Vynaložené úsilí v ramadánu a zbožné skutky v posledních 10 dnech ramadánu

16.06.2017 00:16

Šejch Ahmad Rajab, 21.9.1438/16.6.2017, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláhovým a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Vznešený Alláh praví: „Snažte se vzájemně se překonávat v dobrých skutcích!“ (Kráva, 2:148)

Ibn Abbás vyprávěl, že Prorok (sAs) byl nejlepší z lidí a byl nejlepší v ramadánu, kdy se s ním setkal Gabriel. Setkával se s ním každou noc během ramadánu a učil ho Korán. Prorok (sAs) je lepší v konání dobra než seslaný vánek. (podle al-Buchárího) Někteří se hodně snaží konat zbožné skutky na začátku ramadánu, nadšeně se modlí taráwíh, noční modlitby, čtou Korán a dělají jiné zbožné skutky. Když pak zbývá posledních deset dní, zjistíme, že polevili v konání zbožných skutků, odkládají modlitbu, čtení Koránu a jiné zbožné skutky. Tito lidé ve skutečnosti nevědí, jaký prospěch plyne z těchto dní, nevědí, že činy se soudí podle jejich zakončení a že muslim musí vynakládat úsilí na zbožné skutky a činy a to zejména na jejich dokončení. Podíváme-li se na tradici Proroka (sAs), zjistíme, že věnoval zvláštní pozornost posledním deseti dnům ramadánu. Vynakládal ještě větší úsilí než v jiné dny na uctívání svého Pána, využíval příležitosti v těchto významných, požehnaných dnech, očekávaje toužebně noc Úradku, recitoval Korán. Tradice se zmiňuje o významu této velkolepé noci, během které Alláh seslal jednu celou súru s názvem Úradek, která odkazuje na její velkolepost a prospěšnost. Vznešený Alláh praví: „Vskutku jsme jej seslali v noci Úradku. Víš ty vůbec, co je to noc Úradku? Noc Úradku než tisíc měsíců je lepší, v ní podle Pána svého dovolení andělé a duch sestupují kvůli každému zjevení. A až do východu jitřních červánků je mír v ní.“ (Úradek, 97) Tato noc je významná a prospěšná pro každého, kdo ji vzkřísí, vynaloží v ní veškeré úsilí izolováním se od všeho ostatního a věnování se pouze zbožným skutkům. Prorok (sAs) řekl: „Kdo probdí noc Úradku v modlitbách, s vírou a doufaje v odměnu od Alláha, tomu budou odpuštěny jeho předešlé hříchy.“ (všichni se na něm shodují) To je velké dobrodiní, jehož velikost určí jedině Pán všech světů, Požehnaný a Vznešený. Probouzí se tím v každém muslimovi touha a podněcuje se k tomu, aby tak učinil, aby ji probděl uctíváním, toužíc díky tomu spatřit Alláhovu tvář.

Vznešený Alláh nás správně vede k těmto chvílím jako projev milosti vůči nám. Proč nevyužít této velké příležitosti? Vynakládejme úsilí v noci Úradku modlitbami taráwíh, čtením Koránu, častým připomínáním si Alláha, prosbami o odpuštění a prosebnými modlitbami a nočními modlitbami, abychom bděli uprostřed noci v čase těsně před rozbřeskem. Je to ten nejlepší čas pro to, aby byly prosebné modlitby vyslyšeny. Vynakládejme úsilí na to, abychom se plně věnovali konání zbožných skutků během těchto posledních deseti dní, kdy se Prorok (sAs) plně věnoval konání zbožných skutků oživením tradice izolování se od všeho ostatního, v očekávání noci Úradku a využívaje příležitost těchto významných dní.

Prorok (sAs) vynakládal ještě větší úsilí během posledních deseti dní ramadánu než v jiných dnech. (podle Muslima) Vypráví se také, že se během těchto dní izoloval od všeho ostatního v očekávání noci Úradku. (podle al-Buchárího a Muslima) cÁ’iša (rAa) vyprávěla, že jakmile nastalo posledních deset dní (ramadánu), Prorok (sAs) probděl noc v modlitbách, probudil svou rodinu (aby se modlili) a utáhl si opasek (tj. velmi se snažil). (podle al-Buchárího a Muslima) A Muslim dodal: „A připravil se, aby se s ještě větším nasazením modlil.“ Prorok (sAs) se během každého měsíce ramadánu izoloval od všeho ostatního na dobu deseti dnů. V roce, kdy zemřel, se izoloval na dvacet dní. (podle al-Buchárího) Prorok (sAs) varoval před tím, abychom nezanedbávali tuto noc a bdění v modlitbách během této noci, neboť v opačném případě bude muslim připraven o její dobro a odměnu. O ramadánu se říká: „Je v něm jedna noc, která je lepší než tisíc měsíců. Kdo je připraven o tuto noc, je připraven o veškeré dobro.“ (upraveno al-Albáním) Každý muslim se musí řídit vedením Proroka (sAs), neboť je příkladem a vzorem, během posledních deseti dní skutečně pracovat, opravdově a usilovně uctívat Alláha, oživit tradici izolování se od všeho v mešitě během těchto dní, jinak promrhá hodiny těchto dní i nocí, přestože jsou to drahé hodiny, významné. Kdo je promrhá a nevyužije této příležitosti, připraví se o mnoho dobrého.

Připomeňme si, bratři a sestry, některé věcí týkající se almužny „zakát al-fitr“:

Zakát al-fitr se platí za každého jednotlivce v určitém objemu potraviny obvyklé v dané zemi, např. rýže apod. a odpovídá asi třem kilogramům na jednu osobu, na čemž se shoduje většina učenců. Někteří učenci povolují zaplacení určité částky, zejména je-li to nezbytně nutné a žádoucí. Zaplatí se tedy ekvivalent tří kilogramů rýže, tj. asi 120 Kč za každého jednotlivce. Kdo dá více, dostane se mu více. Zakát al-fitr musí každý muslim zaplatit za sebe a za muslimy, které je povinen živit. Tato almužna je určena chudým a potřebným. Je třeba ji uhradit před sváteční modlitbou. Nechť Alláh přijme naše skutky.

—————

Zpět