Súra al-´Asr

06.01.2023 08:44

Datum: 6. 1. 2023 (13. džumádá-al-áchira 1444 h), z archívu, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

At-Tabarání vypráví o ‘Ubajdulláh ibn Husajn al-Ansárí, že řekl: „Z Prorokových společníků byli dva, kteří se nikdy nerozešli dříve, než jeden z nich přečte druhému tuto súru.“ Imám aš-Šáfi‘í řekl: „Kdyby se lidé zamysleli nad touto súrou, stačila by jim.“ Jiní učenci o této súře řekli, že obsáhla všechny nauky Koránu. Co je to za súru, že jí věnovali učenci prvních generací takovou pozornost, až se stala jejich životním mottem. Není pochyb, že jde o velice významnou súru, která má zároveň jednoduché výrazy, a tak se ji učí i děti. Je to jedna z nejkratších súr v Koránu. Alláh pravil:

„Při době (odpoledni): zajisté člověk jde v záhubu! Kromě těch, kteří uvěřili, konali dobré skutky, a nabádají se vzájemně k pravdě a nabádají se vzájemně k trpělivosti.“ (al-´Asr:1–3).

Zde se nabízí otázka: Jaké tajemství se skrývá za tím, že si učenci prvních generací učinili tuto súru životním mottem?

Za prvé: Korán nebyl seslán jen proto, abychom v něm hledali požehnání (baraka), ale zejména proto, abychom nad ním uvažovali a praktikovali ho. Není pochyb, že Korán je požehnaný, jenže kdyby chtěli tímto svým činem jen požehnání Koránu, zarecitovali by např. súru al-Ichlás, protože ta se vyrovná třetině Koránu. Příčinou jejich volby jsou velkolepé významy, které súra obsahuje a o kterých se budeme bavit.

Za druhé: Tato súra nám vytyčuje hlavní věci v životě muslima, dala by se přirovnat k mapě a cestě, po které muslim kráčí, aby se dostal k Alláhu. Z toho můžeme poznat chybu mnohých z nás, když věnují obrovskou pozornost věcem, které nebyly v islámu nijak zvláště upřednostněny.

Za třetí: Korán má se svými súrami podivuhodný dopad na srdce lidí. Muslimovi totiž vytváří kolem něj prostředí plné víry, což je velice důležité. Mnozí z nás totiž ztratili tento pocit ve svých rodinách nebo v práci, ale dokonce i v mešitě či mezi bratry.

„Při odpoledni“ – Alláh zde přísahá při tom to čase, protože On přísahá při čemkoliv chce ze Svých stvoření, zatímco nám nepřísluší přísahat při ničem jiném než při Alláhu. Alláh však přísahá vždy jen při něčem velkolepém a jen tehdy, když chce potvrdit něco velkolepého. Alláh přísahal při noci i dnu, při rozbřesku i denním světle a při dalších časech – a všechny jsou součástí jedné doby.

V této súře Stvořitel přísahal při době obecně, jak říká většina vykladačů Koránu. Toto dokazuje fakt, že po přísaze přichází něco velkolepého. Spojitost této přísahy se zbytkem textu:

  • Lidé ve všech dobách až dodnes připisují vše době. Když se někdo odkloní od správné cesty a je tázán proč to udělal, řekne: „Já žiji v této době, která je zkažená doba plná hříchů.“ Takto připisuje své hříchy době a považuje ji za jejich příčinu. Alláh zde přísahá při době, aby bylo jasné, že doba je jen nádoba, kterou stvořil a která nemá sama o sobě na nic vliv.
  • Pokud je touto dobou myšleno odpoledne, jak řekli někteří učenci, pak odpoledne je čas, kdy se člověk připravuje na přerušení svých denních činností. V tomto je skrytá připomínka, která nás vyzývá k zamyšlení nad podstatou tohoto života a že také jednou skončí, a to zpravidla poté, co člověk projde různými stádii: mládí, dospělost, stáří.
  • A pokud je dobou myšlena doba proroctví nebo doba islámu, pak je to připomínka situace lidí, kteří jsou mezi vírou a nevírou.
  • A pokud je dobou myšlena odpolední modlitba asr, pak asr je velkolepá modlitba, které dal islám velkou důležitost. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Ten, kdo zmeškal modlitbu asr, tak jako by přišel o svou rodinu i majetek.“

—————

Zpět