V čem je prospěšný měsíc ša’bán

16.02.2024 11:11

Datum: 16. 2. 2024 (6. ša´bán 1445 H), Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Měsíc ša’bán je obdobím přípravy na ramadán. Usáma ibn Zajd – radija lláhu anhu – vyprávěl, že řekl: „Posle Alláhův, v žádném měsíci jsem tě neviděl tolik se postit jako v měsíci ša’bánu.“ Odpověděl: „Je to měsíc mezi radžabem a ramadánem, který lidé zanedbávají, ale je to měsíc, kdy jsou činy předkládány Pánu všech světů, a já bych byl rád, kdyby byly mé činy předkládány, když se postím.“ (podle an-Nisá’ího) Proto považují učenci za vhodné činit v ša’bánu všechno to, co činíme v ramadánu.

V měsíci ša’bánu se Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – ještě více postil. Á’iša – radija lláhu anhá – vyprávěla: „Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – se postil, až jsme si říkali, že se postit nepřestane, a nepostil se tak dlouho, až jsme si říkali, že se postit nezačne. Neviděla jsem, že by se Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – postil celý měsíc kromě ramadánu. A neviděla jsem ho více se postit, než se postil v měsíci ša’bánu.“ (podle al-Buchárího) Dobrými činy v měsíci ša’bánu jsou dobročinné dary a almužna (zakát), díky kterým se uleví těm, kdo jsou v nesnázích, posílí se tím chudí v měsíci ramadánu. Všemohoucí Alláh praví: „Ti, kdož vydávají jmění své na stezce Alláhově, jsou podobni zrnu, z něhož vyrůstá sedm klasů, z nichž každý má sto zrn. A Alláh mnohonásobně odplácí tomu, komu chce, neboť Alláh je velkorysý, vševědoucí.“ (2:261) Také prosebné modlitby mají svůj podíl v tomto měsíci. Imám aš-Šáfi’í – radija lláhu anhu – řekl: „Bylo nám zvěstováno, že prosebná modlitba je vyslyšena v pěti nocích: v noci ze čtvrtku na pátek, v obou svátcích, na počátku radžabu a v polovině ša’bánu.“

Každý muslim by měl využít všech nocí měsíce ša’bánu k prosebným modlitbám za sebe, za věřící, za islámskou obec, aby jim Alláh ulehčil od nesnází a zbavil je neštěstí. Neměl by zapomínat na své zesláblé a utiskované bratry v Gaze a Palestině.

V měsíci ša’bánu se ještě více modlíme za našeho Proroka a svoláváme na něj mír – salla lláhu alajhi wa sallam. Všemohoucí Alláh praví: „Alláh i andělé Jeho věru svolávají požehnání na Proroka; vy, kteří věříte, modlete se také za něj a svolávejte na něj mír!“ (33:56) Někteří učenci tvrdí, že tento verš byl seslán během ša’bánu. Modlitbami za Proroka – salla láhu alajhi wa sallam – a svoláváním míru na něj stoupáme na stupních a duše je klidná a upokojená. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Modlete se za mne a svolávejte na mne mír, vaše modlitba se ke mně dostane, ať jste kdekoli.“ (podle Abú Dáwúda)

Za noci v polovině ša’bánu se Všemohoucí Alláh, budiž požehnán, dívá na Svá stvoření a odpouští jim všechny hříchy kromě člověka, který přidružuje, a toho, kdo je s někým ve sporu. Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Alláh se v noci v polovině ša‘bánu dívá a odpouští všem Svým stvořením kromě člověka, který přidružuje, nebo toho, kdo je s někým ve sporu.“ (podle Ibn Mádži)

Al-Háfiz ibn Radžab – nechť je k němu Alláh milostivý – řekl: „Muslim se musí vyvarovat hříchu, který brání odpuštění a přijetí prosebné modlitby během této noci.“

Musíme se vyvarovat jakékoli zášti v srdci. Kdo je neposlušný vůči svým rodičům, měl by k nim být laskavý. Všemohoucí Alláh praví: „Pán tvůj rozhodl, abyste nikoho kromě Něho neuctívali a abyste rodičům dobré prokazovali. A jestliže jeden či oba z nich u tebe zestárnou, neříkej jim ‚Uff!‘ a neodbývej je stroze, nýbrž mluv s nimi slovem laskavým!“ (17:23) Kdo zpřetrhal rodinné svazky, měl by je znovu navázat. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Příbuzenský svazek závisí od Trůnu a říká: ‚Kdo se mnou udržuje dobré vztahy, s tím bude ve spojení Alláh, kdo se mnou zpřetrhá vztahy, s tím přetrhá vztahy Alláh.“ (podle Muslima) Kdo někoho připravil o majetek, nechť jej vrátí.

Všemohoucí Alláh praví: „Nepohlcujte vzájemně majetky své podvodným způsobem!“ (2:188) Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo nějakým způsobem ukřivdil svému bratru, měl by ho požádat o odpuštění, protože na Onom světě nebudou ani dínáry, ani dirhamy. Měl by tak učinit, než mu budou sebrány nějaké dobré skutky a přidány jeho bratru. A pokud nebude mít žádné dobré skutky, budou od jeho bratra vzaty špatné skutky a přidány jemu.“ (podle al-Buchárího) Muslim by se měl chránit před pomlouváním a klevetěním. Všemohoucí Alláh praví: „… nepomlouvejte se vzájemně!“ (49:12) Měl by se také vyvarovat lží a křivého svědectví, aby mohly být jeho činy předloženy této noci Alláhovi, a Všemohoucí Alláh smaže jeho hříchy a stanoví odměnu. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „… je to měsíc, kdy jsou činy předkládány Pánu všech světů…“

Této noci by měl muslim přát dobré služebníkům Alláhovým, jaké by si přál sám sobě. Všemohoucí Alláh zmiňuje věřící obecně těmito Svými slovy: „A ti, kdož přišli po nich, hovoří: ‚Pane náš, odpusť nám i bratřím našim, kteří nás předešli ve víře; a nevkládej do srdcí našich zlobu proti těm, kdož před námi uvěřili, Pane náš, vždyť Tys věru shovívavý, slitovný!‘“ (59:10) Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Nejste věřícími, pokud nepřejete svým bratrům to, co byste přáli sobě.“ (podle al-Buchárího)

—————

Zpět