Účinek prosebné modlitby na služebníka Alláhova

12.02.2021 08:28

Páteční kázání 12. 2. 2021, Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Prorok (salla lláhu calajhi wa sallam) řekl: „Prosebná modlitba je uctívání.“ Pak zarecitoval verš: „Váš Pán řekl: ‚Vzývejte Mne a Já vás vyslyším!‘“ A řekl: „Váš Pán je Velkorysý, Štědrý, zdráhá se, aby služebník odvrátil své ruce prázdné, když je k Němu pozvedá a žádá o dobro.“

Služebníci Alláhovi, nejlepší prosebnou modlitbou je taková, která obsahuje jak víru v jedinost, tak chválu a přiznání hříchu, což se vše spojilo v prosbě Júnuse (Jonáše): „Není božstva kromě Tebe, sláva budiž Tobě! Věru jsem patřil k nespravedlivým!“ (21:87)

Abú Umáma (radija lláhu anhu) vyprávěl, že se zeptali Proroka (salla lláhu calajhi wa sallam): „Která prosebná modlitba je nejlépe vyslyšena?“ Odpověděl: „Modlitba pronesená v pozdní noci a ta, která je vyřčena po předepsaných modlitbách.“

Je doporučováno, aby služebník prosil Alláha stručně a výstižně, slovy s jasným významem, aby byla prosebná modlitba co nejkratší. Áiša (radija lláhu anhá) vyprávěla: „Prorok (salla lláhu calajhi wa sallam) se rád vyjadřoval stručně a výstižně v prosebné modlitbě, jiné druhy prosebné modlitby vynechával.“ Prorok (salla lláhu calajhi wa sallam) také řekl: „Ostražitost je zbytečná proti osudu. Prosebná modlitba je užitečná ve věcech, které se staly a které se ještě nestaly, neštěstí se stane a střetne se s prosebnou modlitbou a budou spolu zápasit až do Soudného dne.“

Prosebná modlitba je považována za základ uctívání, jeho duši, protože ten, kdo ji pronáší, se obrací s prosebnou modlitbou na svého Pána jedině proto, že je naprosto přesvědčen o tom, že užitek prosebné modlitby a to, že přinese dobro a odhalí to špatné, je jedině v rukou Alláhových. To je důkazem upřímné víry, víry v jedinost, což jsou dva nejlepší způsoby uctívání. Prorok (salla lláhu calajhi wa sallam) „Prosebná modlitba je uctívání.“ Pak zarecitoval verš: „Váš Pán řekl: ‚Vzývejte Mne a Já vás vyslyším! Ti, kdo se pyšně povyšují nad uctívání, ti věru vejdou do Pekla, kde budou poníženi.“

Je doporučováno, aby muslim pronášel prosebné modlitby často a hodně, neboť je to samo o sobě uctívání, jehož prostřednictvím pocítí spojení a kontakt s Všemohoucím Alláhem a Jeho blízkost.

Prosebná modlitba znamená, že se služebník obrací na svého Pána s žádostí o něco, co potřebuje, a to kdykoli. Všemohoucí Alláh – chvála Mu – nestanovil určitý čas pro tyto prosebné modlitby, ani nějaké omezení. V této době velmi potřebujeme prosit Alláha, aby zbavil lidstvo této pandemie. Prorok (salla lláhu calajhi wa sallam) řekl: „Kdo Všemohoucího Alláha neprosí, na toho se rozzlobí.“

Ibn al-Qajjim – nechť je k němu Alláh milostivý – řekl, že toto ukazuje na to, že Alláh je spokojený, když Ho služebník prosí a je poslušný, a je-li Požehnaný a Všemohoucí Pán spokojený, pak je veškeré dobro v Jeho uspokojení, podobně jako veškeré neštěstí a katastrofy spočívají v Jeho zlobě.

Imám Ahmad ve své Knize askeze zmiňuje jeden následek: „Já jsem Alláh, není boha kromě Mne, jsem-li spokojen, požehnám a Moje požehnání je nekonečné. Rozzlobím-li se, prokleju a Moje kletba dosáhne až do sedmého pokolení.“

Ó Alláhu, dej nám dobro na tomto i na Onom světě a ochraňuj nás před Ohněm pekelným.

—————

Zpět