Vlastnosti, které Alláh miluje

07.09.2012 23:45

Páteční kázání 7. 9. 2012 (20. šawwál 1433), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Tento život je zkouška, a právě proto je plný nesnází. Alláh říká (ve významu): „Vskutku jsme člověka stvořili k nesnázím.“ (Město, 4). A v jiném verši říká (ve významu): „A první (pozemský) život není ničím jiným, než klamným užíváním.“ (Rod Imránův, 185). Ten, kdo v této zkoušce uspěje, ten se zachránil, a kdo v ní propadne, ten prohrál vše. K tomu, abychom v této životní zkoušce uspěli, je třeba mnoha věcí. K těm hlavním patří dvě vlastnosti, které jsou objasněny v následujícím výroku: Když přicestovali do Medíny představitelé kmene Abdul-Qajs, aby se od Proroka (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) naučili islám, sestoupili všichni ze svých zvířat, na kterých přicestovali – aniž by je přivázali – a běželi k Prorokovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) a začali mu líbat ruku. Jen jeden z nich nebyl uspěchaný – al-Ašadž Abdul-Kajs. Sesedl ze svého zvířete, přivázal ho a přivázal i všechna ostatní, sesbíral věci všech na jedno místo, vytáhl si čisté oblečení, které si s sebou přivezl a oblékl si ho místo špinavých šatů, ve kterých dlouho cestoval, a pak v klidu přistoupil k Prorokovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání). Když toto Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) uviděl, řekl mu: „Jsou v tobě dvě vlastnosti, které Alláh miluje: al-hilm a rozvážnost.“ Al-hilm je vlastnost člověka, který se ovládá při hněvu a dokáže se i v napjatých situacích chovat rozumně a rozvážně.

Tato vlastnost je tak vznešená, že je vlastností Alláha. Jedním z Alláhových jmen je totiž al-Halím. Vzorem pro lidi v této vlastnosti jsou v první řadě proroci. O proroku Muhammadovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) Alláh říká (ve významu): „Kdybys byl hrubý a srdce tvrdého, byli by věru od tebe odpadli.“ Když nevěřící prohlásili proroka Šucajba za lháře a vyhrožovali mu vyhnáním z města, řekl jim jen (ve významu): „Já se nechci dopouštět toho, co vám zakazuji, nechci nic jiného než vaši nápravu tolik, kolik je v mé moci. K úspěchu mi pomůže jen Alláh, na Něj jsem se spolehl a k Němu se kajícně vracím.“ (Húd, 88). Alláh takové lidi chválí a slibuje jim ráj. Alláh říká ve verších, ve kterých popisuje věřící, kterým patří odměnou ráj (ve významu): „a kteří se vyhýbají velkým hříchům a ohavnostem a když se rozhněvají, odpouštějí.“ (Porada, 43). K Proroku Muhammadovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) vstoupili za přítomnosti jedné z jeho žen nějací muži a řekli: „Assámmucalajkum!“ Místo „assalám“, mír a bezpečí, řekli „assámm“, což znamená smrt. Jeho ženu to rozčílilo a řekla: „A na vás nechť padne sámm a prokletí!“ Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) jí to vytkl a řekl: „Alláh má rád vlídnost ve věci!“ Řekla: „Posle Alláha, copak jsi neslyšel, co řekli?“ Odpověděl: „Vždyť jsem řekl: ‚wa calajkum‘ (a na vás)?

Jak vzácná je tato vlastnost mezi lidmi a kolika problémům bychom předešli, kdybychom se tak všichni chovali! Někteří se domnívají, že když odpustí a nepomstí se, tak jsou zbabělí a neschopní. Není tomu tak. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl (ve významu): „Almužna neubere z majetku služebníka nic, a když je služebníkovi ukřivděno, a on je trpělivý a odpustí, přidá mu Alláh na svrchovanosti (opak poníženosti mezi lidmi), a když služebník prosí (jiného člověka o peníze apod.), Alláh mu to oplatí chudobou.“

Druhou vlastností, kterou Alláh miluje, je rozvážnost. Člověk, který se chová rozvážně, není ukvapený ve svém jednání a reakcích, je vždy spokojenější a má méně problémů než ten, který se chová ukvapeně. O co přijdeš, když si vše pořádně rozmyslíš, než něco řekneš či uděláš? Co můžeš získat tím, že se zachováš ukvapeně a nerozvážně? Rozvážnost je jedna z vlastností, podle které se pozná moudrý a rozumný člověk.

—————

Zpět