Vždyť se strastmi i úleva přichází, věru že se strastmi i úleva přichází (94:5-6)

13.10.2023 05:55

Datum: 13. 10. 2023 (28. rabí´al-awwal 1445 H)
Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Tento svět je plný klamů, trápení, nedostatku, těžkostí a zkoušek, okolnosti útočí na člověka jako jedince i na společnost a celý národ. Břemena, která před nás staví život ze všech stran, nenechávají člověka spát. Za takovýchto situací člověk prožívá zoufalství, beznaděj a frustraci. Přestává pracovat, dívá se na budoucnost černými brýlemi.

Služebníci Alláhovi, jak často slýcháme nářek a bědování nad islámem, které má v sobě zoufalství. Jak často slýcháme nářky nad stavem vědění a lidí, kteří by ho měli mít a že náprava je nenávratně pryč s odchodem toho a toho. Jak často slýcháme, že svět klesá a padá ke dnu. Kolik nemocných ztratilo naději na uzdravení, kolik věřitelů ztratilo naději na splacení dluhu.

Toto je častým jevem ve společnosti, ve které se skrývá pesimismus, je zabíjen optimismus a čistý pohled, který je sám o sobě uctíváním Všemohoucího Alláha, ze kterého se rodí trpělivost v případě pohromy, smíření se s údělem a odevzdání se mu. Tehdy se zkouška mění na dar, bolest na naději, objem se zmenšuje, z temnoty svítá.

Služebníci Alláhovi, v těchto chvílích potřebujeme optimismus, který doprovázel našeho Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – po celý jeho život v jeho slovech i činech. Al-Buchárí i Muslim citují podle Abú Hurajry – radija lláhu anhu – že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Žádné předpovídání špatných věcí. Lepší je optimismus.“ Zeptali se ho: „Co je to optimismus, Posle Alláhův?“ Odpověděl: „Dobré slovo, které někdo z vás uslyší.“ V jiné verzi je: „Žádné předpovídání špatných věcí. Mám rád optimismus: pěkné slovo, dobré slovo.“

V těch nejhorších chvílích, do kterých se dostával kvůli nevěřícím, říkával Chabbábovi: „Alláh toto urovná a pak bude moci jezdec putovat ze San’á do Hadramautu, aniž by se čehokoli obával kromě Alláha a toho, že vlk napadne jeho ovce.“

Když prosil o déšť, převlékl si po kázání plášť, neboť byl plný optimismu, že se vyprahlé pláně změní v zeleň. Takto žil Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam, jeho život byl plný optimismu. Byl optimistický, co se týče míst i jmen. Abú Bakrovi řekl, když spolu byli v jeskyni a kolem nich byli Qurajšovci: „Nebuď smutný, je s námi Alláh. Co si myslíš, Abú Bakře, že se muže stát dvěma lidem, když jejich třetím společníkem je Alláh?“ Suráqovi, který ho pronásledoval při odchodu z Mekky, když ještě nebyl muslimem, řekl: „Co ty na to, Suráqo, že budeš mít jednoho dne na ruce Chusrevův náramek?“

Díky optimismu přichází sláva a člověk se dostává na vrchol. Pesimismus znamená stagnaci, zůstávání na místě a ponížení.

Služebníci Alláhovi, doufejte optimisticky v dobro a najdete ho. Slova, která slýcháme, a není lepších! Ten, kdo doufá optimisticky v dobro, uspěje – se svolením Alláha, protože optimismus pohání člověka k dávání a pokroku, práci a úspěchu. Mocný a Vznešený Alláh praví: „Rozezná-li Alláh něco dobrého v srdcích vašich, daruje vám lepší…“ (8:70) Mějte tedy v srdcích jen dobré a zvěstujte dobré zprávy.

Optimismus znamená důvěru v Alláha, spokojení se s tím, co předurčil, vede to k vysoké ctižádosti, odhodlání a neustávající aktivitě. Optimistický muslim se spoléhá na Alláha, ví, že po každé těžkosti přichází uvolnění. Očekává dobro, usmívá se na život, smýšlí dobře o Alláhovi, který má vše ve své moci. Ví, že Milostivý způsobí, že po každé strasti přijde úleva, po těžkosti uvolnění, po smutku radost. Což ten, kdo touží po milosti Alláhově a drží se pevného provazu Alláhova, bude zoufat a podvolí se těžkostem a zkouškám?! Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Dobře smýšlet o Alláhovi znamená dobře Alláha uctívat.“

Kdo není optimistický, žije v obtížích, nesnázích, starostech a smutku, což vede k tomu, že si zoufá nad svým životem. Takto oklamaný se vydává cestou neposlušnosti, aby zahnal starosti podle svého tvrzení. Spěchá ke smrti a spáchá sebevraždu. Zabije sebe i jiné. Neboť smrt a život jsou si podle něho rovny. Optimismus a víra ve vítězství a vítězství nad tím, co je třeba, brání před každým uklouznutím, pohání člověka k tomu, aby se uchýlil k Alláhovi, aby Ho prosil svými modlitbami a uctíval Ho, neboť vše je v Jeho moci a vše se k Němu navrací: „Buď trpělivý, však trpělivost tvá je možná jen s pomocí Alláhovou! Nermuť se kvůli nim a nebuď stísněn, že úklady strojí, vždyť Alláh je věru s těmi, kdož jsou bohabojní, i s těmi, kdož dobré konají.“ (16:127-128)

Opravdový věřící ví, že to, co ho postihlo, ho nemá uvést v omyl, a když se dopustil chyby, nebylo to proto, aby ho něco postihlo. Řiďte se tím tedy. Nemyslete si, že bohatství přichází pomalu, nespěchejte na záchranu, nebojte se o muslimský národ.

Zachovejte optimismus, i když vás postihne nějaké neštěstí, nemoc nebo chudoba, přijdete o dítě nebo manželku.

Zachovejte optimismus, i když proděláte v podnikání nebo vás zavalí dluhy.

Zachovejte optimismus, i když jste již unavení z hledání zaměstnání nebo vás vyčerpaly náklady na vybudování domova.

Zachovejte optimismus za každých okolností a snažte se zlepšit to, co je ve vašich silách, abyste zmírnili pohromu. Šiřte dobrou zprávu o tom, že trpělivým náleží odměna, budou zbaveni starostí a oddechnou si: „Vždyť se strastmi i úleva přichází, věru že se strastmi i úleva přichází.“ (94:5-6)

Služebníci Alláhovi, mějte se na pozoru před pesimismem, neboť vede k uklouznutí a předislámskému chování, ničí spoléhání se na Nejvyššího, ať se tento pesimismus týká času, čísel, osob nebo situace. Pesimismus znamená beznaděj, nečinnost, podvolení se. Pesimista nedělá dějiny. Nebuduje nic dobrého. Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – vychovává lidi k dávání a dobru, když říká: „Jeden člověk řekl, že lidé jsou zatraceni. To on je zatracen.“ (podle Muslima)

Prosím Alláha, aby otevřel duše optimismu, který přináší světlo a radost.

—————

Zpět