Zakát je povinností

14.07.2017 00:26

Páteční kázání 14.7.2017 (20. šawwál 1438), šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Dnes – s dovolením Vznešeného Alláha – budeme hovořit o jednom z pilířů islámu, jednom z nejvýznamnějších pilířů, o jedné z povinností a tou je povinnost zakátu (almužny).

V nejednom verši Koránu je almužna přirovnávána k modlitbě, což dokazuje její důležitost, např. v těchto slovech Vznešeného Alláha: „…modlitbu dodržujte, almužnu dávejte…“ (Zahalený, 73:20) Traduje se, že Prorok (sAs) řekl: „Muslimové dodržují pět povinností: vyznání víry, že není boha kromě Alláha a Prorok Muhammad je posel Alláhův, dodržování modlitby, dávání almužny, pouť do Mekky a půst v měsíci Ramadánu.“ (podle al-Buchárího a Muslima)

Kdo dá almužnu z přesvědčení jako povinnost, doufaje v odměnu, bude mu dáno mnoho dobrého, potomků a požehnání. Všemohoucí Alláh pravil: „A cokoli rozdáte jako almužnu, On vám to vynahradí – a On nejlepší je ze všech uštědřujících.“ (Sabá‘, 34:39) A dále pravil: „Ti, kdož vydávají jmění své na stezce Alláhově, jsou podobni zrnu, z něhož vyrůstá sedm klasů, z nichž každý má sto zrn. A Alláh mnohonásobně odplácí tomu, komu chce, neboť Alláh je velkorysý, vševědoucí.“ (2:261)

Muslimové, buďte bohabojní, dávejte to, co vám uložil za povinnost dávat z vašeho majetku, který vám uštědřil. Někteří muslimové polevili v tomto významném pilíři a nedávají almužnu ze svého majetku – útočiště je u Alláha, Alláh dal, abyste se, služebníci Alláhovi, narodili z lůn svých matek, aniž byste cokoli znali a uměli, nemaje žádný prospěch ani škodu, pak vám dal Alláh obživu a to, z čeho ji získáváte, dal vám to, s čím jste nepočítali, poděkujte Mu, muslimové, splňte to, co vám uložil jako povinnost, abyste dostáli svým závazkům, očistili svůj majetek, dávejte si pozor na přílišnou šetrnost a lakomství v tom, co vám Alláh uložil za povinnost, neboť to pro vás znamená zkázu, odejmutí požehnání z vašeho majetku.

Vy, kteří příliš šetříte s tím, co vám dal Alláh ze Své laskavosti, a nedáváte tento malý obnos, který vám Alláh uložil za povinnost platit ze svého majetku, nečetli jste snad slova Všemohoucího a Vznešeného Alláha: „Nechť ti, kdož lakotí s tím, co jim Alláh uštědřil z laskavosti Své, se nedomnívají, že je to pro ně lepší; naopak, je to pro ně horší. A budou mít okolo šíjí v Den zmrtvýchvstání to, s čím lakotili – a Alláhovi připadne dědictví nebes a země a Alláh je dobře zpraven o všem, co děláte.“ (Rod cImránův, 3:180) Prorok (sAs) řekl: „Ten, koho Alláh obdařil majetkem a on z něj nedává almužnu, uvidí v Soudný den svůj majetek v podobě holohlavého jedovatého hada se dvěma jedovými žlázami v tlamě, obtočí se mu kolem krku, kousne ho do tváří a řekne: ‚Já jsem tvé bohatství, já jsem tvůj poklad.‘“ Pak zarecitoval tento verš: „Nechť ti, kdož lakotí s tím, co jim Alláh uštědřil z laskavosti Své, se nedomnívají, že je to pro ně lepší…“ (Rod cImránův, 3:180) (podle al-Buchárího)

Všemohoucí Alláh pravil: „… A těm, kdož shromažďují zlato a stříbro a nevynakládají je na cestě Alláhově, těm oznam zvěst radostnou o trestu bolestném v den, kdy tyto kovy budou rozpáleny v Ohni pekelném a budou jimi vypálena znamení na čela, boky i záda jejich a bude zvoláno: ‚Toto je to, co jste hromadili, okuste nyní toho, co jste tak hromadili!‘“ (Pokání, 9:34-35)

Buďte bohabojní, služebníci Alláhovi, nezanedbávejte dávání almužny z vašeho majetku. A budeme na toto téma pokračovat – dá-li Alláh.

—————

Zpět