Spokojenost v životě muslima

24.01.2020 11:53

Páteční kázání 24. 1. 2020, šejch Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Všemohoucí Alláh stvořil člověka a poctil ho a obdaroval. Někteří lidé jsou spokojení, jiní jsou chamtiví a lační. Všemohoucí Alláh praví: „Co se člověka týče, když Pán jeho jej zkoušce podrobuje a štědrostí a dobrodiním jeho zahrnuje, pak on hovoří: ‚Pán můj mi poctu prokazuje.‘ Když naopak jej zkouší tím, že příděl obživy mu odměřuje, pak on hovoří: ‚Pán můj mě ponižuje.‘“ (89:15-16)

Šťastný je ten, kdo se spokojí s tím, co mu bylo přiděleno Všemohoucím Alláhem a čím byl obdařen. Nereptá a je spokojený. Spokojenost je spokojení se s tím, co je, nezabývání se tím, co není. V životě muslima toto přináší řadu dobrých věcí. Člověk je hrdý sám na sebe a taková hrdost se nedá koupit. Přináší to bezmezné štěstí, nevyčerpatelný kapitál, radostný a poklidný život. Všemohoucí, Požehnaný Alláh praví: „Kdokoliv zbožné skutky koná, ať muž či žena, a je věřící, toho vzkřísíme k životu překrásnému a věru je odměníme odměnou podle toho nejlepšího, co učinili.“ (16:97) Dobrý život zahrnuje klid po všech stránkách. Učenci vysvětlují podle Alího ibn Abí Táliba a Ibn Abbáse a dalších (rAa), že dobrý život znamená spokojenost.

Komu byla dána spokojenost, tomu se daří dobře a je šťastný, Prorok (sAs) řekl: „Dobře se daří tomu, kdo se stane muslimem, je mu dána obživa postačující jeho denní potřebě a Alláh ho učiní spokojeným s tím, co mu bylo dáno.“ Prorok (sAs) byl spokojený s tím, co mu dal Mocný a Vznešený Alláh, a přál si dostat se na Onen svět, chtěl, aby s ním byl jeho Pán spokojen a prosil Ho těmito slovy: „Ó Alláhu, nechť je obživa rodu Muhammadova dostačující.“

Služebníci Alláhovi, lidská duše inklinuje k nadbytku, má ráda od všeho hodně.

Prorok (sAs) dával svým druhům lekci, co se týče mravů, aby se vyhýbali přílišné touze po nadbytku, ukazoval jim, že je správné být spokojený a šťastný. Hakím bin Hazzám (rAa) vyprávěl, že o něco požádal Proroka (sAs) a on mu dal, pak ho požádal znovu a on mu zase dal, pak znovu a zase mu dal a pak mu řekl: „Hakíme, tyto peníze jsou přitažlivé a příjemné. Kdo si je vezme, aniž by byl chamtivý, tomu budou požehnány, kdo si je vezme s nenasytností, tomu nebudou požehnány. Bude jako ten, kdo jí a nikdy není sytý. Horní ruka je lepší než ta spodní.“ Řekl jsem: „Posle Alláhův, přísahám při Tom, kdo tě poslal s Pravdou, už nikdy v životě nebudu od nikoho žádat peníze!“

Druhové Proroka (sAs) si vzali tyto instrukce upřímně k srdci. Vychovávali své děti, aby byly spokojené a aby nedychtili po tom, co mají jiní. Saad ibn Abí Waqqás (rAa) říkal svému synovi: „Synu, nikdo ti neporadí lépe než já… Měj se na pozoru před chamtivostí. Přináší jen chudobu. Musíš být spokojený, díky spokojenosti budeš bohatý.“

Muslimové, Prorok (sAs) nás učil různým způsobům, které nás dovedou ke spokojenosti a uspokojení. Základem je, aby byl člověk přesvědčen o tom, že obživa a veškeré dary pocházejí od Všemohoucího Alláha, který pravil – chvála Mu: „Není dobrodiní žádného, aby od Alláha nepřicházelo.“ (16:53)

Člověk by se měl zamyslet, čím vším ho Alláh obdaroval. Neměl by se srovnávat s jinými lidmi. A pokud se srovnává, měl by se podívat na někoho, kdo má ještě méně, aby si uvědomil, čím ho Alláh obdaroval, a neznevažoval to. Prorok (sAs) řekl: „Podívejte se na toho, kdo je na tom hůř (finančně) než vy. A nedívejte se na ty, kdo jsou na tom lépe, neboť tím znevažujete dobrodiní, kterým vás obdaroval Alláh.“ Jeden ze zbožných říkal: „Jednou z nejlepších věcí, které dal Alláh svým služebníkům, a tou nejvýznamnější, je spokojenost. Není nic lehčího, než být spokojený se svým osudem a plně se spoléhat na Všemohoucího Alláha.“

Ó Alláhu, prosíme Tě, abys nás učinil spokojenými s tím, co jsi nám dal jako obživu a čím jsi nás obdaroval.

 

 

—————

Zpět