Vyrovnání účtů

04.12.2016 21:28

Páteřní kázání, 3.3.1438/2.12.2016, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Ve jménu Alláha, Milostivého, Smilovného

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláhovým a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Ve sbírkách Muslima a at-Tirmízího vypráví Abú Hurajra (radialláhu ’anhu) o Prorokovi (sallalláhu ’alajhi wa sallam), že řekl: „Víte, kdo je zkrachovaný člověk?“ Odpověděli: „Zkrachovaný člověk je ten, kdo nemá ani dirham, ani žádný majetek.“ Řekl jim: „Zkrachovaný člověk z mého lidu je ten, kdo v Den zmrtvýchvstání přijde s modlitbou, půstem a almužnou, ale nadával druhým, pomlouval, neoprávněně se zmocnil majetku někoho jiného, prolil něčí krev a bil někoho (a tak zjistí, že je zkrachovaný, protože vyčerpal všechny své dobré skutky), neboť za to vše mu budou odebrány dobré skutky a dostanou je ti, kteří trpěli jeho rukama. Bude-li jeho dobrých skutků nedostatek, budou mu přidány hříchy těchto lidí a on bude uvržen do Pekla.“

Abú Hurajra (radialláhu ’anhu) též vyprávěl, že Alláhův posel (sallalláhu ’alajhi wa sallam) řekl: „Jestliže se někdo dopustí křivdy proti svému bratrovi nebo něčeho podobného, nechť ho požádá o odpuštění dnes, než nastane čas (tj. Den zmrtvýchvstání), kdy nebude mít ani dínár, ani dirham. Jestliže vykonal nějaké dobré skutky, budou jimi vyrovnány jeho hříchy, a když nebude mít žádné dobré skutky, bude zatížen hříchy toho, komu uškodil, ve stejném poměru.“

Abdulláh ibn Unajs (radialláhu ’anhu) vyprávěl: „Slyšel jsem Alláhova posla (sallalláhu ’alajhi wa sallam) říkat: ‚Lidé budou shromážděni (tzn. po vzkříšení v Soudný den) nazí, neobřezaní a bez ničeho (tzn. bez majetku a bez žádných věcí). Alláh na ně zavolá hlasem, který uslyší jak ti, kdož budou blízko, tak i ti, kdož budou daleko, řekne. ‚Já jsem Vládce! Já jsem Rozhodčí a Soudce! Nepřísluší nikomu z obyvatel Ráje, aby vstoupil do Ráje, dokud po něm někdo z obyvatel pekla vyžaduje vyrovnání křivdy, dokonce i facky! A nepřísluší nikomu z obyvatel pekla, aby vstoupil do pekla, dokud po něm někdo z obyvatel Ráje vyžaduje vyrovnání křivdy, do konce i facky!’’ Zeptali jsme se (řekl Abdulláh ibn Unajs): ‚A jak (dojde k vyrovnání), když k Alláhu přijdeme nazí a bosí?’ Odvětil: ‚Dobrými a špatnými skutky’“.

Abú Hurajra (radialláhu ’anhu) také vyprávěl o Prorokovi (sallalláhu ’alajhi wa sallam), že řekl: „Věru si v Den zmrtvýchvstání všichni vyrovnáte účty! Dokonce i bezrohá ovce se bude moct pomstít rohaté (která ji srazila).“

Když toto víme, měl by každý z nás zpytovat svědomí, učinit pokání a vrátit každému, co mu patří, i kdyby šlo jen o drobnost. Nechť nikomu nekřivdí a nechť dbá na to, aby mu všichni, kterým ublížil, odpustili. Alláh Vznešený řekl o Soudném dni (ve významu): „Dnes bude duše každá souzena za to, co si nasbírala – k žádné křivdě dnes nedojde!“ (40:17).

Služebníci Alláhovi! K nejzávažnějším křivdám jsou křivdy vůči lidem, a k nejdůležitějším právům patří práva lidí, protože v otázkách, které se týkají Alláhových práv, platí obecně, že Alláh je Odpouštějící, avšak v otázkách práv lidí platí, že každý chce dostat, co mu patří v plné míře. Alláh ze Své laskavosti a štědrosti odpustí, pokud chce, věci týkající se Jeho práv, nepromíjí však křivdy týkající se práv druhých.

Buďte proto bohabojní a dejte si pozor, abyste nikomu nekřivdili, ať už se jedná o prolévání krve, okrádání ostatních, urážení na cti, fyzické ubližování, špatné chování a další druhy křivd. Křivda je temnotou Soudného dne.

—————

Zpět