Spokojenost a skromnost

03.02.2023 10:01

Datum: 3. 2. 2023 (12. radžab 1444 h), dr. Usama al-Deiri, Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Všemohoucí Alláh stvořil člověka a byl k němu štědrý a obdaroval ho. Někteří jsou spokojení, jiní jsou chamtiví a stále po něčem lačnící. Všemohoucí Alláh praví: „Co člověka se týče, když Pán jeho jej zkoušce podrobuje a štědrostí a dobrodiním jeho zahrnuje, pak on hovoří: ‚Pán můj mi poctu prokazuje.‘ Když naopak jej zkouší tím, že příděl obživy mu odměřuje, pak on hovoří: ‚Pán můj mě ponižuje.‘“ (89:15-16)

Šťastný je ten, kdo se spokojí s tím, jak Všemohoucí Alláh rozděluje a dává, nestěžuje si a není nespokojený. Skromnost je spokojenost s tím, co máme, nesmutníme nad tím, co není. V životě člověka toto přináší úžasné plody – sebeúctu, kterou nelze koupit, trvalé štěstí, nezměrný majetek, život v blahobytu a bezpečí. Všemohoucí Alláh – budiž požehnán – praví: „Kdokoliv zbožné skutky koná, ať muž či žena, a je věřící, toho vzkřísíme k životu překrásnému a věru je odměníme odměnou podle toho nejlepšího, co učinili.“ (16:97)

Dobrý život zahrnuje klid a pohodu z různých hledisek. Vykladači podle Alího ibn Abí Tálib a Ibn Abbáse a dalších – radija lláhu anhum – se zmiňovali o tom, že dobrý život je ve spokojenosti a skromnosti.

Komu byla dána spokojenost a skromnost, ten je šťastný, jeho úsilí je korunováno úspěchem. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Šťastný je ten, kdo se stal muslimem, byl obdařen dostatkem a Alláh mu dal uspokojení s tím, co mu bylo dáno.“

Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – byl spokojen s tím, co mu Mocný a Vznešený Alláh dal, usiloval o posmrtný život, chtěl svého Pána uspokojit a vzýval ho těmito slovy: „Ó Alláhu, učiň obživu rodu Muhammadova dostatečnou.“

Služebníci Alláhovi, lidská duše má tendenci chtít pořád více, má ráda hojnost. Básník říká: „Duše touží, je-li v ní vzbuzováno přání, je-li jí odříkáno, spokojí se s málem.“

Posel Alláhův uhlazoval chování svých druhů tak, aby se vystříhali toho chtít více a více. Snažil se, aby byli spokojení a šťastní. Hakím bin Hizám – radija lláhu anhu – vyprávěl, že o něco požádal Posla Alláhova – salla lláhu alajhi wa sallam – a on mu to dal a takto ještě dvakrát a vždy mu to dal. Pak mu Prorok řekl: „Hakíme, tento majetek je svěží a krásný, kdo si ho vezme a je přitom štědrý, bude mu v něm požehnáno, kdo si ho vezme a je přitom chamtivý, tomu v něm nebude požehnáno, neboť je jako člověk, který jí a nikdy nemá dost. Kdo dává, je lepší než ten, kdo bere.“ Hakím mu odpověděl: „Posle Alláhův, přísahám při Tom, jenž tě poslal s Pravdou, že po tomto již nikdy až do své smrti žádný dar nepřijmu.“

Druhové Posla Alláhova – salla lláhu alajhi wa sallam – tyto pokyny přijímali s opravdovým přesvědčením. Vychovávali své děti ke skromnosti, aby netoužily po tom, co mají druzí. Saad ibn Abí Waqqás – radija lláhu anhu – řekl svému synovi: „Nikdo ti neporadí lépe než já… Dej si pozor na chamtivost, neboť ta znamená chudobu. Je třeba odříkání, neboť to znamená bohatství.“ A měl na mysli skromnost.

Muslimové, Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – nám ukázal různé cesty a způsoby, které nás vedou ke skromnosti a spokojenosti. Základem toho je přesvědčení, že obživa a veškeré dobrodiní pochází od Všemohoucího Alláha, který praví – chvála Mu: „Není dobrodiní žádného, aby od Alláha nepřicházelo…“ (16:53) Je třeba, aby se každý muslim zamyslel nad tím, jakého dobrodiní se mu od Alláha dostává, aby se nesrovnával s ostatními, a pokud se srovnává, tak jedině s těmi, kdo jsou na tom hůře než on, aby si vybavil veškeré dobrodiní, kterého se mu od Alláha dostává, a nepodceňoval ho. Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Pohlédněte na toho, kdo je na tom hůře než vy. Nedívejte se na toho, kdo je na tom lépe. Je lepší nepodceňovat dobrodiní, kterého se vám od Alláha dostává.“

Kdo byl obdařen skromností, vnímá dobrodiní, kterého se mu od Alláha dostává, a je za něj vděčný. Komu nebyla dána skromnost, popírá to a není vděčný.

Ó Alláhu, dej, abychom byli skromní a spokojení s tím, co máme, dej, abychom byli spokojení s tím, cos nám dal, dej, abychom byli úspěšní v poslušnosti vůči Tobě.

—————

Zpět