Váha dobrého slova

19.06.2020 11:42

Páteční kázání 19. 6. 2020 (27.šawwál 1441 H), Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Všemohoucí Alláh projevil svou velkorysost vůči člověku tím, že ho naučil Koránu, řeči a způsobu promluvy. Všemohoucí Alláh praví: „Člověka stvořil, Koránu jej naučil.“ (55:4) Všemohoucí a Požehnaný Alláh nám přikázal, abychom vyjadřovali vděk za tento dar neúnavným připomínáním si Alláha, chvála Mu, používáním těch nejpěknějších a nejlaskavějších slov ke všem lidem. Mocný Alláh praví: „Mluvte laskavě s lidmi!“ (2:83) Také nám Alláh – chvála Mu – přikázal, abychom volili laskavá slova, která mají moc budovat a nikoliv bořit, napravovat a nikoliv kazit, dávat dohromady a nikoliv štěpit, která nás vedou správnou cestou a díky kterým se nedostaneme na scestí, abychom v Soudný den byli těmi, kterým se dostane té milosti, uspějí, vstoupí s dovolením Alláha v bezpečí do Ráje, kde budou poslouchat jen to dobré a budou mluvit jen dobře.

Alláh – chvála Mu – učinil laskavá slova jedním z pokladů Ráje, kterým obdarovává své služebníky na Věčnosti. Alláh – chvála Mu – nám ukazuje, že používání laskavé mluvy je správným vedením od Alláha, úspěchem daným od Alláha, kterým obdarovává Své zbožné služebníky, aby byli ještě bohabojnější, aby posílil jejich víru, aby byli ještě lépe přijímáni lidmi a měli mezi nimi ještě lepší postavení jako u Alláha, Mocného a Vznešeného. Všemohoucí Alláh praví: „… a budou vedeni k řeči překrásné a budou vedeni ke stezce Toho, jenž hoden je chvály.“ (22:24)

Umar (rAa) nám připomíná význam posilování kultury pozitivní verbální komunikace mezi jednotlivými členy společnosti, když říká: „Nebýt těchto tří, byl bych rád, kdybych zemřel: kdybych nebyl ve společnosti lidí, kteří vybírají ta nejpěknější slova, jako když vybírají nejkrásnější plody.“

Pěkná slova jsou znakem věřících, cestou, po které jdou zbožní, přinesli je všichni prorokové se správným vedením od Pána všech světů. Všemohoucí Alláh praví, když poslal Mojžíše a Hárúna, aby obrátili faraona, když působil zkázu na Zemi a choval se jako tyran šířící útlak a nepřátelství: „Odejděte…k Faraónovi, jenž vzpurně si počíná, oba se vydejte a řečí mírnou k němu promluvte, snad vzpamatuje se či zalekne.“ (20:42-43) Náš Prorok (sAs), který nehovořil, jak se mu zlíbilo, neúnavně promlouval k nevěřícím laskavými slovy. Když oslovil (sAs) krále se svým poselstvím, jako například krále Persie a Byzance, egyptskému patriarchovi, představenému Etiopie, hovořil k nim těmi nejpěknějšími slovy, volil ty nejvhodnější výrazy. Začínal svůj list adresovaný jim slovy: „Od Muhammada, Posla Alláhova, Heraklovi, vládci byzantskému“ a „od Muhammada, Posla Alláhova, Husravovi, vládci Persie“. Sluší se, abychom my, jako muslimové, byli dobrým příkladem tím, že budeme hovořit pěkně a vyzývat k následování Alláha.

Pěkné slovo má svůj vliv na srdce lidí, otevírá jejich zámky, léčí jejich duše, vede je k Mocnému a Vznešenému Alláhovi, právě ono nese ovoce vyzývání k následování Všemohoucího Alláha, jeho stopa zůstává patrná po staletí a celé věky. Všemohoucí Alláh praví: „Což neviděls, jak Alláh uvádí podobenství o slovu dobrém? Je jako strom výtečný, jehož kořen je pevný a nebesům se pne jeho větvoví, a plody v každé době přináší z Pána tvého dovolení. A Alláh uvádí lidem podobenství – snad se vzpamatují. Slovo špatné pak podobá se stromu špatnému, jenž vyvrácen je nad zemí a jenž nemá vytrvalého stání. Alláh povzbuzuje ty, kdož uvěřili, slovem pevným v životě pozemském i budoucím, zatímco nespravedlivé nechá bloudit. A Alláh činí, co Jemu se zlíbí.“ (14:24-27) Toto zjevení a výtečný příklad od Mocného a Vznešeného Alláha nám sděluje, že dobré slovo ukotvuje víru v duších, které svou čistotou dosáhnou až k samým nebesům, nevzbudí žádné pochybnosti ani chtíč, nerozvíří žádný kal a díky němu budou lepší v každé době i čase. Ošklivá slova a hrubé jednání působí jen rozkol ve společnosti, zvyšují napětí a zlobu mezi jejími jednotlivými členy, náklonnost mění na nepřátelství, vzájemnost na rozkol. Všemohoucí Alláh praví: „Díky milosrdenství Alláhovu jsi byl k nim shovívavý; kdybys byl hrubý a srdce tvrdého, byli by věru od tebe odpadli.“ (3:159)

Qatáda říká: „Co řekneš o nepěkných slovech?“ Řekl: „Na Zemi nemají místo a nepomohou v cestě k nebesům. Zůstanou člověku na krku, dokud se z nich bude zodpovídat v Soudný den.“

Nechť jsme všichni těmi, kdo budou Alláhem přijati.

—————

Zpět