Shovívavost a laskavost

13.07.2018 11:56

Páteční kázání 13. 7. 2018, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Shovívavost a laskavost je skvělým chováním, má ho rád Alláh a mají ho rádi lidé, s čímkoli je spojeno, vždy je to k lepšímu a je toho ozdobou. Prorok (sAs) řekl: „K čemukoli se připojí shovívavost, je toho jeho ozdobou. Jakmile u něčeho chybí, je to jen ke škodě.“ (Muslim) Shovívavost je proti hrubosti a násilí. Laskavost je tou nejlepší a nejjednodušší formou shovívavosti. Vznešený Alláh pravil: „Díky milosrdenství Alláhovu jsi byl k nim shovívavý; kdybys byl hrubý a srdce tvrdého, byli by věru od tebe odpadli. Odpusť jim tedy a pros za ně o odpuštění a poraď se s nimi v každé záležitosti. A až dospěješ k rozhodnutí, spolehni se na Alláha, neboť Alláh miluje ty, kdož na Něj se spoléhají.“ (Rod cImránův, 3:159) Vznešený Alláh oslovuje Proroka: „… a rozprostři křídla svá nad těmi, kdož následují tě z věřících.“ (Básníci, 26:215) To znamená: buď k nim laskavý a shovívavý.

Prorok (sAs) řekl: „Alláh je shovívavý, má rád shovívavost. Odměňuje shovívavost a neodměňuje tvrdost.“Podle Džaríra se traduje, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo není shovívavý, připravuje se o veškeré dobro.“ (podle Muslima) Podle Abú al-Dardáa se traduje, že Prorok (sAs) řekl: „Komu byl dán díl shovívavosti, tomu byl dán díl dobra. Komu nebyl dán díl shovívavosti, ten byl připraven o svůj díl dobra.“

cÁ’iša vyprávěla, že slyšela Posla Alláhova (sAs), jak říká: „Ó Alláhu, buď tvrdý k těm, kdo vládnou mému lidu tvrdě, a buď laskavý k těm, kdo vládnou mému lidu shovívavě.“ (1477) (podle Muslima) (1828) Někteří lidé si myslí, že být shovívavý znamená dát lidem to, po čem touží a co chtějí, ale tak to není. Být shovívavý znamená chovat se k lidem tak, jak to přikázal Alláh a Jeho Posel, znamená to jít tou nejschůdnější cestou, umožnit lidem to, co je nejschůdnější, neztěžovat jim nic, co nepřikázal Alláh a Jeho Posel. Budete-li jim ztěžovat něco, co nepřikázal Alláh ani Jeho Posel, vztahuje se na vás druhá část hadísu, která je kletbou proti vám, aby k vám byl Alláh tvrdý.

Shovívavosti je třeba ve všem a vůči všem lidem. V příběhu o proroku Mojžíšovi – mír s ním – a o faraonovi, Vznešený Alláh pravil Mojžíšovi a jeho bratru Hárúnovi: „Odejděte, ty i bratr tvůj, s Mými znameními a ve vzpomínání na Mne neochabujte, a k Faraónovi, jenž vzpurně si počíná, oba se vydejte a řečí mírnou k němu promluvte, snad vzpamatuje se či zalekne.“ (Táhá, 20: 42-44)

Islám přikázal a nabádal ke shovívavosti. Vznešený Alláh pravil: „Buď shovívavý, přikazuj vhodné a vyhýbej se pošetilým!“ (Rozpoznání, 7:199) A dále: „Dobré a špatné skutky si nejsou rovné; odplácej tím, co lepší je, a hle, ten, mezi nímž a tebou bylo nepřátelství, se stane jakoby přítelem horoucím.“ (Byly učiněny srozumitelnými, 41:34)

Vypráví se o jednom beduínovi, který se vymočil v rohu mešity. Druhové Proroka se zvedli a chtěli ho zbít. Prorok (sAs) jim řekl: „Nechejte ho a nalijte na jeho moč vědro vody. Byli jste posláni, abyste dělali věci jednoduššími a ne je ztěžovali.“ (al-Buchárí) Také řekl (sAs): „Ulehčujte věci, nekomplikujte, zvěstujte lidem dobré zprávy a neděste je.“ (všichni se na něm shodují)

Tyto texty, které jsme si prošli, ukazují na to, že shovívavost je ve věcech, shovívavost k lidem, laskavost, ulehčování, jsou to klenoty islámských mravů. Jsou to znaky dokonalosti, které by měl každý muslim opatrovat. Jedním z Alláhových jmen je Shovívavý, miluje ty, kdo jsou shovívaví, radí svým služebníkům, aby byli shovívaví, aby chtěli být takoví, slibuje jim za to odměnu, kterou nedává za nic jiného. Nechť nám Alláh dopřeje to, co miluje a co Ho činí spokojeným.

—————

Zpět