Ty, kdo máš obavy

30.07.2021 10:02

Páteční kázání 30. 7. 2021 (20. dhu l-hidždža 1442 H), Dr. Usama al-Deiri, Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Život člověka na tomto světě je jako příliv a odliv, dostává se do úzkých a pak se zase vše vyřeší, raduje se a pak je zase smutný, jednou zaneprázdněný, pak zase volný, po těžkých časech přichází ty lepší.

Tento život není pořád stejný. Alláh – chvála Mu – praví ve Své Knize: „… že člověka jsme věru ke strastem stvořili!“ (90:4) – tedy k neustálému trápení, ale není pochyb, že tento svět se vždy vyznačoval a bude vyznačovat tím, že i když je situace špatná, vždy se vše nakonec v dobré obrátí. „Vždyť se strastmi i úleva přichází, věru že se strastmi i úleva přichází!“ (94:5-6)

Když vás překvapí neštěstí v tomto životě a svět se vám stane těsným ve své prostornosti, vzpomeňte si, že máte svého Pána, který vyslyší utiskovaného, když se k Němu modlí, a který odstraní zlo: „Ten, jenž utištěného vyslyší, když k Němu se modlí, jenž zlo odstraňuje a činí z vás dědice na zemi – je ten božstvem nějakým vedle Alláha? Jak málo dbáte na připomenutí!“ (27:62)

Když se vám někdy stane nějaké neštěstí, pamatujte, že na tomto světě je mnoho zármutku a různých těžkostí, a kdo žije na tomto světě, zasáhnou ho starosti tohoto světa. Ty, kdo máš starosti, věz, že každá starost má východisko. Doufej v dobré, neboť Alláh v dobré obrací. Někdo přijde o živobytí, někoho postihne nemoc a životní zkoušky. Jste-li věřícími, buďte trpěliví a vězte, že tím, kdo vše v dobré obrací a kdo léčí, je Alláh.

Vy, kdo nemůžete dlouho založit rodinu, buďte trpěliví a pamatujte, že nejste první, kdo trpí. Před vámi byli mnozí zkoušeni a zkouška pominula, těžkosti zmizely a vše se v dobré obrátilo.

Josef – alajhi as-salám – byl vhozen do studny a prodán za pět dirhamů, byl nespravedlivě uvězněn, jedna těžkost za druhou, nesnáz za nesnází, ale nakonec: „A takto jsme upevnili Josefovo postavení v zemi té a mohl se usadit, kdekoli se mu zachtělo. A my zahrnujeme milosrdenstvím Svým, koho chceme, a nedovolíme, aby se ztratila odměna těm, kdož dobro konají.“ (12:56)

Ajjúb – alajhi as-salám – byl dlouho stíhán pohromami, v jeho těle se šířily nemoci a neduhy, trvalo to dlouho, až ho opustil jeho lid, nakonec ho opustila i jeho rodina, jeho manželka, opustili ho a nechali ho samotného: „A zmiň se o Ajjúbovi, jenž volal k Pánu svému: ‚Postihlo mne neštěstí, však tys nejslitovnější ze slitovníků!‘“ (21:83) Alláh pravil: „A vyslyšeli jsme jej a odvrátili od něho neštěstí, jež nesl, a vrátili jsme mu jeho rodinu a přidali ještě jednou tolik s nimi jako milosrdenství své a jako připomenutí těm, kdož Nás uctívají.“ (21:84)

A náš prorok Muhammad – salla lláhu alajhi wa sallam – byl obviňován z pomatení smyslů a povídalo se, že je kouzelník, věštec, blázen… Když se modlil u Kaaby, házeli po něm odpadky, pak odešel z Mekky jako vyhnanec a následovala ho jeho rodina, lidé z jeho kmene, bojovali s ním v řadě bitev, kdy mohl přijít o život, ale nakonec vstoupil do Mekky jako skromný vítěz, odpustil Qurajšovcům a řekl jim: „Běžte, jste volní. Po těžkostech přijde uvolnění.“

Když vás postihne nějaké neštěstí nebo pohroma, je nejlepší myslet na Alláha. Al-Mundhirí vyprávěl podle hadísu Wáthila bin al-Asqaa – radija lláhu anhu – že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Vznešený a Mocný Alláh pravil: ‚Jsem takový, jakého mě můj služebník očekává. Když o mně smýšlí dobře, tak to platí i pro něj, když o mně smýšlí špatně, tak to platí i pro něj.“

Muslimové, kdo je bohabojný, Alláh mu najde východisko a dá mu živobytí, odkud to ani neočekává. Poslušnost vůči Alláhovi, pokání a prosebné modlitby – díky tomu se nejvíce dosáhne úlevy po těžkostech. Al-Buchárí i imám Muslim tradovali podle Ibn Abbáse – radija lláhu anhu – že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – pronášel tato slova vždy, když měl trápení: „Lá iláha illa lláhu al-azím al-halím, lá iláha illa lláhu rabbu al-arši al-azím, lá iláha illa lláhu rabbu as-samáwáti wa rabbu al-ardi rabbu al-arši al-karím.“ (Není boha kromě Alláha, Mocného, Trpělivého, není boha kromě Alláha, mocného vládce Trůnu, není boha kromě Alláha, Pána nebes i země, Vznešeného Pána Trůnu.)

Pamatuj, že zdraví je dar, zbožná manželka je dar, oddané děti jsou dar, dobří přátelé jsou dar a tím nejlepším, čím může být služebník obdarován hned po bohabojnosti, je úspěch, přesvědčení a spokojenost s tím, co Alláh předurčil.

—————

Zpět