Z vlastností správného muslima

04.01.2019 07:00

Páteční kázání 4. 1. 2019, šejch Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Islám je dokonalé náboženství, které uspořádává život jednotlivců i celých společností, aby si počínali správně na tomto světě a zachránili se pro život na Onom světě. Mnozí lidé v dnešní době se domnívají, že náboženství je jen modlitba, půst, almužna a pouť. Toto chápání islám nedoceňuje. Proto vidíme, jak někteří lidé dodržují zbožné skutky, ba někteří vykonávají i skutky dobrovolné a skutky podle tradice. Ale když se podíváte, jak jednají s lidmi při obchodování, ve sporech a v mnohých jiných životních situacích, zjistíte neskutečné věci: podvádění při prodeji a koupi, nemorálnost ve sporu, pomluvy a křivdy, lži a křivé obviňování, odpírání laskavosti, porušování dohod, závist a nenávist, poškozování blízkých i cizích lidí, zpřetrhání příbuzenských vztahů, neposlouchání rodičů, absence spravedlnosti, hrabivost a nenasytnost, spolupráce ve hříchu a nepřátelství… Kde je islám? Kde je víra? Kde je dobré chování? Vědí tito lidé, co je to opravdový islám? Ne. Kdo se takto chová, nezná skutečný islám, se kterým přišel náš Prorok (sAs).

Muslim, který ví, co je to opravdový islám, neškodí svému sousedovi, protože Prorok (sAs) řekl: „Přísahám při Alláhovi! Je nevěřící! Přísahám při Alláhovi! Je nevěřící! Přísahám při Alláhovi! Je nevěřící!“ Zeptali se: „Kdo, Posle Alláhův?“ Odpověděl: „Ten, jehož soused se necítí bezpečný před jeho zlem.“ (al-Buchárí)

Abú Hurajra (rAa) vyprávěl, že Prorokovi (sAs) řekli: „Jistá osoba se modlí v noci, ve dne se postí, dává almužnu a pracuje a přitom škodí svým sousedům svým jazykem!?“ Posel Alláhův (sAs) jim odpověděl: „Není v ní nic dobrého. Patří do Ohně pekelného.“

Muslim, který ví, co je opravdový islám, nešidí, nepodvádí a nezrazuje, protože ví, že toto nepatří k vlastnostem muslimů. Posel Alláhův šel na trhu kolem hromady obilí a vložil do ní svou ruku. Ucítil na ní vlhkost. Zeptal se majitele: „Co je to?“ Majitel odpověděl: „Posle Alláhův, napršelo na ni.“ Prorok (sAs) řekl: „Proč jsi to nedal navrch, aby to lidé viděli? Kdo podvádí, nepatří k nám.“ (podle Muslima)

Opravdový muslim plní, co bylo dohodnuto. Podle Abdulláha bin Umara (rAa) se traduje, že Prorok (sAs) řekl: „Když Mocný a Vznešený Alláh shromáždí všechny v Soudný den, bude každému podvodníkovi vztyčen prapor, na kterém bude veřejně oznámeno: ‚Toto je podvod toho a toho člověka.‘“ (al-Buchárí, Muslim). Podvodník je každý, kdo něco nedodrží nebo popře dohodu.

Muslim, který ví, co je opravdový islám, nikomu nezávidí a k nikomu nechová nenávist, protože je spokojen s tím, co mu Alláh přidělil, a protože ví, že do Ráje vstoupí jen věřící, kteří jsou oblíbeni. Az-Zubajr bin al-Awwám (rAa) vyprávěl, že Posel Alláhův (sAs) řekl: „Blíží se k vám nemoc národů, které přišly před vámi: závist a nenávist. Je devastující. Ničí víru. Přísahám při tom, v Jehož rukách je moje duše, do Ráje vstoupíte pouze jako věřící a nestanete se věřícími, pokud se nebudete navzájem milovat. Neukázal jsem vám snad, díky čemu se stanete oblíbenými? Šiřte mezi sebou mír a bezpečí.“ (at-Tirmídhí)

Muslim, který ví, co je opravdový islám, se nemstí a odpouští tomu, kdo se k němu nezachoval pěkně, neboť si přeje odměnu od Alláha. Alláh pravil: „Ten, kdo odpouští a o nápravu se snaží, toho odměna je u Alláha, jenž věru nespravedlivé nemiluje.“ (Porada, 42:40) Sahl bin Muáz tradoval podle svého otce, který vyprávěl, že Posel Alláhův (sAs) řekl: „Kdo potlačí svůj hněv – i když je schopen dát mu průchod – bude Alláhem, Mocným a Vznešeným, povolán v Soudný den do čela všech stvoření a bude si moct vybrat z panen, kterou bude chtít.“ (podle Abú Dáwúda)

Muslim, který ví, co je opravdový islám, si dává pozor na jazyk, nepoužívá žádné neslušné výrazy, nemluví sprostě, neboť víra v jeho Pána a obava, aby se na něho nerozhněval a neupadl v Jeho nemilost, mu v tom brání. Abú Dardá‘ vyprávěl, že Posel Alláhův (sAs) řekl: „Nic nebude těžší v Soudný den na vahách věřícího než dobré mravy. Alláh nemá rád toho, kdo mluví a chová se neslušně a sprostě.“ (Abú Dáwúd, at-Tirmídhí)

Muslim, který ví, co je opravdový islám, je spravedlivý ve svém úsudku i ve vztahu k tomu, koho nemá rád. Je spravedlivý také k sobě dříve než k ostatním, neboť se řídí slovy Alláha: „Nechť nenávist k nějakému lidu vás neuvede do hříchu tím, že budete nespravedliví. Buďte spravedliví – a to je blíže k bohabojnosti.“ (Prostřený stůl, 5:8) Doma je spravedlivý ke svým dětem, v práci je spravedlivý ke svým podřízeným, upřednostňuje spravedlnost k ostatním před tím, aby ji žádal pro sebe. To je opravdový muslim! Skutečný věřící z přesvědčení! Muslim, který ví, co je opravdový islám, se vyhýbá lakotě a hamižnosti. Upřednostňuje své bratry muslimy před sebou. Abdulláh bin Umar (rAa) vyprávěl, že Posel Alláhův (sAs) kázal: „Dejte si pozor na hamižnost! Hamižnost zničila ty, kdo přišli před vámi. Hamižnost jim přikázala, aby byli lakotní, a tak byli lakotní, přikázala jim, aby zpřetrhali vztahy se svými příbuznými, a tak je zpřetrhali, přikázala jim, aby se chovali nemravně, a tak se chovali nemravně.“ (Abú Dáwúd) Alláh chválil stoupence proroka Muhammada (rAa), když pravil (ve významu): „A dávají jim přednost před sebou, i kdyby sami měli nedostatek.“ (Shromáždění, 59:9)

Muslim, který ví, co je opravdový islám, nikomu neškodí, nezpřetrhává příbuzenské vztahy, nepomlouvá lidi, ba naopak se snaží lidi napravovat. Ibn Abbás vyprávěl, že Prorok (sAs) šel kolem dvou hrobů a řekl: „Tito dva zakoušejí muka. Nezakoušejí však muka kvůli něčemu velkému. Jeden si nedával pozor, aby nebyl znečištěn močí, druhý chodil mezi lidmi a pomlouval.“ Hudhajfa řekl: „Slyšel jsem Posla Alláhova (sAs), jak říká: ‚Do Ráje nevejde ten, kdo pomlouvá. Protože pomluva od sebe lidi vzdaluje. Plní duše nepřátelstvím a hněvem, hádkami a spory. Je to dostatečně velké zlo a velký hřích.‘“ Opravdový muslim si dává pozor na svá slova a snaží se lidi sjednocovat v dobru.

Muslimové, muslim, který ví, co je opravdový islám, věří v to, co seslal Alláh prostřednictvím svého Posla a je o tom hluboce přesvědčen. Přeje svému bratrovi ve víře to, co by si přál sám pro sebe, jedná s lidmi tak, jak by si přál, aby jednali lidé s ním. Abdulláh bin Amr vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo se chce uchránit před Ohněm pekelným a chce vejít do Ráje, by měl zemřít s naprostou vírou v Alláha a v Soudný den a měl by jiným činit to, co by si přál, aby oni činili jemu.“ (Muslim)

Islám je víra milosrdenství, laskavosti a přátelství, míru a bezpečí, bratrství a spolupráce na tom, co je dobré, náboženství tolerantnosti, upřímnosti, lásky a soudržnosti, náboženství milosti k malým, důvěry ve starší, soucitu se sirotky a chudými. Prorok (sAs) řekl: „Kdo nemá soucitu s malými a kdo nectí starší, nepatří mezi nás.“ (at-Tirmídhí)

Velké náboženství, ve kterém se člověku dostává odměny za pozdrav, za návštěvu, za správné vedení, za úsměv, dobré slovo. Kolik celých společností či jednotlivců přestoupilo na islám díky pěknému jednání nějakého muslima, který věděl, co je to opravdový islám? A kolik odradilo od přestoupení na islám špatné jednání nějakého muslima, který však nevěděl, co je opravdový islám?

Skutečně: náboženství je to, jak se chová jeden člověk k druhému. Toto není hadís od Proroka (sAs), ale je to pravda. Nechť nás všechny Alláh učiní těmi, kdo mají dobré mravy, a nechť nás učiní vyslanci islámu.

—————

Zpět