Využij příležitostí života na tomto světě pro život na Onom světě

29.01.2021 07:45

Páteční kázání 29. 1. 2021 (16. džumádá II. 1442 H), Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

V hadísu podle Abú Músy al-Ašaarího (radhia lláhu anhu) se traduje, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) přišel k jednomu beduínovi, který ho pohostil. Prorok pro něj poslal a řekl (salla lláhu ʻalajhi wa sallam): „Řekni, co bys potřeboval.“ Beduín odpověděl: „Velbloudici, na které bychom jezdili, a kozu, ze které by měla moje rodina mléko.“ Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Nedokážete snad být jako stařena z kmene Izraelitů?“ Zeptali se: „Kdo je stařena z kmene Izraelitů?“ Odpověděl: „Mojžíš – mír s ním – když šel s kmenem Izraelitů z Egypta, ztratili cestu. I zeptal se: ‚Co to je?‘ a jejich učenci odpověděli: ‚Josef – mír s ním – když ho zastihla smrt, uzavřel o nás dohodu s Alláhem, že neopustíme Egypt, aniž bychom s sebou nevzali jeho ostatky.‘ Zeptal se: ‚A kdo ví, kde je jeho hrob?‘ Odpověděli: ‚Stařena z kmene Izraelitů.‘ A tak pro ni poslal. Zeptal se jí: ‚Ukaž mi cestu k Josefovu hrobu.‘ Odpověděla: ‚Až vydáš můj verdikt.‘ Zeptal se: ‚A jaký je tvůj verdikt?‘ Odpověděla: ‚Být s tebou v Ráji.‘ On jí ho však nechtěl dát, ale Alláh mu dal vnuknutí, aby jí její verdikt dal. Šla s nimi tedy k jezeru, kde byl močál, a řekla: ‚Vysušte tuto vodu.‘ A tak ji vysušili. Přikázala jim: ‚Kopejte!‘ Kopali, až vykopali Josefovy ostatky. A když je vyzdvihli ze země, cesta se rozsvítila jako ve dne.“ (podle Ibn Habbána)

Služebníci Alláhovi, textů o využívání příležitostí a času je nespočetně. Patří k nim také tato slova Všemohoucího Alláha: „A až se uvolníš, pak dál se namáhej a k Pánu svému v touze spěj!“ (94:7)

Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Jsou dva dary, které často u lidí přijdou vniveč: zdraví a volný čas.“

Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) dal jednomu muži tuto radu: „Využij pěti, než nastane jiných pět: mládí, před stářím, zdraví před nemocí, bohatství před chudobou, volného času před zaneprázdněností, života před smrtí.“ Jedním ze svědectví je také vyprávění Abú Hurajry (radhia lláhu anhu), který tradoval, že se Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) zeptal: „Kdo se dnes postí?“ Abú Bakr (radhia lláhu anhu) odpověděl: „Já.“ Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) se zeptal dál: „A kdo se dnes zúčastnil pohřbu?“ Abú Bakr (radhia lláhu anhu) odpověděl: „Já.“ Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) se zeptal dál: „A kdo z vás nakrmil potřebného?“ Abú Bakr (radhia lláhu anhu) odpověděl: „Já.“ Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) se zeptal dál: „A kdo z vás dnes navštívil nemocného?“ Abú Bakr (radhia lláhu anhu) odpověděl: „Já.“ Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „U koho se toto všechno sejde, ten vejde do Ráje.“

Rabía bin Kaab Al-Aslamí (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že přespával s Prorokem (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), a když mu přinesl vodu na umytí a co potřeboval, řekl mu Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), ať vysloví své přání. Řekl: „Přál bych si být s tebou v Ráji.“ Prorok se zeptal: „A co jiného?“ Rabía řekl„Jen tohle.“ Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) mu řekl: „Pomoz mi k tomu tím, že se budeš hodně modlit.“

Muslimové, když člověk nedbá příležitostí, které se mu naskytnou, nebo se je nesnaží využít, než pominou, většinou to má dva následky:

Prvním je ztráta cíle. Příležitosti jsou pro člověka prostředkem a nástrojem k uskutečnění jeho cílů. Jak zvolí prostředek nebo nástroj, když nemá cíl, kterého by se snažil dosáhnout?!

Druhým je negativita, člověk nebere věci dostatečně vážně, slábne jeho pocit odpovědnosti vůči sobě i společnosti. Kdo nemá motivaci a vnitřní sílu, která by ho pudila k tomu, aby učinil sebe sama šťastným a napravil společnost, vydává se cestou odkládání, lenosti, stává se příliš pohodlným na to, aby překonával překážky a snášel těžkosti a nepříjemnosti.

Muslimové, nedostatek úspěchu a požehnání a nedostatek pokory a odevzdání do rukou Všemohoucího Alláha a nedostatečné žádání pomoci od Alláha a jejího poskytnutí jsou nejčastější příčinou toho, že nám dobré příležitosti unikají, nedokážeme je chytit a využít jich.

Nyní tedy, je-li vaše víra upřímná, máte příležitost každý den, při každé modlitbě, při každém chválení Alláha, při každém provolání, že není boha kromě Alláha, při každém oslavování Alláha slovy „Alláhu akbar“, každou minutu svého života máte příležitost zasévat to, co sklidíte v životě příštím.

Prosíme Alláha, aby urovnal život muslimů. 

—————

Zpět