Správný půst posiluje bohabojnost

02.06.2017 00:12

Šejch Ahmad Rajab, 7.9.1438/2.6.2017, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláhovým a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Služebníci Alláhovi, chvála Alláhovi, byl nám dán dar, který je nám dán každý rok, závan božství, přišel měsíc ramadán, ve kterém nám Alláh přikázal se postit a Posel Alláhův (sAs) stvrdil jeho dodržování, abychom se z něj naučili zbožnosti a byli jí formováni. Půstem se nemá na mysli pouhý hlad a žízeň a jaký mají vliv na muslimy. Vznešený Alláh pravil: „Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli – snad budete bohabojní!“ (Kráva, 2:183) Podle výkladu Koránu „budete bohabojní“ znamená, že se budete obávat Alláha a před neposlušností se budete chránit poslušností a uctíváním Jeho Jediného. Všemohoucí Alláh pravil: „Alláh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné. Dodržujte plně tento počet a chvalte Alláha za to, že správně vás vede – snad budete vděční.“ (Kráva, 2:185)

Služebníci Alláhovi, nejvýznamnějším a nejvznešenějším cílem všech ustanovení je to, aby každý muslim dospěl do stádia bohabojnosti, neboli taqwá. Když se podíváme na to, co Alláh přikázal nebo zakázal, zjistíme, že nejvyšším cílem těchto ustanovení je dosažení bohabojnosti. Prorok (sAs) často nabádal své druhy k bohabojnosti, například když řekl Abú Dharrovi: „Buď bohabojný, ať jsi kdekoli.“Anas (rAa) vyprávěl, že jednou přišel k Prorokovi (sAs) člověk a řekl: „Posle Alláhův, chtěl bych odcestovat, vybav mě na cestu.“ Prorok (sAs) odpověděl: „Alláh tě vybavil bohabojností.“

Bohabojnost znamená, že se člověk řídí tím, co ho ochrání před Alláhovým trestem tak, že bude poslouchat jeho příkazy a vyhýbat se tomu, co zakázal. Učení lidé hovořili o míře bohabojnosti. Alí bin AbíTálib (rAa) řekl: „Bohabojnost je strach z Ctěného, jednání podle toho, co bylo sesláno, spokojení se s málem a připravenost na den odchodu.“ Je však třeba, abychom věděli, že bohabojnost je stavem duše, nejvyšší stupeň víry, vysoké postavení, kterého lze dosáhnout jen velkým úsilím a vytrvalostí. Vtiskává člověku rysy strachu z Alláha ve skrytu i navenek a přiměje ho k tomu, aby neustále kontroloval, co říká, co dělá a jaké má úmysly, zavazuje duši, aby čistotu víry nepošpinilo nic z toho, co duším našeptává ďábel.

Během půstu se muslim učí zachovávat poslušnost vůči Alláhovi, zanechat toho, co Alláh zakázal, a učí se výchovným hodnotám, dobrým mravům. Dále také musí během půstu dbát na to, aby se zdržel špatného chování, učí se sebekontrole, sebeovládání a tomu, co duši prospívá. K tomu Prorok (sAs) řekl: „Půst je Rájem a pevnou zdí chránící před Ohněm pekelným.“ (Ráj zde znamená ochranu před neposlušností a před Ohněm pekelným na Onom světě – dá-li Alláh, Jediný, Všeobjímající. Nejšťastnější je ten, kdo se ze svého půstu poučí a je po zbytek svých dnů bohabojný.

Prorok (sAs) také řekl v části jednoho svého hadísu„Půst je Ráj. Jestliže někdo z vás drží půst, ať se nechová nevhodně, ať nekřičí, a pokud mu někdo nadává nebo se s ním dostane do sporu, nechť řekne, že se postí.“ (všichni se na něm shodují)

Nevhodné chování znamená mluvit sprostě a odkazuje také na intimní styk a to, co mu předchází. Křik patří k tomu, co dělají nevzdělaní, tedy výkřiky a pošetilosti. Abú Hurajra vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo nepřestane říkat lži a řídit se jimi, ten se ani nemusí postit, neboť Alláh takový půst nepotřebuje.“

„Říkat lži“ znamená odchýlení se od pravdy, jako je lež, křivé svědectví aj. Tento výraz zahrnuje veškerou nepravdivou řeč, odchylující se od pravdy. „Řídit se jimi“ znamená řídit se jejich obsahem. Džábir bin Abdulláh (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Když se postíš, tak ať se postí také tvůj sluch, zrak, jazyk, tj. ať neříká lži a to, co je zakázáno, přestaň škodit sloužícímu. Chovej se důstojně a klidně, když se postíš. Ať není den, kdy se nepostíš, stejný jako den, kdy se postíš.“

Každý muslim musí dbát na to, aby se postil správně, aby věděl, co je cílem půstu, že je to bohabojnost, strach před Všemohoucím Alláhem ve skrytu i navenek, že půst je ochranou před neposlušností. Musí na to dbát, musí to pro něj být motivace, aby se naučil bohabojnosti i v jiných dnech. Kdo tak činí očekávaje odměnu jen kvůli Alláhovi, tomu budou odpuštěny předchozí hříchy, jak řekl Prorok (sAs): „Kdo se postí v měsíci ramadánu s vírou a očekávaje odměnu (od Alláha), tomu budou odpuštěny předchozí hříchy.“

—————

Zpět