Trpělivost v těžkých zkouškách

01.02.2013 07:25

Páteční kázání 1. 2. 2013 (20. rabí‘ al-awwal 1434), Husam al-Hashlamoun, mešita v Praze

BismiLLÁHirrahmánirrahím,

chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc, o vedení správnou cestou a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Bratři a sestry v islámu,

Alláh stvořil život a rozdělil ho na dva: tento první, pozemský život učinil místem pro zkoušky a neštěstí, a ten další, poslední a věčný život učinil tím šťastným, kde člověk, který v prvním životě uspěl, netrpí ničím. Alláh stvořil tento svět, aby v něm člověk překonával těžkosti a nesnáze. Alláh říká (ve významu): „Vskutku jsme člověka k nesnázím stvořili.“ (90:4).

Ten, kdo se podívá na lidi okolo sebe a zamyslí se, zjistí, že lidé jsou různí ve snášení těchto těžkostí. Tento život je vězením pro věřícího a ráj pro nevěřícího. Prorok (sAs) řekl, že když se věřící dostane v Soudný den do ráje, zapomene na všechny nesnáze a neštěstí, která v pozemském životě prožil. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „V Soudný den bude přiveden člověk, který byl ze všech lidí v pozemském světě v největším blahobytu, avšak patří do pekla, a bude jednou ponořen do pekla, a pak bude vytažen a bude mu řečeno: ,Okusil jsi někdy nějaký blahobyt?‘ Odpoví: ,Ne, Pane, nikdy!‘“ To je člověk, který se na tomto světě měl nejlépe ze všech. Stačila mu chvilka v pekle, aniž by v něm jedl z jídla obyvatel pekla nebo pil z jejich nápojů, jen byl na chvíli ponořen a zapomněl na vše hezké, co v tomto životě prožil – na dobré jídlo a pití, na hezké ženy, na peníze a moc, úplně na vše. A dále Prorok (sAs) řekl: „A bude přiveden ten nejbídnější v pozemském životě ze všech lidí, avšak patří do ráje, a bude jednou ponořen do ráje a bude mu řečeno: ,Okusil jsi někdy nějakou bídu?‘ Řekne: ,Ne, Pane, nikdy jsem neokusil žádnou bídu!‘“ Tento člověk, který měl nejrůznější těžké zkoušky, zemřely mu děti nebo k němu byly neposlušné, možná byl chudý nebo o něm lidé stále mluvili ve špatném, byl postižen na svém zdraví a majetku nebo v jiných věcech, na všechny ty nesnáze zapomněl jen kvůli jednomu ponoření do ráje! Co teprve, až se v ráji zabydlí a bude si užívat všeho jeho blahobytu? Co teprve, až bude moct v ráji spatřit vznešenou tvář svého Velkolepého Pána? Vzpomene si v těch krásných chvílích na něco z neštěstí, která prožil v tomto životě? Zajisté ne. Jak jsme řekli, tento život je vězením pro věřícího a rájem pro nevěřícího. Proto Alláh přikázal věřícím, aby byli vůči všem neštěstím trpěliví.

Alláh v Koránu říká o trpělivých věřících, že své odměny dostanou bez zúčtování a že jim náleží ty nejvyšší stupně v ráji. Alláh přikázal všem prorokům včetně proroka Muhammada, aby byli trpěliví. Alláh říká (ve významu): „Buď trpěliví stejně, jako byli trpěliví ti nejrozhodnější z poslů.“ (46:35). Když si pozorně přečteme verše, ve kterých Alláh hovoří o prorocích jako byl Ajjúb, Ismael, Júsuf a Jákob, tak zjistíme, že nejvýraznější jejich vlastností, pro kterou je Alláh pochválil, je právě trpělivost. A když se podíváme na život proroka Muhammada (sAs), zjistíme, že ho neustále zasahovala nejrůznější neštěstí a těžké zkoušky, a to proto, aby Alláh pozvedl jeho stupeň mezi proroky a mezi všemi lidmi vůbec. Byl sirotkem, otec mu zemřel dříve, než ho spatřil, zanedlouho mu zemřela matka, pak dědeček, který o něj poté pečoval, pak jako dospělý, poté, co z něj Alláh učinil proroka a posla, podstupoval neustále nějaké zkoušky a zasahovala ho nejrůznější neštěstí. Někdy to bylo ze strany modloslužebníků, jindy ze strany židů a jindy ze strany pokrytců. Měl sedm dětí, nejprve mu zemřeli synové, a pak postupně i dcery a zbyla z nich jen Fátima, která zemřela až po něm. Aiša, matka věřících, vypráví: „Přísahám při Alláhu, že občas uplynuly celé dva měsíce, aniž by byl v domě Alláhova posla zapálen oheň (aby se uvařilo jídlo). Žili jsme jen z datlí a vody. Měli jsme sousedy, kteří měli velbloudice, tak nám z jejich mléka občas něco darovali.“ Ve sbírce at-Tabaráního se vypráví, že Fátima přinesla Prorokovi (sAs) kousek chleba, a když se k němu přiblížila, zeptal se jí: „Co je to, Fátimo?“ Odpověděla: „Upekla jsem chléb a nechtěla jsem z něj jíst dříve, než ti z něj přinesu kousek.“ Prorok (sAs) si ten kousek vzal a řekl: „Dcerko, přísahám při Alláhu, toto je první jídlo, které se dostalo do úst tvého otce po třech nocích.“

Alláh posílá na věřícího služebníka neštěstí, aby pozvedl jeho stupně a vymazal jeho hříchy. Ve výroku stojí: „Zkoušky padají na věřícího tak dlouho, až bude chodit po zemi bez hříchu.“ Prorok (sAs) také řekl: „Nejtěžší zkoušky mají proroci, a pak ti, kteří jsou jim (ve své víře) nejblíže. Člověk je zkoušen dle své víry, pokud má člověk křehkou víru, je jeho zkouška lehká, a pokud má pevnou víru, je jeho zkouška těžká.“ Ibn al-Qajjim řekl: „Rozumní lidé ze všech národů se shodli na tom, že pohodlí člověk nedosáhne pohodlím.“

Věřící, neustále slyšime o tom, co se děje našim bratrům a sestrám v Sýrii. Jsou vyvražďováni, jsou vyháněni ze svých domovů, trpí hladem, ženy jsou znásilňovány, lidé umírají po stovkách denně, až si na to někteří z nás zvykli. Nezapomeňte na své bratry a sestry. Vzpomínejte na ně vším, co můžete a připomínejte jejich situaci, komu je třeba. Prosíme Alláha, aby ochránil jejich životy, jejich ženy a děti, aby ukončil jejich těžkou zkoušku a zbavil je jejich nespravedlivého a krutého panovníka a aby znásobil jejich odměny.

—————

Zpět