Z požehnání měsíce ramadánu

08.04.2022 22:02

Datum: 8. duben 2022, Imám: Dr. Usama al-Deiri, Praha

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Ramadán je požehnaný měsíc, plný dobra a velkého významu. Je to měsíc všezahrnující milosti Všemohoucího Alláha. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Přišel k vám požehnaný měsíc ramadán. Mocný a Vznešený Alláh vám přikázal, abyste se během něj postili. Během něj jsou otevřeny brány nebes a uzavřeny brány Pekla, ďábel je spoután. V tomto měsíci má Alláh noc, která je lepší než tisíc měsíců. Komu je odepřeno její dobro, tomu se nedostane.“ Postěme se tedy a modleme se v noci s vírou a doufaje v odměnu Všemohoucího Alláha.
Každý muslim si musí dávat pozor na to, aby byl v tomto měsíci skutečně bohabojný. Neboť je to to nejlepší, co si může nashromáždit na tomto světě pro život příští. Předhánějme se tedy v bohabojnosti, kterou Všemohoucí Alláh učinil cílem půstu. Bohabojnost je tím nejvyšším cílem ze všech činů poslušnosti. Úspěch je plodem bohabojnosti. Měsíc ramadán je tím nejlepším okamžikem pro její dosažení. Dosažení tohoto jasného požehnání je možné jedině cestou víry a bohabojnosti. Bohabojnost je plodem půstu i jeho cílem. Všemohoucí Alláh praví: „Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli – snad budete bohabojní!“ (2:183) Mocný a Vznešený Alláh přikázal věřícím půst jako způsob uctívání, aby byli bohabojní. Pokud člověk po celý ramadán využívá jeho denní i noční čas, pochopí význam bohabojnosti díky této božské škole, která buduje a formuje osobnost člověka, aby byl mezi těmi, kdo jsou Všemohoucímu Alláhovi nejblíže, o které není třeba se bát, a kteří nebudou zarmouceni. Všemohoucí Alláh praví: „Nikoliv, přátelé Alláhovi věru nemusí mít strach žádný, a nebudou zarmouceni.“ (10:62) Jsou to ti, o kterých Všemohoucí Alláh říká: „… ti, kdož uvěřili a byli bohabojní.“ (10:63)

Služebníci Alláhovi, chce-li se věřící dotknout požehnání měsíce ramadánu, chce-li vidět jeho plody na sobě samém, své rodině a svém majetku, musí jít cestou víry, musí se ozdobit bohabojností k Mocnému a Vznešenému Alláhovi. Takto uvidí požehnání Všemohoucího Alláha, jak k němu sestupuje, jeho účinek pozná na sobě i na své rodině. Všemohoucí Alláh praví: „Kdyby byli obyvatelé měst těchto uvěřili a bohabojní byli, byli bychom pro ně zajisté požehnání nebes a země otevřeli. Ale oni to vše za lež prohlašovali a potrestali jsme je za to, co si vysloužili.“ (7:96) Jedním z největších požehnání je získání odpuštění od Všemohoucího Alláha, aby byl s námi Mocný a Vznešený Alláh zcela spokojen, aby měl člověk po skončení ramadánu odpuštěny všechny předcházející hříchy. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo se postí během měsíce ramadánu s vírou a doufaje v odměnu, tomu budou odpuštěny předchozí hříchy.“

Mocný a Vznešený Alláh a Jeho Prorok nás vede k cestám, kterými je možné dosáhnout pravého významu bohabojnosti v duši. První z nich je velebení významu Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – a modlení se za něj, chování respektu k němu a náklonnost k němu. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Věřícím je jedině ten, komu jsem milejší než jeho rodiče nebo děti.“ Láska k Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam – je základem, díky kterému je možné dosáhnout bohabojnosti vůči Mocnému a Vznešenému Alláhovi a to zejména v měsíci ramadánu, protože je to měsíc, kdy byl seslán Korán do srdce Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam. V tomto srdci Všemohoucí Alláh shromáždil veškerou bohabojnost. Věřící, který je bohabojný, je pouze takový člověk, který čerpá svou víru a bohabojnost ze srdce Alláhova Posla – salla lláhu alajhi wa sallam, který ukázal na své srdce a řekl: „Služebníci Alláhovi, buďte si navzájem bratry, nechť nikdo nekřivdí druhému a nezradí, ani druhým nepohrdá. Bohabojnost je tady.“ – a ukázal třikrát na svou hruď.

Není pochyby o tom, že více modliteb a pozdravení Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam – v ramadánu vede k dosažení vyšších stupňů, zesiluje lásku k Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam, jeho druhům – radija lláhu anhum adžma’ín. Tato láska je totiž samotným základem našeho přesvědčení k dosažení bohabojnosti za našeho života a Ráje po naší smrti. Nechť je ramadán prostředkem k dosažení této lásky.
Ramadán je měsícem Koránu. Korán je vedením pro člověka. Měli bychom se postit a modlit v noci s vírou a doufaje v odměnu, měli bychom často recitovat Vznešený Korán v noci a ve dne. Všemohoucí Alláh seslal Korán jako vedení pro lidstvo, jako vedení pro bohabojné. Měsíc ramadán je tou nejvhodnější dobou k přemítání o Koránu, pochopení jeho významů, k tomu, abychom se nechali vést Prorokem – salla lláhu alajhi wa sallam – jehož chování bylo zcela v souladu s Koránem za každých okolností, ve kterých se ocitl – salla lláhu alajhi wa sallam.

Je třeba, abychom co nejrychleji uhradili zakát a dávali dobročinné dary v tomto měsíci milosti. Je to známkou upřímné víry věřícího, ukázkou poslušnosti vůči Pánovi Země a nebes. Požehnaný a Všemohoucí Alláh spojuje modlitbu a zakát v řadě veršů v Koránu (ti, kteří se modlí a dávají almužnu). Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – je dobrým příkladem v konání dobra a dávání. Ibn Abbás – radija lláhu anhumá – vyprávěl, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – byl nejlepším člověkem a vůbec byl nejlepším v ramadánu, kdy k němu přišel Gabriel a učil ho Koránu. Gabriel se s ním setkával každou noc a učil ho Koránu. Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – když se s ním setkával Gabriel, byl lepším v konání dobra než dobrý vánek.

—————

Zpět