Vítáme příchod ramadánu

06.07.2012 00:23

Páteční kázání 6. 7. 2012 (16. ša‘bán 1433), šejch Ahmad Barakát, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc, o vedení správnou cestou a o odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláhovi služebníci! Měsíc ramadán již klepe na dveře a věřící ho očekávají s nedočkavostí a s pocitem štěstí, počítají dny a noci, kdy se tento drahý host k nim dostaví. Toto období je příležitostí pro každého věřícího k vykonání dobročinnosti a přiblížení se k Alláhovi s pokorou, kdy brány Ráje jsou otevřené a brány Pekla jsou uzavřené a ďáblové jsou spoutáni a dobré skutky se mnohonásobí. V Sahíh al-Buchárí podle vyprávění Abú Hurajry (nechť je Alláh s ním spokojen) Posel Alláha (sAs) řekl: „Když vejde ramadán, brány Ráje se otevřou, brány Pekla se zavřou a ďáblové jsou spoutáni v řetězech.“ Proto prorok Muhammad (sAs) věnoval velkou pozornost tomuto měsíci, jak je uvedeno ve sbírce Sahíh al-Buchárí podle vyprávění ‘Abdulláha ibn ‘Abbáse, který řekl: „Posel Alláha byl nejštědřejším mezi lidmi v dobročinnosti, obzvláště pak během ramadánu.“ Jsou to opravdu vzácné chvilky, které bychom měli využít a neztrácet ani jednu minutu, abychom toho nelitovali v den, kdy lítost nebude nic platná.

Pohled na chování lidí během ramadánu

Pojďme se, bratři a sestry, podívat na počínání muslimů během tohoto vznešeného měsíce.

1. Mezi muslimy jsou tací, kteří berou ramadán jako měsíc lenosti a spánku. Prospí celý den, aby nepocítili obtížnost půstu, a noci tráví zábavou. A tak vidíme studenty zahálející nad svým učivem a školní docházkou, nebo úředníky, kteří opomíjejí své pracovní povinnosti. A to zásadně odmítáme, jelikož měsíc ramadán je obdobím velké aktivity a svědomité práce. Příkladem pro nás je Alláhův Posel (sAs) a jeho společníci a následovníci, učenci, kteří během tohoto období dosahovali vrcholu ve své práci.

2. Jsou mezi lidmi také tací, kteří tráví ramadán před televizí a sledují satelitní kanály plné zábavy a seriálů. A tak lidé ztrácejí svůj drahocenný čas, místo aby ho věnovali půstu, uctívání a čtení Koránu. A to je jedna ze strategií nepřátel islámu, jejichž cílem je vyprázdnit hlavní smysl tohoto drahého měsíce a udělat z něj měsíc zábavy, večírků, sledování seriálů a kvízů a setkávání lidí u vodní dýmky. A to vše s cílem oddálit lidi od přiblížení se k Alláhovi a pokání, které je očekáváno od každého muslima. Proto se musíme vyvarovat těchto falešných jevů a přivítat ramadán pokáním, s vírou, upřímností a Koránem, půstem, nočními modlitbami a udobřením se s Alláhem.

3. A mezi muslimy jsou i tací, kteří spatřují ramadán jako měsíc hodů, během kterého utrácejí značné sumy peněz za jídlo a pití. A Alláh řekl v súře 7 – „al-a‘ráf“ - Rozpoznání, verš 31: „….Jezte a pijte, avšak nepřehánějte, vždyť On nemiluje ty, kdož přehánějí.“ A dále říká v súře 17 – „al-isrá‘“ – Noční cesta, verše 26 – 27: „A dávej příbuznému po právu, a také chuďasovi a po cestě Alláhově jdoucímu, však nerozhazuj rozhazováním. Vždyť marnotratní jsou bratři satanovi a satan byl vůči Pánu svému nevděčný.“ A tak jsme svědky toho, jak mnoho lidí utrácí během ramadánu více než kdykoli jindy, ženy tráví nejvíce času v kuchyni přípravou jídla, mnozí se po modlitbě západu nají tak, až nejsou schopni pohybu, a tak zleniví a vynechají večerní modlitbu v mešitě a modlitby „taráwíh“. Tímto se bohužel ztrácí jeden z hlavních cílů tohoto měsíce, a to setkání věřících u Koránu, u společné večerní modlitby a modlitby „taráwíh“. A v Sahíh al-Buchárí podle vyprávění Abú Hurajry (nechť je s ním Alláh spokojen) Posel Alláha (sAs) řekl: „Kdo držel ramadán s vírou a plnil ho věrně, jsou mu odpuštěny jeho hříchy.“

4. Je však třeba objektivně říci, že mezi muslimy jsou i ti, jejichž hlavním cílem je Ráj, ke kterému se chtějí dostat právě v ramadánu skrze uctívání Alláha A tak se během dne postí, a toho, co Alláh zakázal, se zdržují, a neustále recitují verše z Koránu a v noci vstávají k nočním modlitbám. A to jsou ti, jejichž vedení je správné a jejich odměnou je Ráj. Proto prosíme Alláha, abychom byli jedněmi z nich.

Ramadán jako pravá příležitost k pokání

Alláhovi služebníci! Každý muslim těšící se dobrému zdraví by měl děkovat Alláhovi za tuto štědrost, jež mu umožní vykonat veškerá uctívání v tomto měsíci a uvítat ho upřímným pokáním, jako dík Alláhovi za jeho příchod.

A náš Pán nás zve k tomuto pokání a přijme ho od nás s radostí a říká v súře 24 – „an-núr“ – Světlo, verš 31: „…A konejte všichni pokání před Alláhem, vy věřící, snad budete blažení.“ A dále říká v súře 66 – „at-tahrím“ – Zákaz, verš 8: „Vy, kteří věříte! Obraťte se k Alláhovi s upřímným pokáním! Snad Pán váš vymaže špatné skutky vaše a uvede vás do Zahrad, pod nimiž řeky tekou,…“

Sestry a bratři, služebníci Alláhovi! Je ještě mnoho našich bratrů z muslimské komunity v této zemi žijících ve stavu nevědomosti a oddálení od Alláha. A je právě na nás, abychom využili této příležitosti a během ramadánu je přivedli na přímou cestu, ze které je satan svedl a jejich srdce zahalil slepotou. Proto doufáme v to, aby jejich srdce změkla a navrátila se k Alláhovi s pokorou.

A na závěr, prosíme Alláha (tabáraka wa ta‘álá), aby nám dal sílu během našeho půstu a nočního uctívání a aby nás učinil těmi, jejichž půst bude přijat v tento posvátný měsíc, jelikož On je nablízku a naše prosby vyslyší.

—————

Zpět