Varování pro muslimy žijící na Západě

06.01.2012 10:43

Páteční kázání 6. 1. 2012 (12. safar 1433), šejch Ahmad Badr, mešita v Praze

BismiLLÁHirrahmánirrahím, 

chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Bratři a sestry v islámu,

ten, kdo neví nic o hříšných věcech, snadno do nich spadne. Právě proto se můžeme dočíst o jednom z Prorokových společníků, Huthajfovi bin al-Jaman, že řekl: „Lidé se ptali posla Alláha (nechť ho Alláh pochválí o ochrání) na dobré věci, a já jsem se ho ptal na špatné věci ze strachu, že mě zasáhnou.“ Z tohoto důvodu chci upozornit své bratry na některá pokušení (fitna), která ohrožují muslimy zde na Západě a prosím Alláha, aby nás všechny před těmito věcmi ochránil – On je toho schopný.

První varování: Buď na pozoru před penězi a majetky – nenech se jimi oklamat! Kdyby ses totiž nechal oklamat, prohrál bys tento i poslední život! Ve sbírce Sahíh al-Buchárí se píše, že Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) říkal: „Kdyby člověk dostal údolí plné zlata, rád by k němu dostal i druhé, a kdyby dostal druhé, rád by k němu třetí! Avšak nezaplní břicho člověka nic než písek! A Alláh přijme pokání toho, kdo se k Němu kajícně obrátí.“

Ve sbírce Sahíh al-Buchárí se píše, že Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Bohatství nespočívá v množství majetku, ale v bohatství duše.“ A ve sbírce Sahíh Muslim se píše, že Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl:„Přísahám při Alláhu, lidé, že o vás nemám strach z ničeho jiného, než z toho, co vám Alláh dá z ozdob tohoto světa. Avšak každý, kdo získá nějaký majetek nebo peníze právem, bude mu v tom požehnáno. Kdo však získá majetek nebo peníze neprávem, tak je jako člověk, který jí a nikdy se nenasytí.“ Ve výroku též stojí: „Duch svatý (anděl Gabriel) mi vnuknul do duše, že žádná duše nezemře dříve, než si vyčerpá svůj určený příděl obživy (rizq), a tak tedy buďte bohabojní a žádejte o svůj příděl hezky (tzn. povolenými cestami). A ať vás to, že obživa (rizq) přichází pomalu, nepřiměje k tomu, že o ni budete usilovat hříšným způsobem, protože to, co je u Alláha, se získává jen poslušností k Němu.“

Druhé varování: Buď na pozoru před tím, aby se do tvého žaludku dostalo jediné sousto ze zakázaného! Ve sbírce Sahíh Muslim se píše, Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Alláh je dobrý, a proto přijme jen dobré. A Alláh přikázal věřícím to, co přikázal poslům, a tak řekl (ve významu): „Poslové, jezte z dobrých věcí a dělejte dobré skutky! Já vím, co děláte.“ (23:51) A řekl (ve významu): „Vy, kteří jste uvěřili, jezte to dobré z toho, čím jsme vás obdarovali.“ (2:172) A pak zmínil muže na dlouhých cestách, zmoženého, špinavého, který natahuje ruce k nebi a prosí: „Pane, Pane!“, ale jeho jídlo je zakázané, jeho pití je zakázané, jeho šaty jsou zakázané a je živen zakázaným – jak tomu může být vyslyšeno?!“

Třetí varování: Buďte na pozoru před pokušením žen! Nejvíce na pozoru by měl být člověk před pokušením, spojeným s ženami. V moudrém Písmu stojí (ve významu): „A nepřibližujte se k cizoložství! To je věru ohavnost a špatná cesta!“ Ve sbírce Sahíh al-Buchárí vypráví Usáma bin Zajd, že Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Nezanechal jsem po sobě žádné pokušení, které může mužům ublížit více, než ženy!“

Čtvrté varování: Buď na pozoru před všemi pokušeními! Ve sbírce Sahíh Muslim vypráví Huthajfa, že slyšel posla Alláha říkat:„Pokušení jsou nabízena srdci jak proutěný koberec prut po prutu - každé srdce, které ho přijme (tj. jeden prut – fitna), bude do něj udělaný černý puntík, a každé srdce, které ho odmítne, bude do něj udělaný bílý puntík, až se stanou (všechna srdce)jedním ze dvou srdcí – bílým, kterému neublíží žádné pokušení, dokud budou stát nebesa a země, a černým, který nezná dobré a nepopře špatné kromě toho, co vstřebal ze svých vášní.“ Měřítkem je, že vše, co člověka zabaví tak, že zapomene na Alláha, tak je fitna (pokušení).

Páté varování: Běda ti, abys zapomněl, že patříš do nejlepšího národa, který byl lidem vyslán (tj. národa věřících muslimů). Naším úkolem je tedy nést dobro ostatním našimi jazyky a činy a abychom byli dobrými příklady pro naši víru. Alláh říká (ve významu): „Jste nejlepším národem, který byl lidem vyslán – přikazujete dobré, zakazujete špatné a věříte v Alláha“ (3:110).

—————

Zpět