Vděčnost a děkování

09.08.2013 15:12

Páteční kázání 9. 8. 2013 (2. šawwál 1434), šejch Samer Shehadeh, Mešita v Praze

Vděčnost a děkování

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Muslimové! Toto jsou dny velebení Alláha a vděčnosti k Němu, ostatně jako všechny dny v roce. Prožili jsme nejlepší měsíc v roce plný odměn a odpuštění, což od nás vyžaduje více děkování než obvykle. Alláh nás obklopil Svým dobrodiním, Jeho nesčetné dary jsou ve všem okolo nás i v nás samotných. Je Štědrý a rozdává dobro ve dne i v noci, rozděluje živobytí a uděluje dary a obdarovává, koho chce, jak chce. Tyto nesčetné dary však nedostáváme jen tak, ale jsou pro nás zkouškou stejně jako neštěstí. Alláh říká (ve významu): „A zkoušíme vás zlým i dobrým co pokušením, a k Nám budete navráceni!“ (Proroci:35). Bohatství a blahobyt je ještě těžší zkouška než chudoba, protože člověk, který žije v blahobytu a má, co většina lidí nemá, musí být trpělivý a vděčný. Trpělivost a vděk jsou základem každé zkoušky. Každý dar od nás vyžaduje trpělivost v tom, abychom ho nepoužili zakázaným způsobem, a zároveň je třeba za něj být vděčný a nezapomínat na něj. Trpělivost a vděčnost jsou základem, na kterém stojí bohabojnost. Alláh v mnoha místech v Koránu objasňuje, že lidi stvořil proto, aby Mu děkovali a byli Mu vděční. Alláh říká (ve významu): „Co by Alláh dělal s vašimi mukami, kdybyste děkovali a věřili?!“ (Ženy, 147); a v jiném verši říká (ve významu): „Alláh vás vyvedl z útrob matek vašich, aniž jste měli nějaké vědění, a pak vám sluch, zrak i srdce dal ‒ snad budete vděční.“(Včely, 78).

Alláh hovoří v mnoha místech v Koránu o vděčnosti a vznešeném postavení věřících, kteří jsou vděční svému Pánu. Toto pochopil velice dobře satan, a tak řekl, když ho Alláh proklel (ve významu): „Řekl Iblís: ‚Za to, žes mne odvrhl, budu věru na ně číhat na přímé stezce Tvé, a pak je budu pokoušet zepředu i zezadu, zprava i zleva, takže většinu z nich shledáš nevděčnými!‘“ (7: 17).

Buď si jistý, muslime a muslimko, že každá věc, ač se jeví jako dobro a krásný dar, pokud tě nepřiblíží k Alláhu, pak nejde o dar, ale o neštěstí. Věz, že vděčnost chrání dary, které už jsi dostal a přivolává další, které jsi dosud nedostal. ‘Ali bin Abí Tálib řekl: „Dar je spojen s vděčností, a ta je svázána s přídavkem, přičemž přídavek od Alláha se nepřeruší, dokud se nepřeruší vděčnost.“ Al-Hasan řekl: „Alláh dává člověku si užívat daru, jak dlouho Alláh chce, až když člověk není za dar vděčný, obrátí ho Alláh v trest.“ Dej si proto pozor, abys nepřišel o dary, které ti Alláh dal, nebo aby se neobrátily v trest. Ještě horší však je, když člověk neustále dostává od svého Pána dary, i když je stále hříšný. Pokud patříš k těmto lidem, pak si dej pozor, aby ses nevědomky nezařadil do řad těch, o kterých Alláh říká (ve významu): „Postupně zkázu k nim přivedu, aniž místo, odkud přišla, tušit budou.“ (Pero, 44). Sufján řekl ve výkladu tohoto verše: „Obklopí je dary a nechá je zapomenout na vděčnost.“ Takový člověk ani neví, že je trestaný, a tudíž se ze své nevděčnosti probudí až v Soudný den, kdy už bude pozdě.

Muslime a muslimko! Vězte, že vděčnost nejsou jen slova nebo pocit v srdci. Vděčnost má tři fáze. První je přiznat dar a cítit v srdci vděčnost Stvořiteli. Druhá fáze je používat dar v těch hranicích, které nám Alláh povolil, tedy nepoužívat dar ve věcech, které nám Alláh zakázal. Třetí fáze je pak děkování slovy. S každým darem, který jsme od Alláha dostali, je spojena vděčnost ve všech těchto třech smyslech. Zamysli se nade všemi dary, které jsi schopen si uvědomit: dar víry, zdravého rozumu, jazyka, zraku, sluchu, zdraví, peněz, bydlení, bezpečí a nespočet dalších darů. Jsi za ně vděčný? Pokud ne, tak s tím rychle něco dělej, protože jinak se mohou proměnit v trest.

—————

Zpět