Z blaženosti Ráje

28.01.2022 22:19

Páteční kázání 28. 1. 2022 (25. džumádá II. 1443 H), dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Hovor o Ráji je příjemný, pěkný, srdce věřících ho mají v oblibě, zvyšuje se přesvědčení věřících, hovor o Ráji je hovor o příbytku, kterému se nic nevyrovná, o blaženosti, kterou oči neviděly, uši o ní neslyšely, nelze si ji ani představit. Al-Buchárí a Muslim vyprávějí ve svých sbírkách správných hadísů, podle Sahla bin Saad, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Je tam strom tak obrovský, že kdyby jel jezdec v jeho stínu sto let, nepodaří se mu přejet z jednoho jeho konce na druhý.“ Tento hadís ukazuje něco málo z nezměrného dobra, které v něm je. Jeden strom v Ráji a pro jeho velikost jede jezdec na rychlém koni v jeho stínu sto let a nepřejede ho pro jeho rozsáhlost, množství jeho větví a velké dobro, které v sobě skrývá. Toto ukazuje rozsáhlost Ráje, co těší každého pozorovatele, ale jehož rozměry zná jen Alláh, Všemohoucí, chvála Mu. Všemohoucí Alláh praví: „Naopak bohabojní mezi zahradami a u pramenů budou přebývat: ‚Vstupte do nich s pokojem a bezpečni!‘ Z hrudí jejich jim veškerou zášť vyrveme a budou na lehátkách bratrsky odpočívat a druh na druha se dívat, žádná starost se jich tam nedotkne a nebudou odtamtud nikdy vyhnáni.“ (15:45) A dále: „A bohabojní budou věru na místě bezpečném přebývat mezi zahradami a prameny a oděni do atlasu a brokátu se jeden na druhého budou dívat. Tak stane se! A oženíme je s dívkami velkých černých očí, a budou si tam všechny druhy ovoce žádat, jsouce v bezpečí.“ (44:51-55) Blaženost těch, kdo přebývají v Ráji, je rozumem neuchopitelná. Ve sbírce správných hadísů se traduje podle Abú Hurajry, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Mocný a Vznešený Alláh pravil: ‚Připravil jsem svým zbožným služebníkům něco nevídaného a neslýchaného, co nikdy žádnému člověku nepřišlo na mysl.‘“ Potvrzení tohoto je v Koránu: „Žádná duše neví, co z radostí skryto je pro ně odměnou za skutky jejich.“ (32:17)

Prorokův hadís – salla lláhu alajhi wa sallam – zmiňuje strom, jehož stínem jede jezdec sto let, který je tak obrovský, že jeho velikost zná pouze ten, kdo jej stvořil, tento strom byl zmíněn ve zjevení a Alláh – chvála Mu – nás zpravuje o tom, že náš posel Muhammad – salla lláhu alajhi wa sallam – viděl Gabriela tak, jak byl stvořen, a že tento strom je úkrytem v Ráji, také nám říká, že jej zakryl tím, o čem ví jen Alláh, když jej viděl Posel – salla lláhu alajhi wa sallam, Všemohoucí Alláh praví: „A věru jej viděl již u příležitosti sestoupení jiného, poblíže cicimku u okraje nejzazšího, u něhož je zahrada příbytku věčného. A když přikrylo cicimek to, co jej přikrylo, oko se neodvrátilo ani nebloudilo, a věru spatřil on největší ze znamení Pána svého!“ (53:13-18) Z tohoto velkolepého obrovského stromu pochází oděv těch, kdo jsou v Ráji. Podle Ahmada z vyprávění Abú Saída al-Chudrího se traduje podle Alláhova Posla – salla lláhu alajhi wa sallam – že mu jakýsi muž řekl: „Posle Alláhův, blaženost tomu, kdo tě viděl a uvěřil v tebe.“ Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – odpověděl: „Blaženost tomu, kdo mě viděl a uvěřil ve mne, a třikrát budiž blažen ten, kdo ve mne uvěřil a přitom mne neviděl.“ Muž se zeptal: „Co je blaženost?“ „Strom v Ráji rozlehlý na sto roků cesty, ze kterého pochází oděv těch, kdo jsou v Ráji.“

Jednou z podivuhodných věcí, o kterých nás zpravil Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – je to, že kmeny stromů v Ráji jsou ze zlata. At-Tirmídhí traduje podle Abú Hurajry, který vyprávěl, že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „V Ráji mají všechny stromy kmen ze zlata.“ Otec všech proroků Ibráhím – alajhi as-salám – žádal Proroka Muhammada – salla lláhu alajhi wa sallam – když v noci vystoupil na nebesa, aby pozdravil svůj lid a zpravil je o tom, jak mohou zvětšit svůj prospěch z rajských stromů. At-Tirmídhí traduje s dobrým řetězcem tradentů podle Ibn Masúda, který vyprávěl, že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Setkal jsem se s Ibráhímem v noci, kdy jsem byl vzat na nebesa, a řekl mi: ‚Muhammade, pozdrav ode mne svůj lid a řekni jim, že v Ráji je dobrá půda, čerstvá voda, je to rozsáhlá rovina, rostliny tam rostou a při tom pronášejí tato slova: ‚Subhána lláh! (Chvála Alláhovi!) Al-hamdu li-lláh! (Díky Alláhovi!) Lá iláha illa lláh! (Není boha kromě Alláha!) Alláhu akbar! (Alláh je Převeliký!)‘“  Ti, kdo jsou v Ráji, si užívají ve stínu těchto stromů. Všemohoucí Alláh praví: „… a uvedeme je do stínu hustého.“ (4:57) A také: „… a oni i manželky jejich ve stínu na poduškách spočinou…“ (36:56) Je známo, že stín, který vrhá nějaká věc, odpovídá její velikosti. Stín Ráje je rozlehlý díky velikosti a mohutnosti jeho stromů. Ráj byl nazván rajskou zahradou právě pro množství stromů, které v něm jsou, pro množství zeleně v něm. Roste tam cicimek a mimóza a plody z nich jsou nejlepšími plody v Ráji. Všemohoucí Alláh praví: „Ti budou mezi cicimky bezostnými.“ (56:28) „…a mimózami plody ověšenými.“ (56:29) Abú Umáma – radija lláhu anhu – vyprávěl, že jednou přišel k Prorokovi beduín a řekl mu: „Posle Alláhův, Alláh zmiňuje v Koránu jeden škodlivý strom. Nevěděl jsem, že je v Ráji strom, který může uškodit.“ Prorok –salla lláhu alajhi wa sallam – se ho zeptal: „A co je to za strom?“ Muž odpověděl: „Je to cicimek. Ten má ostny.“ Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – citoval z Koránu: „Ti budou mezi cicimky bezostnými.“ „Alláh z něj odstraní ostny a místo nich budou plody. Každý plod se rozdělí na 72 dalších a každý z nich bude jiné barvy.“

Kdo má rád palmy a stromy na tomto světě, zeleň, její stín a plody, pěstuje si je doma nebo v zahradě, nebo na farmě, těší se z jejich krásy, jejich stínu, chuti jejich plodů, ten by měl pamatovat na Ráj, stromy v něm, stín a plody, veškeré druhy blaženosti, které v něm jsou, a měl by o něj usilovat, což může dokázat vírou a zbožnými činy.

Ó Alláhu, prosíme tě o dobro pro naše duše, o požehnání a dobro v životě, prosíme tě o Ráj a jeho blaženost.

—————

Zpět