Uštědření (obživa)

30.06.2023 06:27

Datum: 30. 6. 2023 (12. dhú l-hidždža 1444), dr. Usama al-Deiri, Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Bratři a sestry v islámu,         

Kdyby si každý muslim byl jist, že uštědření, které Alláh rozdělil mezi lidmi, se mu určitě dostane, pak by si uvědomil hlavní poslání, proč byl člověk stvořen. A tím posláním je uctívání Alláha, jak pravií „A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali. A nechci od nich žádný příděl obživy a netoužím po tom, aby Mne živili. Vždyť Alláh sám je Živitel, Vládce síly a Nezviklatelný!“ A v tomto verši si všimněme, že sám Alláh nazývá sebe Živitelem, jelikož On nám uštědřuje naši obživu a je k nám nejštědřejší, jak také praví: „…neboť Alláh nejlepší je z uštědřovatelů.“ Také praví: „A Alláh uštědřuje, komu chce, aniž počítá.“ Z toho vyplývá, že uštědření, živobytí či bohatství každého člověka žijícího na této zemi je známo, stanoveno a předepsáno už od chvíle, kdy je v břiše své matky. Podle vyprávění Abdulláha bin Mas‘úda (nechť je Alláh s ním spokojen), Posel Alláhův (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Svatý duch (mínil tím anděla Džibríla, mír s ním) mi zjevil, že žádná duše nezemře, dokud se jí nedostane celého jejího uštědření. Proto buďte zbožní a bohabojní a hezky proste, a nechť vás opožděné uštědření neuvede na scestí, jelikož k němu se dostanete pouze skrze plnění Alláhových příkazů.“

Proto je uštědření již stanoveno a předepsáno každému člověku, a jestliže se tato skutečnost usadí v srdci každého z nás, pak žádný muslim nepůjde špatnou cestou za hledáním obživy a peněz.

A jestliže si toto každý bude uvědomovat s jistotou, nebude se uchylovat ke krádeži, k úplatkářství, k lichvě a k podvodům v obchodování.

A proto je třeba, aby každý muslim hledal svou obživu a uštědření, které mu Alláh stanovil, a to cestou Alláhem povolenou. A nelze jít za obživou a uštědřením cestou hříchů v podobě krádeže, úplatkářství, lichvy či podvodu. Vždyť Alláh stanovil uštědření a obživu každé živé bytosti rodící se na této zemi, nikoli pouze člověku, jak Alláh pravil: „A není na zemi živého tvora jediného, jehož obživa by od Alláha nezávisela, a On zná spočinutí jeho i složení jeho, a to vše je v Knize zjevné zapsáno.“

Rozdíly v uštědření mezi lidmi

Jednou ze skutečností, kterou by si člověk měl uvědomit a přijmout ji, odevzdat se jí a věřit v ni, je Alláhovo rozhodnutí v rozdělování obživy a uštědření mezi lidmi, které je u každého jiné, a to z důvodu, které zná pouze sám Alláh. Alláh dává někomu více a někomu méně, jak Alláh pravil „Pán tvůj otevřenou rukou uštědřuje obživu anebo jí odměřuje, komu chce, neboť On dobře je zpraven o služebnících Svých a jasně zří.“

Tudíž znásobení uštědření v obživě a majetku muslimovi je zkouškou od Alláha, zda bude umět správně užívat svého velkého bohatství a majetku, zda bude z něj odvádět zakát – almužnu, zda bude z něj přispívat na dobré účely, nebo naopak, stane se z něj lakomec a bude se chovat povýšeně a pyšně k ostatním. Podobně je to i s tím, kterému se dostalo menšího uštědření. Bude to pro něj zkouška od Alláha, zda to přijme a bude trpělivý s tím málem, co mu Alláh uštědřil. Nebo naopak, bude se bouřit a říkat špatné věci a cítit závist a nespokojenost. Ale příkladný muslim je takový, který děkuje Alláhovi za velké uštědření majetku a bohatství a bude z něj odvádět to, co Alláh předepsal, stejně tak bude jiný děkovat Alláhovi a bude trpělivý s tím málem, co mu Alláh uštědřil nebo s chudobou v pozemském životě.

Cesty ke znásobení uštědření v obživě a majetku

  1. Je třeba být zbožný a bohabojný a plnit veškeré Alláhovy příkazy a oddálit se od toho, co zakázal. Alláh pravil: „…A kdo je bohabojný, tomu On připraví východisko, a uštědří mu obživu z místa, odkud s tím ani nepočítal.  ..“
  2. Je třeba stále činit pokání a prosit o odpuštění. V sunnách Abú Dáwúda, Posel Alláha (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Kdo stále prosí o odpuštění, Alláh pro něj připravil z každé tíživé věci řešení, a z každé tísně východisko, a uštědřil mu obživu z místa, odkud s tím nepočítal.“
  3. Je třeba se stále snažit být v dobrém vztahu se svou rodinu a nerozcházet se s ní. V Sahíh al-Buchárí podle vyprávění Anase ibn Málika, Posel Alláha (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Kdo si přeje uštědření a zanechání hezké vzpomínky po sobě, ať je stále ve spojení se svými blízkými.“
  4. Je důležité se spoléhat pouze a pouze na samotného Alláha a důvěřovat Mu v jeho uštědření. V sunnách at-Tirmidhího je stvrzeno podle vyprávění ‘Umara ibn al-Chattába (nechť je Alláh s ním spokojen), který řekl: „Slyšel jsem Posla Alláhova (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) říkat: Když se budete spoléhat na Alláha, dáte Mu plnou moc k vašemu uštědření, budete na tom stejně jako pták, který když vylétá ráno hladový, vrací se večer nasycený z Alláhova uštědření obživy, které se mu od Něj dostalo.“

Milí bratři a sestry, zkuste se držet těchto čtyř zásad, ke kterým nám ukázal cestu sám Alláh a užívejte si jejich plodů v podobě povoleného, požehnaného a milého uštědření od Alláha Všemohoucího.

—————

Zpět