Vztah morálky a víry

28.07.2023 06:40

Datum: 28. 7. 2023 (10. muharram 1445 H), Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství

Dobré mravy jsou odrazem vznešených hodnot, které nese věřící. Nejdůležitějším přesvědčením muslima je jeho víra v Alláha, který je jeho Pánem, dále víra v islám jako náboženství a v Muhammada – salla lláhu alajhi wa sallam – jako proroka. V tomto kázání se soustředíme na vztah morálky a hluboké víry muslima spojené s jeho slovy a činy a jeho jednáním obecně, které utváří umírněnou a vyrovnanou osobnost muslima vyznačující se pevnými hodnotami a principy ukotvenými jako hory, kterými neotřesou žádné pochybnosti a nepokazí je ani žádné tužby. Na reálných situacích i v islámských textech vidíme, že mezi mravy a vírou existuje pevný vztah. Když se muslim drží dobrých mravů a vyvaruje se těch špatných, věří a je přesvědčen o tom, že mu to přikázal Alláh, chová se tak, protože má za to, že je to jeden z nezbytných předpokladů jeho víry v Alláha. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Buďte bohabojní, ať jste kdekoli, chovejte se k lidem pěkně. Pokud uděláte něco špatného, udělejte dobrý skutek, který ten špatný smaže.“

Co se týče spojení mravů a víry v Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – chová se muslim tak, jak k tomu nabádal Prorok, a podle toho, co předával od Alláha. Aplikuje mravy s vírou v prorocké vedení Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – a nechává se jím vést, aby uspokojil Alláha a byl zachráněn v Soudný den. Všemohoucí Alláh praví: „A věru máte nyní v poslu Alláhovu příklad překrásný pro každého, kdo doufá v Alláha a v den poslední a kdo Alláha hojně vzpomíná.“ (33:21)

Co se týče spojení mravů a víry v Soudný den, muslim dodržuje dobré mravy s vírou a přesvědčením, že Alláh ho za to odmění Rájem. V jednom hadísu se říká: „Buďte upřímní ve víře, neboť upřímnost ve víře vede k dobrému chování, a dobré chování vede do Ráje. Pokud člověk nepřestává upřímně věřit a usiluje o upřímnost ve víře, bude u Alláha zapsán jako upřímný. Vyvarujte se však lži, neboť lež vede ke špatnosti, a špatnost vede do Pekla. Pokud člověk lže a vyhledává lež, bude u Alláha zapsán jako lhář.“

V Prorokově tradici je mnoho příkladů, kdy jsou mravy spojovány s vírou, například: „Kdo věří v Alláha a v Soudný den, neublíží sousedovi. Kdo věří v Alláha a Soudný den, pohostí svého hosta. Kdo věří v Alláha a Soudný den, mluví pěkně, anebo raději mlčí.“

Z některých textů je patrné, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – nerozlučně spojil mravy s vírou jako například ve výroku: „Ostych a víra byly spojeny. Chybí-li jedno, zmizí i druhé.“

Díky dobrým mravům může věřící vstoupit do Ráje. Abú Hurajra vyprávěl, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „To, co nejčastěji dostane člověka do Pekla, jsou dva otvory.“ Zeptali se ho: „Jaké dva otvory?“ Odpověděl: „Vulva a ústa.“ Pak dodal: „Víte, co nejčastěji dostane člověka do Ráje? Bohabojnost a dobré mravy.“

Chcete-li být milováni Alláhem a Jeho Prorokem, zlepšete své mravy. Zeptali se Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – kdo je Alláhovi nejmilejší. Odpověděl jim: „Kdo má nejlepší mravy.“ Džábir vyprávěl, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Mně nejmilejší a mně nejbližší v Soudný den bude ten, kdo má nejlepší mravy.“

Největší váhu na vahách v Soudný den mají dobré mravy věřícího. Abú ad-Dardá vyprávěl, že slyšel Proroka – salla lláhu alaji wa sallam – jak řekl: „Není nic, co by mohlo mít větší váhu na vahách než dobré mravy. Kdo má dobré mravy, dosáhne na stupně toho, kdo se postí a modlí.“

Kdo uctívá Alláha tím, že pěkně mluví a dobře se chová, je to důkazem dokonalosti jeho víry a síly jeho přesvědčení a upřímné oddanosti Všemohoucímu Alláhovi. Á’iša – radija lláhu anhá – vyprávěla, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Nejdokonalejšími věřícími jsou ti, kdo mají nejlepší mravy a chovají se nejlépe ke své rodině.“

Muslimovi, který se vyznačuje dobrými mravy, se dostane velké odměny. Zeptali se Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam: „Jaká víra je lepší?“ Odpověděl: „Dobré mravy.“

—————

Zpět