Vzájemná pomoc a solidarita

26.06.2020 11:44

Páteční kázání 26. 6. 2020, Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Islám pokládá obranu vlasti a její ochranu, péči o záležitosti jednotlivců, pocit bezpečí a stabilitu na jejich územích za jedny z nejdůležitějších pilířů života, velkým cílem islámského práva. V těžkých časech se ukáže, co v lidech opravdu je. Každý člověk ukáže, jak dbá o svou rodinu a o svou vlast, ve které žije, a o společnost v této zemi. V těchto těžkých časech, kterými prochází svět kvůli nebezpečné a hrozné epidemii, která zakryla svou temnotou všechny oblasti života. Ovlivnila společenský i ekonomický život lidí. Každý se musí vzmužit a nést svou odpovědnost, každý se musí postarat o to, co mu Všemohoucí Alláh uložil na práci, každý je odpovědný za to, co mu bylo svěřeno. Prorok (sAs) řekl: „Každý z vás má někoho na starosti a je za někoho zodpovědný: imám se stará a odpovídá za své věřící, muž za svou rodinu, žena v domě svého manžela odpovídá za ty, kdo jí byli svěřeni, sluha za majetek svého pána, každý jste za někoho a za něco zodpovědní.“ (všichni se na něm shodují)

Splnění této svěřené zodpovědnosti se v těchto časech projevuje pevnou vírou a trpělivostí, dodržováním pokynů ohledně veřejného zdraví, které chrání společnost před touto epidemií, nezanedbáváním jejich uplatňování, čímž je dodržen příkaz Všemohoucího Alláha, chvála Mu: „Buďte ostražití!“ (4:71) Ostražitost je vlastností věřících, znamením toho, že jsou si vědomi nebezpečí, ať je to založeno na přesvědčení, anebo realitě. Věřící nesmí být netečným nebo nedbalým, nedbat událostí, které se dějí kolem něj. Ba naopak, musí vynakládat veškeré úsilí, aby zabránil tomu, že se stane něco nemilého, musí se mít na pozoru tím, že uposlechne příkazu Mocného a Vznešeného Alláha.

Jednotliví členové společnosti musí být solidární a musí si pomáhat. Vzájemná pomoc v tom, co je dobré, ke zbožnosti a bohabojnosti, to je oporou života. Všemohoucí Alláh praví: „Pomáhejte si vzájemně ke zbožnosti a bohabojnosti a nepomáhejte si k hříchu a nenávisti. Buďte bohabojní, vždyť Alláh je přísný v trestání svém.“ (5:2) Al-Qurtubí říká: „Je to příkaz pro všechny lidi, aby spolupracovali ke zbožnosti a bohabojnosti, tedy aby pomáhal jeden druhému.“ Jedním z aspektů této pomoci je, aby bohatý soucítil s chudým, aby ten, kdo je na tom dobře, pomohl tomu, kdo je na tom špatně, zejména v situaci, kdy mnozí lidé přišli o práci, přišli v takovéto situaci o zdroj příjmu. Všemohoucí Alláh praví: „Je-li dlužník váš v tísni, vyčkejte, až se mu uleví; a dáte-li mu to jako almužnu, je to pro vás lepší, jste-li vědoucí.“ (2:280) Prorok (sAs) řekl: „Andělé přijali duši jednoho z vašich předchůdců a zeptali se: ‚Udělal jsi něco dobrého?‘ Odpověděl: ‚Ne.‘ Řekli mu: ‚Vzpomeň si.‘ Řekl: ‚Půjčoval jsem lidem a přikazoval jsem svým služebníkům, aby dali odklad tomu, kdo je v nesnázích, a aby brali ohled na toho, kdo je na tom dobře, neboť Mocný a Vznešený Alláh pravil: ‚Nám náleží více, nechte ho být.‘“ (al-Buchárí)

Každý muslim musí vědět, že uctívání Všemohoucího Alláha a přiblížení se k Němu se neděje jenom skrze modlitbu, půst, almužnu a další. Islám je komplexní konstrukce zahrnující všechny oblasti života a jednou z nich je vzájemná solidarita lidí, starost o potřebné. Všemohoucí Alláh praví: „Zbožnost nespočívá v tom, že obracíte tváře své směrem k východu či západu, nýbrž zbožný je ten, kdo uvěřil v Alláha, v den soudný, v anděly, Písmo a proroky a rozdává z majetku svého – bez ohledu na lásku k němu – příbuzným, sirotkům, nuzným, po cestě (Alláhově) jdoucímu, žebrákům a na otroků vykoupení, a ten, kdo modlitbu dodržuje a almužnu udílí. A zbožní jsou ti, kdož úmluvy své dodržují, když je jednou uzavřeli a v protivenství, v neštěstí a v dobách násilí jsou trpěliví – to jsou ti, kdož víru pravou mají, a to jsou bohabojní.“ (2:177) Všemohoucí Alláh – chvála Mu – ukázal, že zbožnost obecně se neomezuje pouze na činy uctívání, které jsou snadné, ale zbožnost znamená trpělivost v neštěstí, pomoc někomu, kdo má starost, starost o sousedy, příbuzné a blízké. Prorok (sAs) řekl: „Muslimem není ten, kdo jde spát sytý, a přitom jeho soused hladoví.“

Islám nabádá své následovatele, aby si navzájem pomáhali a podporovali se.

Smysl pro odpovědnost v naší společnosti se ukáže, když zaměstnavatelé budou dbát na práva svých pracovníků a zaměstnanců, když se k nim budou chovat co nejlépe, aby stanuli mezi těmi, kdo uspějí u Všemohoucího Alláha – chvála Mu – v Soudný den. Prorok (sAs) řekl: „Ó Alláhu, zachovej se tvrdě k těm, kdo vládnou mému lidu tvrdě, a zachovej se laskavě k těm, kdo jim vládne laskavě.“ (podle Muslima) Všemohoucí Alláh – chvála Mu – slíbil tomu, kdo dbá na práva lidí a vynakládá prostředky na cestě Alláhově, že stane na úrovni mučedníků, že se nemusí bát a bude odměněn za to, co vykonal. Všemohoucí Alláh o mučednících praví: „… a radují se z toho, co Alláh jim z přízně své uštědřil, a radují se, že ti, kteří je následují, avšak dosud se k nim nepřipojili, nemusí se ničeho obávat a nebudou zarmouceni.“ (3:170)

 

 

—————

Zpět