Upřednostnění posvátných měsíců

02.07.2021 10:06

Páteční kázání 2. 7. 2021 (22. dhu l-qa'da 1442 H), Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláh zvolil určité časy a místa, která nadřadil nad jinými nebo upřednostnil, či pro ně vyhradil zvláštní poctu. Mezi ně patří posvátné měsíce: „Zajisté počet měsíců u Alláha je dvanáct měsíců, stanovený v Knize Alláhově v den, kdy stvořil nebesa a zemi. A z nich jsou čtyři měsíce posvátné – a to je náboženství neměnitelné. Proto si v nich nečiňte vzájemně zlé.“ (9:36) Jsou to měsíce, které označil Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – v hadísu, který tradovali oba šejchové ve svých sbírkách správných hadísů podle Abú Bakra – radija lláhu anhu – který vyprávěl, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – ve svém kázání u příležitosti velké pouti na rozloučenou řekl: „Čas se vrátil ke svému původnímu běhu, jaký byl, když Alláh stvořil nebesa a zemi. Rok má dvanáct měsíců, z nichž čtyři jsou posvátné. Tři následují po sobě: dhú al-qaada, dhú al-hidždža a muharram. Čtvrtým je radžab, měsíc kmene Mudar, který je mezi měsícem džumádá (ath-thánija) a šaabánem.“

Jedním z nejpatrnějších důkazů uvědomění si posvátnosti těchto měsíců je varování, aby si během nich lidé nečinili zlé tím, že nebudou chybovat a dopouštět se hříchů, vyvarují se chyb tím, že budou poslušni Všemohoucího Alláha: „Proto si v nich nečiňte vzájemně zlé.“ (9:36) Začnou se kát, neboť hřích je v každé době špatný a je zkázou a zlem pro duši a tím spíše během posvátných měsíců, kdy je to hřích spojený s opovržením vůči zákazu danému Alláhem.

Nyní jsme v polovině měsíce dhú al-qaada a před námi jsou dva posvátné měsíce. Posvátný měsíc dodržovali lidé ještě před islámem. Projevovalo se to tak, že během něj neprolévali krev, přestože jinak páchali zlé věci a hříchy. Každý muslim, který dává pozor na život posmrtný a přeje si, aby dosáhl milosti svého Pána, by měl přestat s tím, co je zakázáno, měl by se kát, když chybuje, měl by vykonávat co nejvíce činů, které ho přibližují k Alláhovi, a prokazovat Mu poslušnost. Qatáda řekl: „Za zbožný čin vykonaný během posvátných měsíců je větší odměna. Nespravedlnost je větší než v jiných měsících, i když je vždy za každých okolností závažná.“

V posvátných měsících jsou nejvýznamnější dny roku: deset dní v měsíci dhú al-hidždža, při kterých Alláh přísahá: „… a při nocích deseti“ (89:2) Ibn Abbás řekl: „O deseti dnech měsíce dhú al-hidždža řekl Prorok Muhammad – salla lláhu alajhi wa sallam: ‚Zbožný čin vykonaný v těchto deseti dnech je Alláhovi nejmilejší.‘“ (podle at-Tirmídhího, Abú Dáwúda a Ibn Mádži)

Prosíme Všemohoucího Alláha, aby ze své laskavosti učinil, abychom byli úspěšní v konání toho, co má rád a co Ho činí spokojeným, a aby nám byl nápomocen proti nám samým tím, že se Ho budeme obávat – chvála Mu – a budeme bohabojní.

—————

Zpět