Výjimečnost prvních deseti dnů měsíce dzú al-hidždža

24.07.2020 12:21

Páteční kázání 24. 7. 2020, Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Prvních deset dní měsíce dzú al-hidždža jsou časem zbožných a dobrých skutků, ve kterých se soupeří a v jejichž konání se lidé předhání. Tyto dny jsou považovány za nejlepší dny na tomto světě díky svým přednostem. Dokonce se říká, že jsou tyto dny lepší než posledních deset dní měsíce ramadánu. Proto se učenci a jiní výjimeční lidé předháněli v konání zbožných a dobrých skutků. Jejich prospěšnost a pocta, která je jim vzdávána, je ukázána ve vyprávění podle Ibn Abbáse (rAa), který citoval Proroka (sAs): „Nejmilejšími dny pro Alláha, ve kterých jsou konány zbožné skutky, jsou tyto dny – těchto deset dní.“ Zeptali se ho: „Posle Alláhův, a co džihád na cestě Alláhově?“ Odpověděl: „Ani džihád na cestě Alláhově kromě člověka, který dá v sázku svůj život i majetek a nevrátí se ani s jedním.“ O tom, jak jsou tyto dny prospěšné a ctěné svědčí to, že Alláh na ně přísahal, přičemž Alláh – chvála Mu - přísahá jedině na to nejvýznamnější, co stvořil. Všemohoucí Alláh praví: „Při úsvitu a při nocích deseti!“ (89:1-2)

V těchto ctěných dnech a vznešených nocích je zahrnut také den Arafátu. Vězte, že den Arafátu je den, kdy Alláh dokončil Své náboženství, dokončil dobrodiní, které nám dal, ustanovil Své nejvelkolepější poselství a dokončil jej, poslal nejlepšího z Poslů. Ten, Jehož jména jsou posvátná a jenž je Ten Nejctihodnější, praví: „Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství.“ (5:3) V tomto dni se poutníci oblečení do stejného oděvu shromažďují, aby splnili jednu věc, a tato Jeho slova se v něm stávají realitou: „Věřící jsou si přece bratry!“ (49:10)

Kvůli výjimečnosti tohoto dne náš Vznešený Posel řekl: „Velká pouť je den Arafátu.“ Objasnil také, že člověk, který právě nevykonává velkou pouť a v tento den se postí, má odpuštěny hříchy za dva roky. Mažou se hříchy služebníků a jsou zachraňováni před zatracením. Podle Á’iši se (rAa) se traduje, že Posel (sAs) řekl: „V den Arafátu jsou služebníci nejvíce zachraňováni Alláhem před ohněm pekelným. Přiblíží se, pak je vychválí před anděly a zeptá se: ‚Co tito lidé chtějí?‘“ Pusťte se – nechť je k vám Alláh milostivý – do půstu, využijte svého času na to, co je pro vás dobré a užitečné, ať nashromáždíte co nejvíce z toho, co vám bude prospěšné po smrti a nikdy to nebude zničeno. Mezi ty nejlepší činy v těchto požehnaných dnech patří takbír – absolutní – který je možné provádět od začátku měsíce až do konce třináctého dne měsíce dzú al-hidždža, neboť Alláh – chvála Mu – praví: „… aby podali svědectví o užitečných darech jim uštědřených a aby vzpomínali jména Alláhova ve dnech známých…“ (22:28) Konec je po skončení pouti po předepsaných modlitbách. Znění takbíru je: „Alláhu akbar, Alláhu akbar, lá iláha illalláh, Alláhu akbar, Alláhu akbar, wa lilláhi al-hamd.“

Mezi zbožné činy patří čtení veršů z Jeho Knihy a zamyšlení nad jejich významy. Alláh je učinil lékem, milosrdenstvím, správným vedením a světlem: „A sesíláme v Koránu to, co lékem je i milosrdenstvím…“ (17:82) Všemohoucí praví: „A věru tento Korán vede k cestě, jež nejpřímější je…“ (17:9) Ve správném hadísu bylo tradováno, že čtením Koránu se násobí odměna za tento čin a zvětšuje účinek na srdce věřícího.

Začněte, začněte, vážení muslimové, než bude pozdě, než nastane Čas stanovený, než se vše převrátí, pospěšte – nechť je k vám Alláh milostivý – a využijte příležitosti, tyto ctěné dny se blíží. Všechny dobré a zbožné skutky, dobročinnost, kterou muslim vykoná, i dobrovolné skutky uctívání hlavně během prvních deseti dní, jsou u Alláha cennější než ryzí zlato. Prorok (sAs) řekl: „Uctívání v čase zkoušky je jako přidání se na mou stranu.“ (podle Muslima) Alláh nás vyzývá, abychom soutěžili ve věcech, které nám budou prospěšné na Onom světě, abychom se snažili získat, co největší odměnu pro čas, který je nevyhnutelný: „Pospíchejte k milosti od Pána svého a k zahradě, jejíž šířka se rovná nebesům a zemi a jež připravena je pro bohabojné.“ (3:133)

V těchto prvních deseti dnech je zahrnut i den oběti, velkolepý den ustanovený Všemohoucím Alláhem, je to vůbec nejvýznamnější den v roce, protože zahrnuje různé druhy uctívání, jak je řečeno v hadísu tradovaném Abdulláhem bin Qurtem (rAa) podle Proroka (sAs), který řekl: „Nejvýznamnějším dnem pro Alláha Všemohoucího, Požehnaného, je den oběti.“ (podle Abú Dáwúda) Po něm následují tři sváteční dny, které jsou dny připomínání si jména Alláhova a hodování, jak je citováno v hadísu podle Nubajši al-Hudhalího (rAa), který tradoval, že Prorok (sAs) řekl: „Sváteční dny jsou dny jídla a pití a připomínání si jména Alláhova.“

Naše doba je plná velkých svodů a pohrom, velkých zkoušek a ve víře v ní obstojí jen ten, komu Alláh dopřeje, aby byl dobrý ve zbožných činech a vědění stojícím na pevných základech, až bude ten, kdo získal víru a drží se učení svého Proroka, jako ten, který drží v dlani kmínek nebo jde po rozpálené zemi. Těchto deset dní je příležitostí k získání dobrých skutků, konání zbožných činů, zejména k prosebným modlitbám v den Arafátu. V jednom hadísu bylo citováno, že nejlepším dnem pro pronášení prosebných modliteb je den Arafátu. Pronášejte tedy co nejvíce prosebných modliteb, pro všechny muslimy, aby Alláh skončil epidemii a odstranil neštěstí a pohromy. Prosebná modlitba jednoho muslima pro druhého, aby se ukázalo, co je skryté, je jednou z prosebných modliteb, která je vyslyšena.

—————

Zpět