Sváteční kázání

13.05.2021 18:33

Kázání 13/05/2021 (1. Šawwál 1442) – Požehnaný svátek Eid El Fitr

Hodiny plynou, dny ubíhají, měsíc ramadán skončil a přišel svátek a s ním radost a potěšení. Všechno jednou skončí, kolo života se točí a nezastavuje se. Vše jednou zahyne, v prach se obrátí, zcela se podřídí slovům Všemohoucího Alláha: „A zahyne všechno kromě tváře Jeho – a Jemu náleží rozhodnutí a k Němu budete navráceni.“ (28:88) Ano, měsíc ramadán skončil, kolik listů se skutky bylo dopsáno, kolik lidí zestárlo, kolik dobrých skutků bylo zaznamenáno!

Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, lá iláha illa lláh, Alláhu akbar, Alláhu akbar wa li lláhi alhamd.

Lidé, i když ramadán skončil, máte k dispozici jiné příležitosti, jako je pět modliteb, ke konání skutků a přiblížení se k Alláhovi, na které bude každý služebník dotázán jako první v Soudný den. Půst měsíce ramadánu sice skončil, ale je zde také dobrovolný půst například šest dní v měsíci šawwálu. Traduje se podle Abú Ajjúba al-Ansárího – radija lláhu anhu – že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo se postí v měsíci ramadánu a pak pokračuje šest dní v měsíci šawwálu, je to, jako by se postil celý věk.“ Noční modlitby v měsíci ramadánu skončily, ale je možno se modlit každou noc: „… a jen malou část noci spávali…“ (51:17)

Almužnu u příležitosti malého svátku již také není možno dát, ale je zde ještě povinná almužna a dobročinné dary sirotkům a potřebným. Kdo se postará o sirotka, bude v blízkosti Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – v Ráji. Co lepšího než toto může ještě být? Podle Sahla se traduje, že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Já a ten, kdo se postaral o sirotka, budeme takto v Ráji,“ a ukázal ukazovák a prostředník, mezi kterými byla jen malá mezera. (podle al-Buchárího)

Svátek je příležitostí ke konání činů poslušnosti. Není to příležitost ke konání činů, které jsou zakázané. Svátek je příležitostí ke zlepšení vztahů, urovnání sporů, setkávání se s příbuznými, ukončení nepřátelství mezi lidmi. Všemohoucí Alláh praví: „Vymažete-li však chyby druhému, prominete a odpustíte, pak i Alláh je Odpouštějící, Slitovný.“ (64:14) Nestraňme se toho, kdo nám ukřivdil a nezachoval se k nám dobře: „Nechť na vás dnes nepadne žádná výčitka! Alláh vám odpustí, vždyť On nejslitovnější je z těch, kdo se slitují!“ (12:92) Říkejme toto přátelům, sousedům, příbuzným i těm, kdo jsou s námi spřízněni rodinnými vztahy. Říkejme to těm, které máme rádi. Blahopřejme, skutečně blahopřejme tomu, kdo dokázal potlačit svou zlost a odpustil tomu, kdo mu ukřivdil. Potlačte svou zlost kvůli Alláhovi, odpusťte kvůli Alláhovi tomu, kdo vám ukřivdil, abyste se dostali do Ráje, jehož šířka se rovná nebesům a zemi a je připravena pro bohabojné. Náš Pán praví: „Pospíchejte k milosti Pána svého a k zahradě, jejíž šířka se rovná nebesům a zemi a jež připravena je pro bohabojné.“ (3:133)

Svátek je dnem, kdy se znovu navazují vztahy s příbuznými, které byly přetrhány kvůli dědictví, kvůli různým příležitostem, kvůli sňatku, rozvodu, sporům. O příbuzenských vztazích Alláh praví: „Nelíbí se ti snad, abych udržoval vztahy s těmi, kdo je udržují s tebou, a zpřetrhal je s těmi, kdo je zpřetrhali s tebou?“ Dnešní den je dnem udržování vztahů s příbuznými, dnem odpuštění, slitování, udobření, milosrdenství, dnes je svátek na zemi, velká odměna na nebesích.

Vy všichni manželé a manželky, buďte bohabojní, co se týče vašich manželů a manželek, vašich dětí, budete se za ně zodpovídat v Soudný den. Ve sbírce hadísů Muslima se traduje podle Maaqala bin Jasára, který vyprávěl, že slyšel Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – jak řekl: „Každému, komu Alláh svěřil péči o druhé a zemře, když se choval nečestně k těm, o které měl pečovat, bude zapovězen Ráj.“ Dnešek je dnem milosti a odpuštění, dnem vzájemné tolerance a milosrdenství, vzájemného udobření, dnem prominutí. Dnes je svátek na zemi, velká odměna na nebesích.

Ó Alláhu, ochraňuj všechny země a všechny služebníky před zlem a škodou. Ó Pane, ukonči epidemii a neštěstí, které postihlo lidstvo, a přijmi půst a noční modlitby.

—————

Zpět