Sváteční kázání

06.11.2011 17:03

Páteční kázání 6. 11. 2011 (10. dzú l-hidždža 1432), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze.

Chvála Alláhu! 

Úvod: Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (s.A.s.) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství."

Chvála Alláhu, který si nás vybral, abychom se stali Jeho služebníky, kteří uctívají jen Jeho a před nikým jiným se neponižují. Alláh je ten, kdo si zaslouží být uctíván. On je ten jediný skutečný Bůh. On je absolutním Pánem, jehož příkaz platí, Stvořitel a vlastník všeho. On je ten, který rozhoduje o všem a který má v rukou vše. Tvoří, co chce a vybírá si ze stvoření, co chce. Vezme duši, komu chce a dá dlouhověkost tomu, komu chce. Oživuje vírou srdce těch, kteří k Němu přistoupí a umrtvuje lhostejností srdce těch, kteří se od Něj odvrátí. On je ten, který přisuzuje Svým služebníkům neštěstí, aby vyzkoušel jejich víru, pozvedl jejich stupně a odpustil jim hříchy. On je ten absolutně Svrchovaný, kterému nemůže nikdo prospět ani ublížit. Existuje Sám o Sobě, nikoho nepotřebuje, zatímco všichni a všechno potřebuje Jeho. Nepotřebuje nikoho z tvorstva ani ničí uctívání, zatímco všichni jsou závislí na Něm. „Lidé, vy jste ti závislí na Alláhu, zatímco Alláh je Soběstačný a Chvályhodný!" (35:15). Chvála tedy Alláhu.

Chvála Alláhu, který nás uvedl na islám, správnou cestu, odkloněnou ode všech špatných, a to je ten největší dar. Toto náboženství, které nám přikazuje jen vše dobré a zakazuje nám jen vše špatné. Toto náboženství, v kterém nám Alláh odpouští omyly a zapomínání a nepřikazuje nám nic, co odporuje lidské přirozenosti ani zdravému rozumu. Toto náboženství, jehož pravdivost moderní věda jen potvrzuje a o jehož pravdivosti nepochybuje žádný nezaujatý člověk, který nad tím přemýšlí. Toto náboženství, které učí své příslušníky vysokým ambicím a povýšenosti nad hloupostmi a vyzývá je ke všem vznešeným činům a mravům. Toto náboženství, které spočívá v úplné odevzdanosti Alláhu a nikomu jinému než Alláhu, chvála Jemu tedy.

Chvála Alláhu, který pro nás vybral jako posla toho nejlepšího ze všech stvoření, aby byl naším učitelem, který nám ukazuje správnou cestu, nechť ho Alláh pochválí a ochrání. Je to muž, ve kterém Alláh shromáždil všechny dobré vlastnosti a učinil ho vzorem pro každého, jehož duše touží po setkání se svým Pánem a po vstupu do zahrad věčného štěstí. Je to prorok, který byl vyhnán ze své vlasti, bylo mu ubližováno, lidé proti němu bojovali a ubližovali mu a obětoval vše, co měl – to vše jen proto, aby nám doručil islám kompletní a nezměněný – tak, jak ho Alláh zjevil. Je to prorok, jehož srdce se bylo plné milosrdenství a lásky k věřícím a velice dbal na to, aby muslimům co nejvíce ulehčil. Alláh o něm říká (ve významu): „Přišel k vám, věru, posel z vás samotných, kterého trápí to, co vás tíží a který dbá na vaše dobro a je vůči věřícím milosrdný a slitovný." (9:128). Chvála tedy Alláhu.

Ze sunny je, aby imám věnoval část svátečního kázání ženám, a proto připomínám našim sestrám, že jim Alláh přikázal zachovat svou cudnost a zahalovat se. Dbej také, sestro, na své povinnosti jako manželka a matka a uvědom si, že jsi zodpovědná za své děti, vychovávej je tedy k islámu.

Chvála Alláhu!

—————

Zpět