Uctívání skrze pomoc lidem a výsledek takového počínání

19.11.2021 12:15

Páteční kázání 19. 11. 2021 (14. rabíʻ th-thání 1443), Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Pokračujeme v našem hovoru o tom, jak morálka napomáhá lidstvu zbavit se pohrom, protože člověk, muslim – jak jsme řekli – jakmile ho postihne neštěstí, podnikne veškerá materiální opatření, aby ho odvrátil podle slov Všemohoucího Alláha:  „Vy, kteří věříte! Buďte ostražití…“ (4:71) Pak se spolehne na Alláha a je mu zcela vydán, jako by materiální věci byly zadarmo. Titulem našeho dnešního kázání – s mocí Všemohoucího Alláha – je uctívání skrze pomoc lidem a odměna za takové počínání. Náš hovor bude veden na toto téma ve třech bodech:

Prvním bodem je jeho pojetí a přínos. Uctívání skrze pomoc lidem je podporování lidí, jejich utěšování, zajišťování jejich potřeb, pomáhání jim ve vykonávání věcí, které vyžadují úsilí a čas, nebo něco jiného, co není v jejich moci, nejsou tím však poškozována práva druhých. Je to jeden z nejlepších způsobů uctívání, protože má další přesah. Všemohoucí Alláh praví: „Kdo se přimluví krásnou přímluvou, bude mít z ní podíl.“ (4:85) Tedy: kdo se snaží o to, aby se dostalo druhému něčeho dobrého, dostane se mu podílu z odměny podle vynaloženého úsilí a podle toho, jak byl užitečný. Al-Buchárí a Muslim tradují podle Abú Hurajry – radija lláhu anhu – že Posel Alláhův řekl: „Kdo zbaví věřícího trápení na tomto světě, tomu Alláh odstraní trápení v Soudný den.“ At-Tabarání traduje podle Abdulláha bin Umara – radija lláhu anhumá – že k Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam – přišel jeden člověk a řekl mu: „Posle Alláhův, kteří lidé jsou Alláhovi nejmilejší? A které činy jsou Alláhovi nejmilejší?“ Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – mu odpověděl: „Nejmilejší je Mu ten, kdo je lidem nejužitečnější. Nejmilejším činem v očích Alláha je radost, kterou způsobíš muslimovi, nebo když ho zbavíš nějakého trápení, nebo za něj splatíš dluh, nebo ho zbavíš hladu. Když svému bratrovi s něčím pomůžeš, je Mu to milejší, než když se zavřeš v této mešitě na celý měsíc.“ (mešita v Medíně) Imám as-Sujútí ve své sbírce vypráví podle Hasana Abdulláha bin Umara – radija lláhu anhumá – že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Mocný a Vznešený Alláh stvořil některé lidi k tomu, aby pomáhali druhým, a lidé se na ně obracejí pro pomoc. Takoví lidé jsou v bezpečí před trestem Alláhovým.“

Druhým bodem je účinek tohoto počínání na odvrácení neštěstí. Uctívání skrze pomoc lidem je jedním z nejvýznamnějších důvodů, pro které Alláh odvrátí neštěstí. Díky němu se člověk ocitne v bezpečí po té, co žil ve strachu, je to příčina bohatství po chudobě, vyléčení z nemoci, ulehčení po těžkostech. Al-Buchárí tradoval podle matky věřících Á’iši – radija lláhu anhá – která vyprávěla, že když se Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam – dostalo prvního zjevení, vrátil se vystrašený k Chadídže a řekl jí: „Bál jsem se o sebe.“ A ona mu řekla: „Nikoliv. Přijmi to dobré zvěstování! Přísahám při Alláhovi, že Alláh tě nikdy nezostudí, neboť přísahám při Alláhovi, že ty udržuješ dobré vztahy se svými příbuznými, jsi pravdomluvný, všem pomáháš, podporuješ chudého, jsi štědrý k hostům a pomáháš těm, koho stihlo neštěstí.“ Tedy kdo pomáhá lidem, tomu pomůže Alláh. Al-Buchárí a Muslim tradují podle Abdulláha bin Umara – radija lláhu anhumá – že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo pomáhá svému bratru, tomu pomůže Alláh.“ At-Tabarání traduje podle Abdulláha bin Umara – radija lláhu anhumá – že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Alláh dal určitým lidem požehnání, aby byli k užitku druhým. Pokud ho vynakládají, ponechá jim ho, ale pokud ho zadržují, vezme jim ho a dá jiným.“ Proto řekl ibn Abbás – radija lláhu anhumá: „Kdo koná, co je třeba, nepadne. A kdyby padl, najde někoho, o koho se může opřít.“ A dále: „Kdo je k lidem laskavý, o toho se v nebezpečí postará Alláh.“

Třetím bodem jsou situace, kdy naši předchůdci pomáhali druhým. Uctívání skrze pomoc druhým bylo význačnou charakteristikou Alláhova Posla – salla lláhu alajhi wa sallam. Imám Ahmad tradoval podle Uthmána bin Affána – radija lláhu anhu – který řekl: „Doprovázeli jsme Posla Alláhova – salla lláhu alajhi wa sallam – na cestě i ve městě. Navštěvoval naše nemocné, zúčastňoval se našich pohřbů, bojoval po našem boku, utěšoval nás, jak mohl.“ Jeho druhové – radija lláhu anhum – šli v jeho šlépějích v pomáhání lidem, ve snaze být jim prospěšní, být k druhým laskaví. Jsou nám tím nejlepším příkladem. Jedním z nich je vyprávění Ibn Asákira podle Aslamy, chráněnce Umara bin al-Chattába – radija lláhu anhu – který vyprávěl: „Umar – radija lláhu anhu – obcházel v Medíně jednou večer, když už lidé spali, až narazil na jednu ženu, která byla uvnitř svého domu a kolem sebe měla plačící děti. Nad ohněm byla nádoba. Umar se sklonil ve dveřích a zeptal se: ‚Proč ty děti pláčou?‘ Žena mu odpověděla: ‚Z velkého hladu.‘ Umar se zeptal: ‚A co ta velká nádoba nad ohništěm?‘ Odpověděla: ‚Dala jsem do ní vodu, abych je s ní uchlácholila, aby usnuly.‘ Umar se rozplakal a přinesl jí plný pytel jídla, který přinesl na svých bedrech. Vzal nádobu a vložil do ní jídlo. Míchal ho svou rukou a foukal do ohně, dokud jim jídlo neuvařil. Pak jim jídlo nandal a krmil je, dokud se nenasytily a nešly si hrát a nezačaly se smát.

Ze všeho nejvíce potřebujeme, aby se tento druh uctívání stal naší realitou, aby nám Všemohoucí Alláh tuto naši dobu ulehčil, aby po tomto neštěstí nastala úleva, abychom nalezli východisko z těchto nesnází…

Nechť se všichni staneme těmi, kdo poslouchají Slovo a následují to nejlepší z něj.

—————

Zpět