Udržování kontaktu s příbuznými

08.02.2013 13:10

Páteční kázání 8. 2. 2013 (27. rabí‘ al-awwal 1434), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

BismiLLÁHirrahmánirrahím,

chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc, o vedení správnou cestou a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Bratři a sestry v islámu,

jedním z nejvznešenějších dobrých skutků, které pro nás Alláh učinil povinnými, je udržování kontaktu s příbuznými. Alláh slíbil štědré odměny těm, kteří správně plní tuto povinnost, a to nejen v posmrtném životě, ale v pozemském. Alláh říká (ve významu): „A dej příbuznému jeho právo“ (Noční cesta, 26), a také řekl (ve významu): „A chraňte se před trestem Alláha, v Jehož jménu se vzájemně prosíte a chraňte se porušení práv příbuzných“ (Ženy, 1). Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Ten, kdo věří v Alláha a v Soudný den, ten ať udržuje kontakt se svými příbuznými!“ Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl (ve významu): „Ten, kdo udržuje kontakt s příbuznými, k tomu bude Alláh blízko, a ten, kdo své příbuzenstvo opustí, toho Alláh opustí.“ Alláh ze Své laskavosti učinil tento dobrý skutek příčinou dlouhověkosti a bohatství. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Ten, koho potěší, aby mu bylo přidáno v jeho živobytí a prodloužen jeho věk, ten ať udržuje kontakt s příbuznými.“

Udržování kontaktu s příbuznými neznamená jen jim občas zavolat. Je to stálá snaha příbuzné v rámci možností bez hříchů potěšit, pomoci jim, prospět jim a neubližovat jim. Patří do toho návštěva, zavolání, dárek, finanční a jiná pomoc, úsměv do jejich tváří, stát při nich v jejich neštěstích, sdílet s nimi jejich radosti, ctít je a respektovat.

Muslimové a muslimky! Vězte, že v této věci není rozdílu mezi muslimskými a nemuslimskými příbuznými. Příbuzní jsou příbuzní, a ti mají vůči nám svá práva. Dále vězte, že jejich práva nabírají na důležitosti, čím jsou nám blíže, a proto je na prvním místě matka, pak otec, a pak postupně ti další. K Prorokovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) přišel muž a zeptal se ho: „Kdo z lidí má největší právo na to, abych se k němu choval hezky?“ Odpověděl: „Tvá matka, pak tvá matka, pak tvá matka, pak tvůj otec, pak další k tobě nejbližší a ten další.“

Muslim, který chce získat štědré odměny, které Alláh připravil za tento dobrý skutek, si musí uvědomit, že se svými příbuznými nejedná hezky jen tehdy, když s ním jednají hezky i oni, ale vždy. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Ten, kdo udržuje kontakt s příbuznými není ten, kdo jim jen oplácí dobré dobrým, ale ten, který je s nimi v kontaktu i když ho oni opustili.“ Alláh říká (ve významu): „Dobré a špatné skutky si nejsou rovné; odplácej tím, co lepší je, a hle, ten, mezi nímž a tebou bylo nepřátelství, se stane jakoby přítelem horoucím.“ (Fussilat, 34). Toto je mezi věřícími obecně, tak co teprve, jde-li o příbuzné?

Muslimové a muslimky, nikdy nepřerušujte úmyslně své příbuzenské vztahy, protože to je příčinou prokletí. Alláh říká (ve významu): „A je možné, že obrátíte-li se zády, budete šířit pohoršení na zemi a narušíte pokrevní svazky své. Toto jsou ti, jež Alláh proklel, hluchými je učinil a zraky jejich oslepil.“ (Muhammad, 22-23), a také řekl (ve významu): „Avšak ti, kdož úmluvu s Alláhem porušují po jejím uzavření, kdož přetrhávají svazky, jež Alláh nařídil, aby byly spojeny, a ti, kdož pohoršení na zemi šíří, ti nechť jsou prokleti a nechť příbytek mají odporný!“ (Hrom, 25). Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Nevstoupí do ráje ten, kdo opustil své příbuzné.“ Tím se myslí, že přerušil s nimi kontakt a úmyslně se s nimi nebaví.

—————

Zpět