Sbohem, ramadáne

07.04.2024 11:17

Datum: 7. 4. 2024 (26. ramadán 1445 H), Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Bratři a sestry v Islámu,

prožíváme poslední pátek v ramadánu a loučíme se s tímto drahým měsícem se smutným srdcem, a zároveň se již teď těšíme na ramadán příští. Všichni se loučíme s nadějí a prosbou, aby Alláh Nejvyšší přijal náš půst, naše uctívání a pokoru.

Nedávno jsme blahopřáli jeden druhému k měsíci ramadánu a dnes se nacházíme na jeho konci a ptám se, zda jsme na to připraveni a zda jsme se dobře obrnili vírou a dobrými skutky, skrze které je muslim připravený na setkání s Alláhem. Je na každém muslimovi, aby si položil tuto otázku právě na konci ramadánu: Přijal Alláh naše uctívání a naši soutěživost během ramadánu? Proto bych rád uvedl některá znamení, která odpoví na tuto otázku a které můžeme brát jako silné a přesvědčivé pro přijetí našeho uctívání, a mezi ně patří:

1. Konat veškeré uctívání věrně a s pokorou k Alláhovi, a zároveň se nevychvalovat a nepřevádět se před ostatními jen proto, aby nás pochválili. Alláh pravil: „Ty, kdož touží po životě pozemském a jeho ozdobách, ty plně odměníme za skutky jejich v něm a nebudou v tom ošizeni. To jsou ti, pro něž v životě budoucím je pouze oheň připraven, marné bude to, co zde vykonali, a nicotné bude to, co zde dělali.“ „Húd“ 15-16. A Alláh popsal ty, kteří se předvádějí v uctívání jako pokrytce,: „Pokrytci se snaží oklamat Alláha, ale On oklame je. A když vstávají k modlitbě, zvedají se lenivě a jen před lidmi předstírají a vzpomínají na Alláha jen nepatrně.“  Ženy, 142                                                                     2. Pevné sepjetí s uvědoměním si Alláha a bohabojností při každém druhu uctívání i po něm. A to znamená, že muslim se snaží konat uctívání tak, aby s ním byl Alláh spokojen a koná je s přáním dosáhnout odměny od Alláha v posmrtném životě a s pocitem strachu před Jeho trestem.  Alláh pravil: „..Alláh přijímá oběť jen od bohabojných.“  Prostřený stůl, 27

3. Další známkou přijetí našeho uctívání během ramadánu je to, že v tomto uctívání, pokoře a přímé stezce pokračujeme i po ramadánu. Muslim, který dodržuje všechny Alláhovy příkazy a oddaluje se od špatností, dodržuje je v ramadánu i v ostatních měsících po něm. Alláh pravil: „A Pánu svému služ do chvíle, kdy k tobě nepochybně přijde.“ al-Hidžr“  99

Nejvýraznějším ukazatelem přijetí uctívání a poslušnosti je to, že člověk uspěje v následování jednoho uctívání za druhým. K dosažení a stále prožívání atmosféry ramadánu patří:

1. Neustálé sepjetí s mešitou po ramadánu. Nedopusťte, aby poté, co jste během ramadánu neustále navštěvovali mešitu, jste se od ní vzdálili, jelikož jedině mešita upevní muslimy ve víře před nástrahami a lákadly, které nás obklopují. Alláh pravil: „O modlitebny Alláhovy se mohou starat jedině ti, kdož věří  v Alláha  a v Den poslední, modlitby dodržují, almužny dávají a jen Alláha se obávají. A možná, že budou mezi těmi, kdož správnou cestou jsou vedení.“   Pokání, 18

2. Neustálé sepjetí s Koránem po ramadánu. Nedopusťte, aby vás nevšímavost a zahálčivost oddálila od čtení Koránu po ramadánu. Nelze si představit  život muslima bez Koránu, jako si nelze představit tělo bez duše.  Alláh pravil: „A takto jsme ti vnukli ducha ze zjevení Svého, předtím jsi neznal, co je to Písmo a co je to víra, avšak učinili jsme to světlem, jímž vedeme, koho chceme ze služebníků Svých.  A ty věru také vedeš lidi po stezce přímé.“  Porada, 52

3. Dodržování nočních modliteb po ramadánu, alespoň jednou týdně. Všichni jsme velice prožívali tento druh uctívání během půstu, nechť v tom pokračujeme. A noční modlitby byly zvykem Posla Alláha (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) a jak bylo stvrzeno, že Posel Alláha  (salla lláhu ʻalajhi wa sallam)) vstával v určitý čas a modlil se, dokud se mu neudělaly trhlinky na chodidlech. A tak mu paní Áiša (radhia lláhu anha) říkávala: „Konáš toto i když ti Alláh odpustil předchozí i následující hříchy?“ A on jí odpovídal: „Áišo, cožpak nemohu být vděčným služebníkem?“

4. Pokračovat v dávání almužny, jelikož ona očišťuje muslima od jeho vin a hříchů a ochraňuje majetek, znásobuje ho a poctí jeho vlastníka místem u trůnu Milosrdného v den Zmrtvýchvstání.  Alláh pravil: „Ber ze jmění jejich almužnu, kterou je očišťuješ a ospravedlňuješ. Modli se za ně, neboť modlitba tvá bude pro ně uklidněním….“  Pokání, 103

5. Návaznost na půst, a to v držení nepovinného půstu. Půst nám neustále připomíná ramadán a jeho atmosféru a vyskytuje se mnoho příležitostí k nepovinnému půstu během celého roku, jako například šesti denní půst během měsíce šawwál“. Ve stvrzeném výroku: „Kdo se postil ramadán a poté na něj navázal šesti dny z měsíce šawálu, jako kdyby se postil celý rok.“ A těchto šest dnů se lze postit souvisle nebo jednotlivě.

A nakonec, abyste se neustále obraceli ke konci ramadánu k Všemohoucímu s prosbami – „du‘á’“ a prosíme Alláha, aby náš půst a další uctívání během ramadánu přijal a aby nám umožnil ho opět prožít a my jsme byli ve zdraví, spokojenosti a radosti. On je Slyšící a prosby vyslyší.

—————

Zpět