Začíná posledních deset dní

30.04.2021 13:21

Páteční kázání 30. 4. 2021 (18. ramadán 1442 H), Dr. Usama al-Deiri, Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Měsíc ramadán je měsícem bohabojnosti a správného chování, měsíc milosrdenství, odpuštění a záchrany před Ohněm pekelným. Větší část z něj již uplynula a zbývá z něj jen málo, ale chvála Alláhovi, ta zbývající část je ta nejlepší!

Nejlepší z ramadánu je posledních deset dní. Jen to stačí, že v těchto deseti dnech je Noc Úradku, která je lepší než tisíc měsíců, jak pravil Všemohoucí a Požehnaný: „Noc Úradku než tisíc měsíců je lepší.“ (97:3) A stejně tak ve správném hadísu: „Kdo se během této noci modlí s vírou, očekávaje odměnu od Alláha, budou mu odpuštěny předešlé hříchy.“

Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – se během posledních deseti dní snažil ještě více než v ostatních dnech. V obou sbírkách správných hadísů se traduje podle Á’iši – radija lláhu anhá – že se Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – nachystal, zůstal v noci vzhůru a budil členy své rodiny.

Vyvíjení ještě většího úsilí koncem měsíce bylo potvrzeno podle Proroka - salla lláhu alajhi wa sallam – a je tedy třeba, bratři a sestry, abychom se jím nechali vést, neboť jsou to cenné dny a brzy utečou jako jiné. A kdo ví, možná je tento měsíc posledním měsícem, po který se budou někteří z nás postit, osud některých z nás se možná naplní, možná ještě před koncem tohoto měsíce! Čím dříve, tím lépe je začít se znásobováním úsilí, vynakládáním energie ve zbývajících požehnaných dnech a nocích a dát si pozor na jejich zbytečné promrhání, lenost a ochabnutí.

Co se týče dní, které již uplynuly, je třeba zpytovat své vlastní svědomí, zamyslet se, jestli jsme plně využili minulých dní, co po nich zůstalo, jestli jsme dostáli slovům Všemohoucího Alláha: „… snad budete bohabojní!“ (2:183) Aspirovala tato duše na řady bohabojných? Pocítila bohabojnost? Poznala pravý význam bohabojnosti? Co s ní udělalo těch dvacet uplynulých dní, kdy se postila a modlila v noci, četla a poslouchala Korán?

Pocítila nedostatečnost před ramadánem?

Zalitovala mrhání a nedbalosti v uplynulých měsících?

Mělo to na ni vliv? Vyvarovala se neposlušnosti? Zalíbila se jí poslušnost?

Moment zpytování, zpytuj sám sebe, služebníku Alláhův, se vší vážností, a jestliže nezvládneš sám sebe během těchto dní, kdy jindy to – při Alláhovi – zvládneš? Teď je ta pravá příležitost – při Alláhovi. Přibliž se k Alláhovi. Kaj se před svým Pánem, Nejvznešenějším. Pozvedni k Němu své dlaně v prosebné modlitbě, pros Ho upřímně, aby tě zahrnul mezi ty, kdo budou jednou ochráněni před Ohněm pekelným.

V tomto významném měsíci, kdy duše touží po dobru, po poslušnosti, se sluší, abychom si připomenuli jeden z významných pilířů islámu a to jeho třetí pilíř – zakát (almužnu).

Služebníci Alláhovi, zakát má v ramadánu zcela jiný význam. Prorok - salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Nejlepší dobročinný dar je ten, který je dán v ramadánu.“ Během těchto dní chudí a ti, kterým je určen, zakát potřebují ještě více. Vydejte tedy ze svého majetku zakát a doufejte v odměnu od Alláha. Je to očištění a ospravedlnění. Nejvznešenější Alláh praví: „Ber ze jmění jejich almužnu, kterou je očišťuješ a ospravedlňuješ!“ (9:103) Tím, že dáváte almužnu, dostane se vám požehnání a budete mít ještě více od Alláha, který vám to vynahradí. Požehnaný a Všemohoucí Alláh praví: „A cokoli rozdáte jako almužnu, On vám to vynahradí – a On nejlepší je ze všech uštědřujících.“ (34:39)

Bratře muslime, chraň mě i tebe, ať nejsme těmi, kdo škudlí na zakátu. Jinak tě postihne, co praví Nejvznešenější Alláh: „A těm, kdož shromažďují zlato a stříbro a nevynakládají je na cestě Alláhově, těm oznam zvěst o trestu bolestném…“ (9:34)

Ó Alláhu, prosíme Tě, abys nám odpustil naše hříchy, skryl naše chyby, vedl naše srdce a vyléčil nás ze všeho, čím jsi nás postihl, díky Tvé milosti, Nejmilostivější z milostivých.

—————

Zpět