Upevnění ummy

28.05.2021 23:06

Páteční kázání 28. 5. 2021 (16. šawwál 1442 H), Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Islámská umma byla Všemohoucím Alláhem, chvála Mu, vyvolena, protože je to umma nejlepších mravů, posledního z Poslů, proroka Muhammada – salla lláhu alajhi wa sallam. Všemohoucí Alláh, chvála Mu, praví (ve významu): „Vy jste národ nejlepší, jenž kdy povstal mezi lidmi; vy přikazujete vhodné, zakazujete zavrženíhodné a věříte v Alláha.“ (3:110) Všemohoucí Alláh nás učinil součástí této ummy, abychom byli svědky ostatních národů na tomto i na Onom světě. Všemohoucí Alláh praví: „A takovýmto způsobem jsme vás učinili obcí vzdálenou krajností, abyste byli svědky o lidech a aby posel byl svědkem o vás.“ (2:143) Toto božské pověření této obce ji zavazuje k tomu, aby byla schopná unést tento svěřený úkol a dostát mu, odlišuje ji od ostatních. Pokud zůstane spojena se svým Stvořitelem, splní se to, co jí bylo přislíbeno. Všemohoucí Alláh praví: „Alláh přislíbil těm z vás, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, že z nich učiní nástupce na zemi, tak jako již učinil nástupci ty, kdož byli před nimi. A přislíbil jim, že upevní pro ně náboženství jejich, které se Mu zlíbilo jim dát, a že nahradí posléze obavy jejich jistotou. ‚Uctívejte Mne a nepřidružujte ke Mně nic!‘ A ti, kdo ještě po tomto budou nevěřící, jsou věru hanebníci!“ (24:55)

Jedním z nejdůležitějších principů a hodnot, díky kterým obec zvítězila a uchovává si své pevně ukotvené postavení a pozici, jak tomu chtěl Mocný a Vznešený Alláh, je uchovávání si své nezávislé identity díky jednotě svých příslušníků, vzájemné podpoře a spoléhání se jeden na druhého. Když posílí své sdílené hodnoty a odmítnou rozpory a spory, dosáhnou velkého cíle. Dosáhnout této jednoty je možné dvěma důležitými způsoby. Prvním z nich je bohabojnost, která by měla být vidět na chování muslima, jeho jednání s ostatními muslimy. Alláh – chvála Mu – praví: „Tato vaše obec je vskutku obcí jedinou a Já vaším jsem Pánem. Buďte tedy vůči Mně bohabojní!“ (23:52) Druhým je uctívání Všemohoucího Alláha, jak náleží, aby se podoba tohoto uctívání ztělesnila v duši muslima i ve všech částech jeho těla. Alláh – chvála Mu – praví: „Hle, tato vaše obec je obcí jedinou a já Pánem jsem vaším, uctívejte Mne tedy!“ (21:92) Bude-li se tato obec vyznačovat uctíváním a spojí-li to s čistotou srdce a bohabojností, bude jednotná. Pokud se vzdá uctívání a spojení se svým Stvořitelem, rozšíří se nenávist a všude zavládnou spory. Ztratí svou identitu i svou pozici nejlepšího mezi národy, který kdy povstal mezi lidmi.

K obrození obce je třeba obrození všech oblastí, jako je myšlenková a kulturní příprava, učení se právní vědě, která dává muslimovi schopnost rozlišovat mezi pravdou a nepravdou, správná příprava našich dětí dobrou výchovou, zlepšováním jejich morálky, ukotvováním významů víry v jejich srdcích, aby byli vůdci budoucnosti, schopní nést svá břemena a byli silní a spolehliví. Všemohoucí Alláh praví: „… nemůžeš najmout lepšího než tohoto muže silného a spolehlivého.“ (28:26) Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – velmi dbal na přípravu svých druhů – radija lláhu anhum – ve víře a upřednostňoval ji před vojenskou přípravou. V kolika bitvách Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – obstál jen s malým počtem bojovníků a omezeným vybavením jako v bitvě u Badru a u Mu’ta, ale s muži s pevnou vírou, vychovanými ve víře, jako hory pevně stojící schopné vzdorovat vichrům.

—————

Zpět