Výchova dětí

22.07.2016 15:48

Páteční kázání 22. 7. 2016 (17. šawwál 1437), šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Stejně jako islám přikazuje, abychom se chovali laskavě a dobře k rodičům, přikazuje také, aby rodiče dobře vychovávali děti, což je jistým druhem laskavého a zbožného chování rodičů k dětem a je povinností pro otce i matky a jedním z práv, která dětem náleží ze strany rodičů. Někteří lidé toto nepovažují za důležité a mnozí se zajímají a starají jen o hromadění majetku, obchodování, cestování, aby dětem dopřáli vše, co si přejí, ale přitom si s nimi nesednou ani na hodinu denně, nevychovávají je, neusměrňují je, neučí je svému náboženství a tomu, co je pro ně užitečné. Takový člověk chudák neví, že svým dětem uškodil, že je zkrátil na jejich právech, protože když se dostanou k majetku, aniž by jim někdo poradil, aniž by se jim dostalo správné islámské výchovy, může je to svést z cesty a mohou se dostat do nebezpečných situací a dopustit se špatností.

Vznešený Alláh praví: „Vy, kteří věříte! Střezte sebe i rodiny své před ohněm, jehož palivem budou lidé a kamení. Na něj dohlížejí andělé přísní a silní, kteří se neodváží neuposlechnout Alláha v ničem, co jim přikázal, a vykonají vše, co jim bylo poručeno.“ (Zákaz, 66:6) Lidé, chraňte své rodiny před Ohněm tím, že jim otevřete brány dobra, budete je k němu vést, budete je v tom podporovat, ukážete jim Pravdu a její užitek, veďte je k Pravdě, ukažte jim, co je špatné, jaké škody z toho plynou, varujte je před tím, chraňte je před tím, jste jejich ochránci a pečovateli a každý ochránce a pečovatel je odpovědný za toho, kdo mu byl svěřen, a kdo se dobře stará, tomu se dobře daří, bude úspěšný a dostane se mu odměny od Alláha, to vše se mu bude počítat na Vahách v jeho prospěch. Kdo však v péči o děti přehání a neplní ji dobře, ten pochybí a utrpí škodu, až stane před Alláhem, bude dotázán a bude se mu to na Vahách počítat k jeho škodě. Je to tedy velmi vážná věc. Ibn Umar (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl:„Každý z vás je pečovatelem a ochráncem a každý z vás je odpovědný za toho, kdo vám byl svěřen. Kníže je pečovatelem a ochráncem lidí a odpovídá za ně, každý muž je pečovatelem a ochráncem členů své rodiny a odpovídá za ně, žena odpovídá za domácnost svého manžela a jeho děti a odpovídá za ně, sluha pečuje a chrání majetek svého pána a odpovídá za něj. Všichni jste pečovateli a ochránci a všichni jste odpovědní za to nebo za toho, kdo nebo co vám bylo svěřeno.“ (podle al-Buchárího a Muslima)

Prorok (sAs) řekl: „Zanedbávání členů své rodiny je hřích.“

Nejhorším zanedbáním je zanedbání víry a islámu, upuštění od dobrých mravů a největší příčinou toho je nedostatečná výchova a vedení ze strany rodičů. Naši synové, naše dcery, naši bratři a sestry, naše manželky a celé naše rodiny nám byly svěřeny do opatrování a až staneme před Vznešeným a Všemohoucím Alláhem, budeme na ně dotázáni.

Dětem náleží ze strany rodičů práva, na která je třeba poukázat a která určitým způsobem pomohou každému z nás dobře vychovávat své děti:

1) Bohabojnost. Alláh pravil: A nechť se střeží ti, kdož – v případě, že po sobě zanechají slabé potomstvo – se o ně budou také strachovat, utiskovat jiné! Nechť bojí se Alláha a nechť hovoří slovo přímé!“ (Ženy, 4:9)

Každý muslim a muslimka musí být bohabojní, co se týče jich samých, jejich majetku a dětí a obecně všeho. To znamená, že musí dělat jen to, co je ochrání před Alláhovými muky. Dosáhnou toho tak, že uposlechnou Jeho příkazů a budou se vyhýbat tomu, co zakázal, a budou tuto zásadu vštěpovat také svým dětem.

2) Muž si má vybrat za manželku zbožnou ženu, která bude muži pomáhat se správnou výchovou dětí. Také žena nebo její zákonní zástupci mají vybrat za manžela zbožného muže, který bude ženu ochraňovat, bude správně vést své děti a nebude přehánět ve výchově. Existuje množství textů islámského práva, které přikazují a nabádají ke správnému výběru obou stran. Mnohé problémy, špatná morálka a výchova jsou následkem špatného výběru manžela nebo manželky. Buďte tedy bohabojní, co se týče vás samých, vašich dětí a volte dobře, protože je to velká odpovědnost.

3) Jedním z práv dětí, která jim náleží ze strany rodičů, je výběr dobrého jména, které neodporuje zásadám islámského práva a nemá špatný význam.

4) Správná islámská výchova. Vštěpujte svým dětem správné islámské přesvědčení a pevnou víru. To je první a nejdůležitější věc, kterou se každé dítě musí naučit. Někteří učenci říkají, že rodič může svému dítěti vštěpovat víru v každém okamžiku při různých situacích, ve kterých se ocitá rodič se svým dítětem a ve kterých je dítě rodičům nablízku a mohou mu připomínat Alláha, Jedinost Alláha, který vládne všem duším a odměňuje nebo trestá podle jejich skutků, je Stvořitelem vesmíru a Tvůrcem všeho bytí. Takových situací je mnoho. Učte děti modlitbě, pomáhejte jim v tom, učte je pilířům islámu a víry. Učte je lásce k islámu, k Prorokovi (sAa), jeho druhům (rAa) čtením jejich životopisů, příběhů o jejich životě ze správných zdrojů třeba i zjednodušeným způsobem. Vynakládejte úsilí, abyste učili děti Koránu, nebo alespoň části z něj. Jednou z důležitých věcí, která také pomáhá a zejména v těchto zemích, je učení dětí arabskému jazyku, který je jazykem Vznešeného Koránu. Tím se naučí mnoho věcí z náboženství. Učte děti vznešeným islámským mravům, upřímnosti, spolehlivosti, ctnosti a dalším.

Dětem náleží ze strany rodičů mnoho práv, ale nemáme zde prostor se o nich zmínit. Prosím Alláha, aby nám všem pomáhal vychovávat naše děti, aby z nich vyrostli správní lidé. Prosebné modlitby jsou jednou z nejdůležitějších věcí, díky kterým budou děti správně vychované.

—————

Zpět