Tento svět je místem zkoušek

25.06.2021 23:11

Páteční kázání 25. 6. 2021 (15. dhu l-qi'da 1442 H), Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Všemohoucí Alláh praví: „… jenž stvořil smrt i život, aby vyzkoušel, kdo z vás bude v skutcích nejlepší – a On mocný je i Odpouštějící.“ (67:2)

Ve sbírce od al-Bajhaqího se traduje podle Musaaby bin Saad bin Abí Waqqás, který vyprávěl podle svého otce, který řekl: „Ptal jsem se Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – kdo z lidí je nejvíce zkoušen? Odpověděl: „Proroci, pak ti, kdo jsou jim nejblíže, a pak ti, kdo jsou nejblíže jim. Člověk je zkoušen podle své víry. Má-li pevnou víru, je zkoušen přísněji, má-li slabší víru, je zkoušen podle své víry. Člověk je zkoušen tak dlouho, dokud nekráčí po Zemi bez hříchu.“

Muslimové,

tento svět je místem neštěstí a zkoušek a nikdo tomu neunikne, chudý ani bohatý, silný ani slabý, vládce ani poddaný, věřící ani muslim, každého postihne nějaká zkouška. „… a takové je ustanovení Vševědoucího, Mocného.“ (36:38) Když taková zkouška a těžkosti postihnou nevěřícího, je to pro něho trest a mučení na tomto světě dříve než na Onom světě. Alláh – chvála Mu – praví: „A dáme jim okusit trestu bližšího kromě trestu většího – snad se z bludu svého navrátí.“ (32:21) Trest bližší jsou katastrofy na tomto světě, nemoci a hrozby, trest větší jsou muka na Onom světě. Když postihne neštěstí neposlušného muslima, je to pro něho varování, aby se navrátil na správnou cestu a činil pokání ze svého hříchu, aby se vrátil ke svému Pánu. Když postihne neštěstí zbožného věřícího, je to odčiněním jeho menších hříchů a je pozvednut na vyšší úroveň v Ráji, jak se o tom zmiňuje hadís ve sbírce Muslima, kde se traduje podle Suhajba, který vyprávěl, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Ohledně věřícího existuje jedna zvláštní věc a to taková, že je u něho všechno dobré. Týká se to pouze věřícího. Má-li štěstí, je za to vděčný a je to pro něho dobré, postihne-li ho neštěstí, trpělivě to snáší a je to pro něho dobré.“

Věz, bratře muslime, když vidíš člověka, který se vzdálil víře, činům poslušnosti, a přesto si užívá veškerého blahobytu, nemysli, že je to z úcty k němu, je to jen lákadlo, jak se uvádí ve sbírce imáma Ahmada, kde se traduje podle Uqby bin Ámira, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Vidíš-li, že Alláh dává služebníkovi na tomto světě za jeho neposlušnost, co si přeje, je to jen lákadlo.“ Pak Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – zarecitoval: „A když zapomněli na to, co bylo jim připomenuto, otevřeli jsme jim brány k radostem všem. A když se potom radovali z toho, čeho se jim dostalo, uchvátili jsme je znenadání a octli se v beznaději.“ (6:44)

Muslimové, byli zkoušeni proroci a zbožní v každé době a všude na světě. Jsi-li zkoušen, bratře muslime, buď trpělivý a očekávej odměnu od Alláha za svou trpělivost. Spokoj se s tím, co ti bylo Alláhem určeno a předurčeno. Neztrácej naději v milosrdenství Alláha. Úleva zcela jistě přijde. Když nastane temná noc, věz, že zase nadejde úsvit. Stane-li se ti země malou, věz, že není jiného útočiště, není útěku, leč k Alláhovi, upínej se pouze k Němu, obávej se pouze Jeho, Alláh přislíbil svým služebníkům, že po každé nesnázi přijde vysvobození, že po každé námaze přichází úleva, po zkouškách přichází dary. Všemohoucí Alláh praví: „A Alláh po těžkostech přinese ulehčení.“ (65:7) A dále: „Vždyť se strastmi i úleva přichází.“ (94:5) Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – říká ve sbírce imáma Ahmada: „Věz, že pokud trpělivě snášíš něco, co nemáš rád, je to velmi dobré, neboť zvítězí ten, kdo je trpělivý, a po každém trápení následuje potěšení, po každé těžkosti úleva.“

Alláh – chvála Mu – praví ústy proroka Ja’qúba: „A neztrácejte naději v laskavost Alláhovu, vždyť jen lidé nevěřící ztrácejí naději v laskavost Alláhovu!“ (12:87) Neztrácej naději v milosrdenství Alláha. Pro každou těžkost či neštěstí Alláh stvořil úlevu. Důvěřuj tedy tomu, co Alláh přislíbil. Není nic dobrého v tom, po čem následuje Oheň pekelný. Není nic špatného na tom, co je špatné a následuje po tom Ráj, jak je to řečeno ve sbírce imáma Muslima, kde se traduje podle Anase bin Málika, který vyprávěl, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Z těch, kdo jsou v Pekle, bude v Soudný den vybrán jeden, který vedl ten nejluxusnější život na tomto světě, bude uvržen do Ohně pekelného a dotázán: ‚Člověče, zažil jsi vůbec někdy pohodlí? Měl jsi někdy nějaký luxus?‘ Odpoví: ‚Přísahám při Alláhovi, že ne.‘ Pak jeden z těch, kdo jsou v Ráji, kdo vedl ten nejchudší život na tomto světě, a bude uveden do Ráje a dotázán: ‚Člověče, zažil jsi vůbec někdy chudobu? Měl jsi někdy těžkosti?‘ Odpoví: ‚Přísahám při Alláhovi, že ne. Nezažil jsem žádnou chudobu, ani těžkosti.‘“

—————

Zpět