Vaše morálka je vaším potenciálem

08.01.2021 07:36

Páteční kázání 8. 1. 2021 (24. džumádá I. 1442 H) Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Součástí islámu je dogma, islámské právo a morálka. Cílem uctívání je potvrzení morálky a vylepšování mravů, protože morálka je plodem víry, základem víry. Všemohoucí Alláh praví: „Buď shovívavý, přikazuj vhodné a vyhýbej se pošetilým!“ (7, 199)

Víra nás pobízí k co nejlepší morálce a těm nejvznešenějším hodnotám a odmítání všeho, co je nepěkné, ať je to povaha či zvyky. Ibn al-Qajjim – nechť je k němu Alláh milostivý – řekl: „Víra je morálka. Kdo vás posílí v morálce, posílí vás ve víře.“

Alláh stvořil člověka a vytvořil mu dva obrazy: obraz, který je viditelný, tedy to, jak byl vytvořen (podoba, vzhled, postava), a obraz skrytý, tedy morálka (chování a způsob jednání). Stejně jako se lidé liší vzhledem, liší se také svým vnitřním obrazem, který se projevuje jejich morálkou.

Imám al-Hákim ve sbírce hadísů al-Mustadrak říká, že Alláh odlišil lidi morálkou, stejně jako je odlišil bohatstvím. Tento svět je od Alláha pro ty, které má rád, i pro ty, které nemá, ale víru Alláh dává jen těm, které má rád. Pokud chcete zvýšit svůj potenciál u lidí, zlepšete svou morálku. Pokud chcete uvést ve známost svůj úpadek, špatná morálka vám v tom pomůže. Strom je chráněn svými listy, člověk svou morálkou.

Dobré mravy je to, co je nejvíce třeba, protože špatná morálka maže dobré skutky, jako když oheň spaluje dřevo. Chcete-li, přečtěte si hadís o těch, kdo jsou chudí ne majetkem, ale protože nemají žádné dobré skutky, tradovaný imámem Muslimem podle Abú Hurajry. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Víte, kdo je člověk, který zbankrotoval?“ Odpověděli: „Je to člověk, který nemá ani dirham, ani žádný jiný majetek.“ Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Z mého lidu je to takový člověk, který v Soudný den předstoupí se všemi modlitbami, půstem, almužnou, ale také s tím, že osočil toho a toho, pomluvil toho a toho, nedal tomu a tomu, co mu právem náleží, prolil krev toho a toho, udeřil toho a toho, a tak spotřebuje své dobré skutky na to a na tomto, až mu z nich nezbyde nic, čím by odčinil své hříchy, až skončí v Pekle.“ Proto Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl:

„Věřící svými dobrými mravy dosáhne na roveň toho, kdo se postí a v noci modlí.“ Dobrými mravy se myslí přívětivost, vykonávání toho, co je vhodné, nikomu neškodit, mluvit laskavě, nebýt zlostný a snášet příkoří.

Abú Hurajra (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) pronášel prosebné modlitby a říkal: „Ó Alláhu, utíkám se k tobě před nejednotností, pokrytectvím a špatnými mravy.“ Abú ad-Dardá‘ (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Není nic těžšího, co by mohlo být vloženo na váhy, než dobré mravy. Člověk s dobrými mravy je postaven na roveň člověka, který se postí a modlí.“ Abdulláh bin Amr (radhia lláhu anhu) tradoval podle Muáze, který žádal Proroka o radu a ten mu odpověděl: „Drž se na cestě přímé a chovej dobré mravy vůči lidem.“

Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) žádal svého Pána v prosebných modlitbách, aby ho ozdobil dobrými mravy a abych v nich vytrval těmito slovy: „Ó Alláhu, stejně jako jsi mě dobře stvořil, učiň dobrými i moje mravy!“ A říkal také: „Veď mě k těm nejlepším mravům, neboť nikdo jiný nemůže vést k nejlepším mravům než Ty! Odvrať ode mne ty špatné, neboť ty špatné ode mne můžeš odvrátit jen Ty!“ Traduje se, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Tyto mravy jsou od Všemohoucího Alláha. Komu přeje Alláh dobro, tomu dopřeje dobré mravy.“

Víte proč? Proto že dobré mravy chrání společnost před rozkladem, ochraňují ji před chaosem a zblouděním, protože síla společnosti je v jejích mravech. Úpadkem mravů upadá celá společnost.

—————

Zpět