Význam trpělivosti

06.02.2015 05:56

Páteční kázání 6. 2. 2015, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Každému je známo, že tento život je plný neštěstí a zkoušek, každý člověk jich určitě mnoho či aspoň nějaké zakusí, někdy ho postihnou na duši, jindy na majetku, někdy na dětech či jinak. Takto je veden osud rukou Moudrého, Všemohoucího. To vše proto, aby člověka vyzkoušel, jestli bude spokojen se svým osudem a bude vděčný. Nebo bude nespokojený a vzdá se své víry? Na tomto světě podstupujeme zkoušku. Takovou zkouškou může být majetek, manželka a děti, bohatství či chudoba, zdraví či nemoc, každý z nás ji podstupuje buď něčím dobrým, nebo špatným. Kdo je trpělivý a spokojený se svým osudem, bude spokojen, kdo je nespokojený, bude nespokojen. Vznešený Alláh pravil: „A zkoušíme vás zlým i dobrým co pokušením, a k Nám budete navráceni.“ (Proroci, 21:35) A dále: „Což si lidé myslí, že budou ponecháni na pokoji, když řeknou: ‚Uvěřili jsme,‘ a že zkoušeni nebudou? Vždyť jsme již zkoušeli ty, kdož před nimi byli, a Alláh věru pozná ty, kdo pravdu mluví, i ty, kdo lháři jsou.“ (Pavouk, 29:2-3) Také pravil: „Budeme vás zkoušet trochu strachem a hladem a ztrátou na majetku i lidech a plodech – avšak oznam zvěst radostnou trpělivým, kteří, když postihne je neštěstí, hovoří: ‚My Alláhu patříme a my k Němu se navrátíme!‘ A to jsou ti, jimž patří požehnání a milosrdenství Pána jejich, to jsou ti, kdož správnou cestou jsou vedeni.“ (Kráva, 2:155-157) Nechť je Alláh milostivý k al-Fadílovi bin cAjjád, který řekl: „Dokud se mají lidé dobře, jsou spokojení, jakmile je však něco postihne, ukáže se jejich pravá tvář. Věřící ukáže svou víru a pokrytec své pokrytectví.“

Moji milí bratři a sestry, musíme si být vědomi toho, že vše pochází od Vznešeného a Všemohoucího Alláha, který vše rozděluje a určuje osud. Alláh pravil: „A každou věc jsme vskutku v určených rozměrech stvořili.“ (Měsíc, 54:49) A také: „My rozdělujeme mezi ně živobytí jejich v pozemském životě a my povyšujeme jedny nad druhé v hodnostech, aby si jedni druhé brali do služeb. A milosrdenství Pána tvého je lepší než to, co oni hromadí.“ (Zlaté ozdoby, 43:32) Živobytí je určeno a rozděleno, majetek je určen a rozdělen, manželka a děti jsou určeni a přiděleni, zdraví či nemoc také, vše je určeno a rozděleno. Buďte tedy spokojeni s tím, co vám Alláh přidělil, neboť budete-li spokojeni, bude vaše tělo i duše v klidu a budete mezi těmi, kdo u Alláha získají odměnu. Nebudete-li spokojeni, bude trpět vaše tělo i duše a na tomto světě si nevezmete nic více než to, co vám Alláh přidělil, a u Alláha budete patřit k těm, kdo budou zostuzeni. Buďte tedy spokojeni s tím, jaký díl potěšení tohoto života vám Alláh přidělil, a starejte se a zajímejte se o život příští. Vězte, že ať je zkouška jakákoli, je to pro věřícího jen dobré pod podmínkou, že je vděčný za tento dar a trpělivost, se kterou snáší zkoušku. Prorok (sAs) pravil: „Je úžasné, že pro věřícího je všechno dobré. Není to pro nikoho jiného, jen pro věřícího. Jestliže má štěstí, je vděčný a je to pro něho dobré, jestliže ho postihne neštěstí, trpělivě to snáší a je to pro něho dobré.“ (podle Muslima) Náš Vznešený a Všemohoucí Pán praví: „Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Alláh to zná, zatímco vy to neznáte.“ (Kráva, 2:216)

Každý muslim by měl vědět, že ten, kdo ho zkouší, je ten, kdo ho obdařil svým darem, a kdo mu vzal, je ten, kdo ho vším zahrnul. Není nutné, aby vše, co nemáte rádi, bylo ve skutečnosti v nelibosti, a naopak vše, co se vám líbí, bylo tím, co je užitečné a milé. Alláh to zná a vy to neznáte.

Zkoušky věřícího očišťují od hříchů a neposlušnosti. Věřící je odměněn za každé píchnutí do žíly, bolest hlavy, bolavý zub, dokonce i za každou starost a smutek i škodu, za každé vynaložené úsilí a nemoc, dokonce i za to, když se píchne o kost, za to vše mu Alláh odpustí jeho chyby, jak je citováno v jednom hadísu„Za každé úsilí i nemoc, každou starost i smutek, každou škodu a neštěstí, dokonce i zapíchnutou kost Alláh každému muslimovi odpustí chyby, kterých se dopustil.“(podle al-Buchárího) Odměna je jistá, dá-li Alláh, za každou duševní i fyzickou bolest, kterou pocítí věřící člověk, je-li trpělivý a je si vědom toho, že za tuto trpělivost se mu dostane odměny od Alláha. Džábir bin cAbdulláh (NAS) vyprávěl, že Prorok (sAs) vešel k Umm as-Sá’ib a zeptal se: „Co je ti, Umm as-Sá’ib, že se tak třeseš?“ Odpověděla: „Horečka. Ať jí Alláh nepožehná.“ Řekl jí: „Nenadávej horečce, protože s sebou odnáší chyby lidí tak, jako měchy odfouknou strusku.“ (podle Muslima)

Člověk má významné místo u Vznešeného Alláha, ale nedělá dost pro to, aby ho dosáhl. Proto ho Alláh zkouší, aby si toto místo zasloužil a zkouší ho Alláh na jeho těle, majetku, dětech a jestli to pak trpělivě snáší, dokud nedosáhne na místo, které mu Alláh již dříve určil. Čím větší je zkouška, tím větší je odměna, jak řekl Prorok: „Odměna je tím větší, čím větší je zkouška, když má Vznešený a Všemohoucí Alláh někoho rád, zkouší ho, a kdo se s tím smíří, je spokojen, a kdo se tomu protiví, je nespokojen.“ Každý muslim by měl být spokojen se svým osudem, měl by být trpělivý a střežit si to, co mu bylo určeno a přiděleno Alláhem. To neznamená jen slovy, znamená to také být vnitřně spokojený, celým svým srdcem. Musíme si být vědomi, že vše vyžaduje trpělivost. Poslušnost vůči Alláhovi vyžaduje trpělivost, vystříhání je jakékoli neposlušnosti vůči Alláhovi vyžaduje trpělivost, osudy určené Alláhem vyžadují trpělivost. Buďte si vědomi toho, že odměna za tuto trpělivost je u Alláha, buďte trpělivými služebníky Alláha, o kterých Alláh říká: „A trpělivým bude dána jejich odměna v míře plné, bez počítání.“ (Skupiny, 39:10)

—————

Zpět