Vy, kteří věříte, vzývejte hojně Alláha!

22.09.2023 05:49

Datum: 22. 9. 2023 (7. rabí´ al-awwal 1445 H), Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Všemohoucí Alláh otevírá Svou Knihu slovy „Chvála Alláhu, Pánu všech světů“, aby nám ukázal, jak se k Němu máme chovat. Svým jazykem vyjadřujeme to, co máme na srdci, chválu Všemohoucímu Alláhovi, jemuž patří veškerá chvála a vděk. Kvůli míře vděku v tomto verši „chvála Alláhu, Pánu všech světů“ jej někteří učenci dávají na roveň s „není boha kromě Alláha“ při uvědomění si významů monoteismu. Když věřící vyjadřuje svůj vděk svému Pánu, chvála Mu, vybavuje si Alláhovu vznešenost, velikost a moc, veškeré rysy dokonalosti a vznešenosti patří Všemohoucímu Alláhovi, musí si připomínat Alláhova krásná jména, Jeho vznešené vlastnosti. V jednom hadísu se říká: „Mocný a Vznešený Alláh má devadesát devět jmen, které když si někdo zapamatuje, vstoupí do Ráje.“ (všichni se na něm shodují) Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – také řekl: „Kdo je vyjmenuje, vstoupí do Ráje. Tedy každý, kdo zná jména Všemohoucího Alláha, je o nich přesvědčen a s tím i zemře, ten bude mezi těmi, kdo vstoupí do Ráje.“ Prosebná modlitba pomocí krásných jmen je připomínáním si Všemohoucího Alláha jeho jmény. Všemohoucí Alláh praví: „Alláhovi náleží jména nejkrásnější; vzývejte Jej tedy jimi a nechte být ty, kdož jména Jeho překrucují – ti budou odměněni za to, co činili.“ (7:180) Každé jméno z těchto krásných jmen má význam, který utvrzuje víru v srdci toho, kdo si tato jména připomíná. Čím více si muslim připomíná Všemohoucího Alláha, tím více u Něj postupuje na stupních a dostává se k Němu blíže. Kdo miluje, připomíná si více toho, koho miluje. Všemohoucí Alláh praví: „Avšak ti, kdož uvěřili, ti v lásce své k Alláhovi jsou silnější.“ (2:165) Vždy, když si připomínáme Všemohoucího Alláha, stoupáme u Něho na stupních: „Buďte Mne pamětlivi a Já budu pamětliv vás, děkujte Mi a nebuďte nevděční!“ (2:152)

Všemohoucí Alláh nás stvořil v té nejlepší podobě a centrem života učinil srdce, které žije připomínáním si Všemohoucího Alláha: „… a ty, kdož uvěřili a jichž srdce se uklidňují při vzpomínce na Alláha – jak jinak než vzpomínkou na Alláha se mohou srdce uklidnit?“ (13:28) Klidná jsou srdce tehdy, když si hodně připomínají Alláha.

Není pochyby o tom, že srdce žijí a radují se při vzpomínce na Všemohoucího Alláha za všech okolností. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Toho, kdo si připomíná Alláha a kdo si ho nepřipomíná, lze přirovnat k živému a mrtvému.“ Kdo z věřících si připomíná Všemohoucího Alláha, tomu Všemohoucí Alláh pomůže, dopřeje mu úspěchu a podpoří ho, když se se svým srdcem obrátí na svého Pána a požádá ho o pomoc v něčem, co si přeje. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Mám vám říct, které vaše činy jsou nejlepší, nejčistší podle vašeho Pána, které vás dostanou na vyšší stupně? Které jsou lepší než utrácení zlata a stříbra, lepší než boj s nepřítelem, kterému srazíte krk, nebo srazí krk on vám?“ Odpověděli mu: „Ale ano.“ Řekl jim: „Připomínání si Alláha.“

Pravdou je, že připomínání si Alláha – chvála Mu – je nejlepším lékem na nemoc, i kdyby byla chronická. Důkazy toho existují v hojném počtu ve Vznešeném Koránu, hadísech i životě Proroka. Všemohoucí Alláh praví: „Vy, kteří věříte! Kdykoli střetnete se s nějakým oddílem, vytrvejte pevně a vzývejte často Alláha – snad dosáhnete úspěchu!“ (8:45) Když věřící hledá pomoc u svého Všemohoucího Pána – chvála Mu – vyhoví mu: „A hle, obrátili jste se o pomoc k Pánu svému a On vyslyšel vás…“ (8:9)

Existuje mnoho hadísů Proroka, které vyzývají k tomu, abychom si co nejvíce připomínali Alláha. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl například: „Lidé, řekněte: ‚Není boha kromě Alláha‘ a budete mít úspěch.“ (podle ad-Dáraqtaního) Kdo uzavírá svou promluvu slovy: ‚Není boha kromě Alláha a Muhammad je Jeho Prorok‘, ten vstoupí do Ráje.

Není pochyby o tom, že ti, kdo si hojně připomínají Alláha, ti vytrvají, pokud se objeví nějaké spory či svody, zemětřesení či jiné zkoušky, protože jejich srdce jsou klidná při vzpomínce na Všemohoucího Alláha, jsou neochvějní v tom, co Všemohoucí Alláh předurčil, a to, co je postihlo, nebylo tedy proto, aby se nenaplnila jejich očekávání, neboť oni dostáli uctívání svého Všemohoucího Pána – chvála Mu.

Připomínání si Všemohoucího Alláha je příčinou získání obživy a majetku, dlouhého věku a dalších darů od Alláha, kterých je nepočítaně. Neboť ti, kdo si Alláha připomínají, ti se na Něho spoléhají: „A tomu, kdo spoléhá se na Alláha, tomu On postačí.“ (65:3) Spoléhání se na Alláha je plodem připomínání si Všemohoucího Alláha.

Tím nejlepším, co by měl věřící hromadit za svého života pro život na Onom světě, je hojnost připomínání si Alláha – chvála Mu, modlitby a pozdravy Alláhovu Poslu – salla lláhu alajhi wa sallam, neboť hojnost připomínání si Alláha je důkazem toho, že toužíme po setkání s Všemohoucím Alláhem. Kdo touží po setkání s Alláhem, s tím se touží setkat i Alláh. Ten, s kým se chce Alláh setkat, tomu patří to nejlepší a ještě více. To nejlepší je Ráj a ještě více znamená popatřit na Alláha a být tím poctěn.

Nechť nás Všemohoucí Alláh učiní těmi, kdo si ho hojně připomínají, kdo touží po setkání s Ním, abychom byli v sídle Pravdy u Mocného Krále.

—————

Zpět