Vy jste Alláhovi svědkové na zemi

12.08.2022 21:42

Datum: 12. srpen 2022 (13. muharram 1444 H),imám: dr. Usáma al-Deiri, mešita v Teplicích

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Anas (radhia lláhu anhu) řekl: „Prošel okolo Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) pohřební obřad (džanáza) a přítomní, když to uviděli, pochválili dotyčného mrtvého. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) na to řekl: „Zasloužil si to, zasloužil si to!“ Pak prošli lidé s dalším pohřebním obřadem a přítomní, když to uviděli, odsoudili dotyčného mrtvého. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) na to řekl: „Zasloužil si to, zasloužil si to!“ Když ‘Umar (radhia lláhu anhu) uslyšel Prorokovu reakci, požádal ho o vysvětlení. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) odpověděl: „Ten, koho jste pochválili, ten si zasloužil ráj; a ten, koho jste odsoudili, ten si zasloužil peklo – vy jste svědkové Alláha na zemi! Vy jste svědkové Alláha na zemi! Vy jste svědkové Alláha na zemi!“ (Sbírka al-Buchárí).

Muslimové: Když lidé někoho chválí, je to pro něj dobré znamení od Alláha.

Lidé jsou Alláhovi svědkové na Jeho zemi. Alláh učinil pro každou věc příčinu. Kdo tedy následuje spokojenost Alláha a koná dobré skutky, tak tomu Alláh přisoudí chválu lidí.

Lidé budou svědčit o dobru pro toho, kdo byl v tomto životě dobrý. Dobré svědectví je pro toho, kdo odešel z tohoto světa poté, co žil v bohabojnosti a zanechal po sobě dobré stopy, jakými jsou např. přetrvávající almužny (sadaqa džáríja), užitečná nauka nebo dobrý potomek, který pro něj prosí Alláha. Dobré svědectví náleží takovým mužům, kteří v islámu založili dobrou tradici, a tak měli odměnu za ni a za každého dalšího, kdo ji praktikoval až do Soudného dne. Dobré svědectví náleží těm, kteří vyrostli v poslušnosti k Alláhu a k ní vychovali své děti, které vždy doprovázela kniha Alláha – učili se ji, recitovali ji a přemýšleli o ní; a naučili své děti v mešitě pravidlům, zásadám a etice této víry. Dobré svědectví si zaslouží ten, kdo se choval k lidem dobře, a tak mohl žít šťastně a zemřít důstojně. Dobré svědectví náleží tomu, kdo žil s čistým jazykem, dobrou duší, dobrým jednáním, rozdával dobro a předháněl v něm ostatní. Dobrým svědectvím bude obšťastněn ten, kdo udržuje příbuzenské vztahy, když mluví, tak říká jen dobro, dává lidem najíst a modlí se, když lidé spí.

Muslimové: Špatným znamením neštěstí, depresí a těžkých zkoušek je naopak to, aby člověka pronásledovaly nadávky a prokletí Alláhových svědků v jeho životě i po smrti. Nadávky a prokletí budou spojeny s jeho jménem.

Proklínání a odsuzování čeká každého nespravedlivého člověka, který páchá na lidech bezpráví – křivdí lidem, ničí zem a vykrádá majetky muslimů. Proklínání a odsuzování bude pronásledovat zločince, kteří šíří na zemi pohoršení, zabíjí nevinné a nahání jim hrůzu. Prokletí a odsuzování je spojeno s každým špatným člověkem, který přikazuje špatné a zakazuje dobré, není rád, když slyší jméno Alláha samotné a má radost, když slyší jména těch, kteří jsou některými k Alláhu přidružováni. Prokletí a odsuzování budou přívěškem na krku pro ty, kteří ukřivdili sami sobě, překročili hranice Alláha a nerespektovali Jeho zákazy a chtěli by odklonit věřící od správné cesty. Kolik nespravedlivých lidí doprovázela při jejich pohřbu prokletí a úleva lidí od nich. „Ani nebesa, ani země nad nimi nezaplakaly a nebyl dán odklad jim,“ (Dým, 29). Lidé i státy si odpočinou od hříšníka, když zemře – i stromy a zvěř. Prošel kolem Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) pohřební obřad a Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Odpočatý a odpočatí od něj.“ Když se ho jeho společníci zeptali na význam toho, co řekl, odpověděl: „Věřící služebník si odpočine od tohoto světa a jeho ubližování a přejde k milosti Alláha. Když zemře hříšný služebník, odpočinou si od něj země, lidé, stromy a zvířata.“ (Sbírka al-Buchárí). Alláh pravil: „A takovýmto způsobem jsme vás učinili obcí vzdálenou krajností, abyste byli svědky o lidech a aby posel byl svědkem o vás. A ustanovili jsme qiblu, k níž až dosud jste se obraceli, jedině proto, abychom rozeznali ty, kdož následují posla, od těch, kdož odvracejí se od stop jeho. A není to nesnází velkou pro ty, které vede Alláh, vždyť Alláh nechce, aby zanikla víra vaše, neboť Alláh vůči lidem je blahovolný a slitovný.“ (Kráva:143).

Muslimové: Muslim nedělá dobro proto, aby byl chválen. Avšak ten, kdo koná dobro s upřímným úmyslem, Alláh přijme jeho skutky a přisoudí, aby ho měli služebníci Alláha rádi a rozšíří jeho chválu a dobrou pověst mezi lidmi a lidé pro něj budou prosit Alláha v jeho životě i po jeho smrti.
Ve výroku, který vypráví Ibn ‘Abbás (radhia lláhu anhu), Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) říká (ve významu): „Obyvatelé ráje jsou ti, jejichž uši se naplnily dobrou chválou lidí; a obyvatelé pekla jsou ti, jejich uši se naplnily odsuzováním od lidí.“ (Výrok je autentický podle šejcha Albáního).

Abú Dharr (radhia lláhu anhu) vypráví, že Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) byl tázán: „Posle Alláha, co říkáš na člověka, který udělá nějaký dobrý skutek a lidé ho pak za to chválí a mají ho proto rádi?“ On odpověděl: „To je dobrá zpráva pro věřícího!“ (Sbírka Muslim).

Prosím Alláha, aby nás učinil z těch, kteří následují to nejlepší z toho, co slyší.

—————

Zpět