Z pravidel půstu

06.07.2013 00:40

Páteční kázání 5. 7. 2013 (26. ša‘bán 1434), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Bratři a sestry v islámu, blahopřejeme vám k příchodu měsíce ramadánu! Toto je poslední pátek před ramadánem, a proto je nejvyšší čas si zopakovat některá důležitá pravidla půstu:

• Půst v ramadánu je povinný pro každého muslima, který dosáhl puberty a je mentálně zdravý.

• Z půstu v ramadánu jsou omluveni následující typy lidí:

- Mentálně postižený jedinec.

- Dítě, které ještě nedosáhlo puberty.

- Nemocný člověk, kterému by půst podle odborného posouzení muslimského lékaře ublížil nebo zpomalil léčbu.

- Starý jedinec, který už je tak slabý, že není schopen půstu.

- Člověk na dlouhých cestách. Takový člověk má na výběr: Pokud je jeho cestování nenáročné, pak je lepší půst nepřerušit. Pokud je ale obtížné a půst by pro něj byl těžký, pak je lepší přerušit.

- Menstruující žena a žena v šestinedělí. Pro ty je půst výslovně zakázán. Kdyby se postily, dopustily by se hříchu.

- Těhotné a kojící ženy, pokud je pro ně půst obtížný nebo by představoval zdravotní riziko pro dítě nebo pro ně.

• Nahrazení přerušeného půstu:

- Děti a mentálně postižení půst nenahrazují.

- Nemocný, který má podle lékařů naději na vyléčení, člověk na dlouhých cestách, menstruující, těhotné a kojící ženy a ženy v šestinedělí půst nahradí po skončení příčiny jejich přerušení.

- Nemocní, kteří podle lékařů nemají naději na vyléčení (jako lidé s cukrovkou apod.) a staří jedinci, kteří se nemohou postit, dají za každý přerušený den z ramadánu najíst chudému muslimovi.

• Věci rušící půst:

- Pohlavní styk: Ten je ze všech těchto věcí nejpřísněji zakázán. Ten, kdo se neovládne a dopustí se tohoto hříchu, musí se pro odčinění postit dva měsíce po sobě. Pokud nemůže, pak dá najíst šedesátkrát chudým muslimům.

- Úmyslné dosažení vrcholného pohlavního vzrušení jakýmkoliv jiným způsobem než pohlavním stykem.

- Pití a jedení.

- Vše, co vyživuje tělo mimo jídlo a pití jako např. výživné injekce.

- Menstruace a šestinedělí. Jakmile se objeví menstruační krev nebo krev z šestinedělí, půst se tím automaticky přeruší.

- Úmyslné zvracení.

- Hidžáma (odstranění škodlivé krve z těla pomocí baněk).

• Pokud se člověk dopustí jedné z těchto věcí úmyslně, jeho půst se stává neplatným. Pokud takový člověk přerušil ze lhostejnosti k Alláhovým příkazům, pak mu nepomůže, i kdyby se postil celý zbytek roku. Pokud se však tohoto hříchu dopustil, protože se neovládl, a pak toho litoval, pak musí udělat upřímné pokání a nahradit dny, ve kterých půst přerušil. Výjimkou je přerušení půstu pohlavním stykem, za které je speciální odčinění, jak již bylo zmíněno.

• Existují jisté ulehčující okolnosti, za kterých je půst v nadále platný, i když se člověk dopustí některé ze zmíněných věcí. Těmito ulehčujícími okolnostmi jsou:

- Zapomenutí: Pokud se člověk dopustí něčeho, co ruší půst, protože zapomněl, že se postí, a když si vzpomněl, tak toho hned nechal, tak je jeho půst v pořádku a postí se zbytek dne, jako by se nic nestalo.

- Neznalost: Pokud člověk neví, že to, co dělá, ruší půst, tak je jeho půst platný. Příkladem je, když někdo dostane při půstu výživnou injekci a neví, že tyto injekce ruší půst nebo když např. přeruší půst, protože si myslel, že Slunce už zapadlo, ale ono ve skutečnosti ještě nezapadlo.

- Donucení: Pokud se někdo dopustí něčeho, co ruší jeho půst, protože k tomu byl donucen takovým způsobem, že neměl na výběr, pak je omluven a jeho půst je v pořádku. Příkladem je to, co dělali někteří nepřátelé islámu některým muslimům v ramadánu: Donutili je se najíst nebo napít pod výhružkou zabití.

• Jsou věci, kterých když se muslim při půstu dopustí, zbaví sebe odměny za půst buď úplně, nebo částečně. Těmito věcmi jsou:

- Pomlouvání.

- Šíření pomluv.

- Lhaní.

- Lživé svědectví.

- Hádky a rozepře a další hříchy.

Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl, že člověk, který se v ramadánu dopouští hříchu, jako jsou tyto zmíněné, tak nemá ze svého půstu nic. Také nám přikázal, abychom se při půstu s nikým nehádali a nezvyšovali na nikoho hlas a abychom řekli tomu, kdo se chce s námi hádat: „Já se postím.“

• Úmysl se postit: Na rozdíl od dobrovolného půstu je u povinného podmínkou, aby člověk měl už v noci úmysl se druhý den postit. Úmysl je v srdci a nevyslovuje se, jako to někteří dělají.

• Časté chyby lidí v ramadánu:

- Trávení nocí ramadánu u televize či neužitečnými řečmi místo modlitby a recitace Koránu. Ramadán je měsíc Koránu, ne měsíc televize a zbytečných řečí, tak nepřipravujme sami sebe o neopakovatelné příležitosti v ramadánu.

- Přehánění v jídle při přerušení půstu: Někteří se po západu Slunce tak najedí, až je jim špatně. Toto zaprvé zabrání člověku v dlouhé modlitbě v noci a zadruhé to není zdravé. Ramadán je měsíc půstu a uctívání, ne měsíc jídla.

- Zaspávání modliteb: Někteří spí v ramadánu celý nebo skoro celý den, aby necítili hlad a ještě k tomu zaspí jednu či více modliteb. Jak takový člověk může doufat v odměnu za svůj půst?

Prosíme Alláha, aby nám dal se dožít ramadánu a učinil nám z těch, které v tomto ramadánu napíše z obyvatel ráje a zakáže jim peklo.

—————

Zpět