoléhat se v prvé řadě na Všemohoucího Alláha a hned poté samy na sebe. Dále by se měly učit vynakládat prostředky a dávat, když v jednom hadísu podle Abdulláha ibn Umara – radija lláhu anhumá – říká Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam: „Ruka, která dává, je lepší než ruka nastavená.“

Je třeba si uvědomit, že pokud chce muslimská rodina zůstat ochráněna před rozpadem a muslimský domov před úpadkem a odkloněním se od správné cesty, před rozkolem a sváry, je třeba, aby se řídili učením islámu, aby svěřili své záležitosti Alláhovi a Jeho Poslu při každém sporu a v každé i třeba nevýznamné věci, a aby každý člen rodiny přijímal a podřídil se řízení Všemohoucího Alláha: „A ani věřícímu, ani věřící není dána volba v záležitostech jejich, jakmile Alláh a Posel Jeho věc jednou rozhodli; a kdo neposlouchá Alláha a Posla Jeho, ten zbloudil zjevným zblouděním.“ (33:36)

Manželka v muslimské rodině by se měla mít na pozoru před lidskými našeptávači, kteří jsou nebezpečnější než našeptávači z řad džinů. Muslim se nemá honit za lákadly módy a nechávat se jimi oklamat, neboť to škodí muslimské rodině a vede ji to ke špatným zvykům, k odpornému morálnímu poklesu.

Je třeba, aby všichni členové rodiny dodržovali modlitbu, ať je to žena či muž, dítě či dospělý. Rodina je místem, které ukazuje správný směr, místo vedení ke správné cestě, podávání pomocné ruky a dobra pro všechny. Otec má vést členy své rodiny k veškerému dobru a varovat je před veškerým zlem, má se podílet na jejich vedení a osvětě, aby se chovali správně.

Je povinností manžela plnit své povinnosti vůči své manželce, dětem a všem členům rodiny a také manželka má plnit své povinnosti vůči svému manželovi, dětem a všem členům rodiny. Také děti by měly plnit své povinnosti vůči svým rodičům, chovat se pěkně ke svým matkám a otcům a chlapci, aby byli pro zbožné dívky v rodině a ve společnosti.

—————

Zpět