Sunna

18.05.2012 07:13

Páteční kázání 18. 5. 2012 (27. džumádá th-thání 1433), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláh říká (ve významu): „Alláh vskutku prokázal věřícím nesmírné dobrodiní, když mezi ně vyslal posla z nich samotných, který jim recituje Jeho znamení, očišťuje je a učí je Knize a moudrosti, ačkoliv předtím byli ve zjevném bludu.“ (3:164). Jedním z největších darů Alláha nad námi je, že k nám seslal proroka Muhammada (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) jako dokonalý vzor pro každého, kdo chce do ráje. Alláh říká (ve významu): „Vskutku je v  Alláhově poslu krásný vzor pro každého, kdo touží po Alláhovi (po Jeho spokojenosti a odměně) a posledním životě a hodně si připomíná Alláha.“ (33:21). Lidstvo bylo ztracené v temnotách bludu, dokud nepřišel prorok Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) se světlem, které jasně ukazuje správnou cestu. Alláh o proroku Muhammadovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) říká (ve významu): „A neseslali jsme tě jinak, než jako milost pro všechny světy!“ (21:107).

Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Každý se dostane do ráje, kromě toho, kdo odmítne!“ Jeho společníci se ho zeptali: „A kdo odmítne, posle Alláha?“ Odpověděl: „Ten, kdo mě poslechne, půjde do ráje, a ten, kdo mě neposlechne, ten odmítl!“ Alláh říká (ve významu): „Řekni: ‚Poslouchejte Alláha a poslouchejte Posla!‘ Pokud odmítnou, pak (vězte, že) na něm je (splnit) to, čím byl pověřen, a na vás je (splnit) to, čím jste byli pověřeni. A pokud ho poslechnete, budete správně vedeni. A na poslovi je jen doručení (poselství).“ (24:54). Alláh také říká (ve významu): „Řekni: ‚Pokud milujete Alláha, tak mě následujte, bude vás Alláh milovat a odpustí vám vaše hříchy. A Alláh je Odpouštějící a Smilovný!‘ Řekni: ‚Poslouchejte Alláha a Posla!‘ Pokud se odvrátí, pak Alláh nemá rád bezvěrce.“ (3:31–32).

Kdo se chce tedy zachránit před věčným neštěstím, musí následovat proroka Muhammada (nechť ho Alláh pochválí a ochrání). Otázkou však je: Co přesně znamená jeho následování? Prorok Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) přišel se dvěma věcmi, které nám Alláh přikázal následovat. Alláh říká matkám věřících (Prorokovým manželkám) v Koránu následující (ve významu): „A připomínejte to, co je recitováno ve vašich domech z Alláhových znamení a moudrosti.“ (33:34). Alláhova znamení jsou verše Koránu a moudrost je Prorokova sunna – jeho výroky a činy. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Nechal jsem mezi vámi dvě věci, kterých když se budete držet, nikdy nezbloudíte: Korán a svoji sunnu!“

Korán sám nestačí, nýbrž potřebuje výklad. Kde najdeme v Koránu, kolik cyklů (raka‘) má každá modlitba či kolik procent z uschovaných peněz a majetků máme dávat jako povinnou almužnu?  Výklad je tedy nezbytný, a tímto výkladem je právě sunna. Ta není ničím jiným, než aplikací Koránu v praxi. Alláh říká (ve významu): „A seslali jsme k tobě Připomenutí, abys jim objasnil to, co jim bylo sesíláno – snad se zamyslí.“ (16:44). To, co k nám bylo postupně sesíláno a potřebuje být objasněno, je beze sporu Korán. Co je tedy ono Připomenutí, které má Korán objasnit? Samozřejmě se zde nemluví o ničem jiném, než o sunně. Proto také platí, že sunna je ochráněna před změnou stejně jako Korán. Alláh totiž slíbil, že ochrání Připomenutí. Tento výraz je v Koránu použit jak pro Korán, tak pro sunnu. Alláh říká (ve významu): „To My jsme seslali Připomenutí a My jsme mu ochránci!“ (15:9). Navíc to vyplývá z Alláhova slibu ochránit Korán. Ten totiž bez sunny ztrácí na síle. Jelikož je sunna výkladem Koránu, je třeba, aby byla také ochráněna, jinak by si lidé museli Korán vykládat po svém – a to je právě příčina zbloudění všech skupin a sekt, hlásících se k islámu. Buď odmítli sunnu úplně, nebo ji si z ní vybírali pouze některé části.

Muslim, který se chce zachránit před trestem v Soudný den, musí vědět, že jeho povinností je přijmout celou sunnu, která představuje aplikaci Koránu v praxi. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Můj národ se rozdělí na sedmdesát tři skupin, všechny patří do pekla kromě jedné.“ Když se ho jeho společníci zeptali na tuto skupinu, odpověděl: „Jsou to ti, kteří jsou na tom samém, na čem jsem já a moji společníci.“ Proto bloudí každý, kdo odmítá sunnu a tvrdí, že následuje pouze Korán. Kdyby skutečně následoval Korán, znal by zmíněné verše i mnohé další, ve kterých nám Alláh přikazuje následovat Posla (nechť ho Alláh pochválí a ochrání). A co jiného znamená následování Posla (nechť ho Alláh pochválí a ochrání), než následovat jeho sunnu – jeho slova a činy? Ten, kdo argumentuje tím, že v sunně existují slabé, tj. neautentické výroky, nebo tím, že Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) se mohl splést, nezná Korán a neví, co je sunna. Již jsme řekli, že Alláh oznámil v Koránu, že ochránil Připomenutí před změnou a že Připomenutí je Korán a sunna dohromady, jak je jasné z Koránských veršů. Když víme, že sunna je ochráněna, pak víme, že se Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) nemohl dopustit chyby v doručování poselství a že sunna musela zůstat nepozměněná a jasná. Učenci nám navíc posoudili všechny výroky a označili každý z nich tak, abychom věděli, který je autentický a který ne. Naší povinností tedy je, se vzdělat v islámu a poznat Prorokovu sunnu, protože jen tak se můžeme dostat do ráje.

—————

Zpět