Velká pouť do Mekky a odměna za ni

09.08.2019 10:25

Páteční kázání 9. 8. 2019 (8. dhú l hidždža 1440 H), Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Pouť (al-hadždž) znamená směřování, pouť dle islámské právnické terminologie znamená směřovat k Alláhově svatyni za účelem vykonání určitých rituálů v určitém čase a určitým způsobem.

Velká pouť je povinností pro každého, kdo je toho schopen, jednou za život, je to jeden z pilířů islámu, kdo vykoná více než jednu pouť, jsou pro něj ty další dobrovolné. Velká pouť je povinností podle Koránu i podle sunny pro toho, kdo ji může vykonat. Alláh pravil v Koránu: „A Alláh uložil lidem pouť k chrámu tomuto pro toho, kdo k němu cestu může vykonat.“ (Rod cImránův, 3:97).

Podle sunny: Hadís tradovaný podle Ibn Umara (radhia Alláhu anhuma), že řekl: Pravil posel boží (salla Alláhu alejhi wa sallam): „Islámu byl postaven na paterém. Vyznání, že není boha kromě Alláha a že Muhammad je posel boží, konání modlitby, odevzdávání povinné almužny, pouti k Domu (do Mekky) a půst v ramadánu.“ K dalším důkazům z tradice o tom, že pouť je povinná, patří hadís Abú Hurajry (radhia Alláhu anhu), který vyprávěl: „Posel Alláhův (salla Alláhu alejhi wa sallam) nám řekl: ‚Lidé, Alláh vám uložil za povinnost pouť. Vykonávejte ji.‘ Jeden člověk se zeptal: ‚Každý rok, Posle Alláhův?‘ Pak se odmlčel a zopakoval to ještě třikrát. Pak Posel Alláhův odpověděl: ‚Kdybych řekl, že ano, stalo by se to povinností a vy byste nebyli schopni to splnit.‘ A dodal: ‚Neptejte se mne tolikrát, abych vám to nepřikázal, neboť vaši předchůdci byli zničeni kvůli neustálému vyptávání se a neshodám se svými Proroky. Když vám něco přikážu, dělejte to, dokud můžete, a když vám něco zakážu, zanechte toho.‘“

Kdo mohl vykonat velkou pouť, ale pak ji nevykonal kvůli stáří nebo nemoci, nezprošťuje ho to této povinnosti. Musí pověřit někoho jiného a dát mu finanční prostředky, aby za něj pouť vykonal. Toto je názor většiny učenců. Klade se však podmínka, že člověk, který vykonává velkou pouť místo jiného člověka, by už měl mít vykonanou pouť za sebe.

O prospěšnosti a odměně za velkou pouť se dochovalo množství hadísů, z nichž například jeden se traduje podle Abú Hurajry.  Podle něho Posel Alláhův (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Kdo vykonává velkou pouť a nemá intimní styk (se svou manželkou), nehřeší, nehádá se nespravedlivě (během pouti), ten se vrátí z pouti čistý a bez hříchu jako v den, kdy ho porodila jeho matka.“ A dále podle Abú Hurajry (radia Alláhu anhu) Posel Alláhův (salla Alláhu alejhi wa sallam) odpověděl, když se ho zeptali, jaká činnost je nejlepší: „Víra v Alláha a Jeho Posla.“ „A dále?“ „Úsilí (džihád) vynaložené pro Alláha.“ „A co dál?“ „Požehnaná pouť do Mekky.“

V dalším hadísu podle Abú Hurajry (radia Alláhu anhu) Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) říká: „Vykonáním malé pouti (cumra) se smažou všechny hříchy za období od této malé pouti k té předešlé. Za velkou pouť je jedinou odměnou Ráj.“ cAbdulláh bin Mascúd (radia Alláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Vykonávejte velkou a malou pouť po sobě, neboť odstraňují chudobu a hřích jako měchy, které odstraňují nečistotu ze železa, zlata a stříbra. Odměnou za velkou pouť je jedině Ráj.“Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) vysvětlil, jak velká odměna náleží za vykonání velké pouti, ale v posledním hadísu radí vykonávat velkou a malou pouť „po sobě“, což znamená, pokud vykonáte velkou pouť, vykonejte malou, pokud jste vykonali velkou, vykonejte malou pouť.

Požehnaná pouť znamená pouť vykonaná zcela upřímně pro Alláha, podle Prorokovy tradice, nesmí ji narušit žádná chyba, vynaložené prostředky musí být z čistého zdroje (halál), věřící se během ní musí věnovat zbožným činům a být poslušný, to znamená vykonávat veškeré obřady, prosebné modlitby, nakrmit (potřebného), mluvit slušně, zdravit, přikazovat dobré, zakazovat zavrženíhodné aj.

Plody tohoto konání se poznají tak, že po návratu z poutě se situace člověka zlepší. Kdo chce vykonat velkou pouť, musí ještě před ní napravit všechny křivdy a dát každému, co mu náleží, musí obnovit svou úmluvu s Alláhem upřímným pokáním ode všech hříchů, malých i větších, musí pojmout odhodlání, že se polepší, aby od něj byla pouť Alláhem požehnaná a přijatá.

 

—————

Zpět